L’Ajuntament de Mataró liquida el pressupost del 2001 amb un romanent de tresoreria positiu per sisè any consecutiu

Ahir, 5 d’abril, el Conseller Delegat de Serveis Centrals, Ramon Bassas, va presentar en la Comissió Informativa Municipal de Serveis Centrals la liquidació del pressupost del 2001, que es tractarà en el proper Ple.


Una previsió molt ajustada

Un dels fets destacables de la liquidació pressupostària del 2001 és que la previsió d’ingressos i de despeses ha estat molt ajustada a la realitat. S’ha ingressat un 0,03% més del pressupostat i, alhora, s’ha fet una despesa un 1,63% més baixa del que recollia el pressupost corrent. La liquidació positiva ha estat possible gràcies la gestió acurada dels ingressos i a l’eficiència en la gestió de les despeses.

Es manté el romanent de tresoreria positiu

Fruit de la liquidació del pressupost municipal, el romanent de tresoreria ha estat de 2.361.100,18 euros (392.854.015 pessetes).

Des del 1996, el romanent de tresoreria de l’Ajuntament ha estat positiu, amb una punta molt destacable durant l’any 2000, fet que confirma la capacitat de finançament de l’administració a curt termini.

El romanent de tresoreria servirà per a finançar noves inversions en obres i serveis, que es concretaran en una modificació de pressupost d’acord amb les previsions del Programa d’Actuació Municipal de 2002, però també s’hi farà una reserva de diners per a eventualitats que puguessin sorgir en la tresoreria de l’Ajuntament.

La liquidació dels organismes autònoms

Els organismes autònoms de l’Ajuntament també han fet la liquidació de l’any 2001 i, en global, presenten un romanent de tresoreria positiu de 669.729,23 euros (111.433.101 pessetes).