L’ajuntament de Canet convoca la beca de col·laboració amb la casa Museu Domènech i Montaner

{3}B A N{3}

IBIS PUIG I VALLS
ALCALDESSA-PRESIDENTA DE L’EXCM.AJUNTAMENT DE CANET DE MAR FAIG SABER:

QUE QUEDA CONVOCADA LA BECA DE COL.LABORACIÓ AMB LA CASA-MUSEU DOMÈNECH I MONTANER:

UNA BECA DE COL.LABORACIÓ EN EL PROGRAMA DE LES RUTES MODERNISTES I EN EL PROGRAMA PROPI DEL MUSEU.

l DESTINATARIS: persones de qualsevol dels països de la Unió Europea que hagin cursat estudis de turisme, història de l’art i/o similars, amb un nivell mig de català.

l DOTACIÓ ECONÒMICA I DURADA: 4050 euros i nou mesos de durada a partir de l’adjudicació de la beca, aproximadament a l’abril de 2002 i 20 hores setmanals.

l CONVOCATÒRIA: Els aspirants tenen deu dies hàbils a partir del 4 de març per presentar les sol.licituds al Registre General de la Corporació.


LA DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR AIXÍ COM LA REDACCIÓ COMPLETA DE LES BASES LES PODEU RECOLLIR A L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR C/AMPLE, 11.
Canet de Mar, 1 de març de 2002EL QUE ES PUBLICA PER A GENERAL CONEIXEMENT