L’Ajuntament de Mataró impulsa la transformació de Can Xammar per incorporar-lo al centre comercial i de serveis

El dijous 11 d’abril, es portarà a l’aprovació provisional del Ple la modificació del Pla General en l’àmbit de Can Xammar, una zona del centre de la ciutat que serà objecte d’una transformació important a curt termini.

La modificació afecta concretament l’illa delimitada pel carrer d’en Xammar, la Baixada de les Espenyes, el carrer Hospital, el Camí Ral i la Baixada de les Escaletes, que equival a una superfície de 9.637m2. En aquest espai conviuen actualment finques privades, algunes parcel˙les de l’empresa municipal d’urbanisme PUMSA i el nou aparcament subterrani de Can Xammar , sobre el qual es construirà una plaça pública.


En total, Can Xammar disposa de 10.730 m2 de sostre edificable, dels quals 4.890 m2 és comercial, 620 m2 d’ús terciarin i 5.220 m2 de sostre residencial (50 habitatges). Per altra banda, 5.475 m2 es qualifiquen com a sòl lliure d’ús públic.

Pel que fa a aparcaments, s’aconseguiran 309 noves places d’aparcament: 165 en la part de dalt de la muralla (a l’aparcament de Can Xammar) i 144 a la part de sota de la muralla (Camí Ral).

Els objectius dels canvis del pla general es poden resumir en:

– Contribuir a la renovació i ampliació del centre històric creant un nou pol d’atracció tant a nivell de serveis, de comerç, d’habitatge, de lleure i d’aparcament.

— Aconseguir una plaça pública i ordenar les noves façanes que sorgeixen en aquest àmbit.

— Aconseguir una major superfície d’espais lliures d’ús públic.

— Aconseguir una àmplia oferta de places d’aparcament i possibilitar la construcció d’un aparcament soterrani privat que funcioni conjuntament amb l’aparcament públic.

— Aconseguir una bona comunicació a peu amb la resta del teixit urbà: des del Camí Ral, des de la Baixada de les Escaletes, des del carrer de Can Xammar i la plaça Xica, i amb el carrer Sant Pelegrí i el barri de l’Havana.

També se sotmetran a debat del Ple les al˙legacions presentades per 4 propietaris durant el període d’exposició pública de l’aprovació inicial, algunes de les quals han estat parcialment estimades.

La iniciativa dels canvis

Els canvis es materialitzaran per impuls de:

– Iniciativa municipal: la part gestionada per l’empresa municipal d’urbanisme PUMSA, suposa una inversió de 8,5 milions d’euros i inclou la construcció dels aparcaments (Can Xammar i Camí Ral), de 21 habitatges, 2.800 m2 de locals comercials i la urbanització de 4.700 m2 d’espais lliures (inclouen a plaça). Aquesta fase està previst que acabi a mitjan del 2004.

— Iniciativa privada, a desenvolupar segons decideixin els propietaris.

Les principals novetats

-L’edificació del Camí Ral recula, en general, 6 metres i s’amplia la vorera.

–S’obre un nou accés per als vianants a l’interior de l’illa (plaça) a la cantonada del Camí Ral i el carrer Hospital.

–Es conserven i amplien 10 m els dos nous passos de vianants i vehicles projectats: cadascun d’ells sota edificis de nova construcció al Camí Ral i al carrer Hospital. Els vianants podran accedir a la plaça i els vehicles entraran i sortiran dels.aparcaments subterranis (Xammar i Camí Ral), que en un futur estaran connectats.

–S’obre una nova comunicació de l’interior de l’illa (plaça) amb la baixada de les Espenyes, a través de l’enderroc d’un edifici.