L’emissió de dioxines i furans de la planta de tractament de residus es redueix fins a una tercera part respecte l’any 2000

La injecció de carbó actiu a la planta de residus sòlids urbans del Maresme ha fet rebaixar substancialment el volum d´emissions de dioxines i furans a l´atmosfera.


Des que aquest sistema es va posar en marxa l´estiu del 2000, en els controls periòdics s´ha apreciat una davallada de les esmentades emissions, que en tot moment s´han situat per sota dels límits recomanats i dels que seran límits obligatoris a partir del 28 de desembre del 2005: 0,1 ng/Nm3.

Concretament, el promig d´emissions registrat durant el primer semestre del 2002 ha estat de 0,0060 ng/Nm3, un valor que representa una tercera part de l´aconseguit durant el darrer semestre del 2000 (0,0188 ng/Nm3).

La rebaixa ha estat causada per una millora en l´afinament de la dosificació del carbó actiu, que acostuma a ser d´aproximadament 1 quilogram de carbó actiu per cada tona de residu incinerat.

La instal·lació del sistema d’injecció de carbó actiu va tenir un cost de 72.121 euros, que va ser subvencionat en la seva totalitat per la Diputació de Barcelona, dins el programa Xarxa Barcelona, Municipis de Qualitat.

Les mostres

Les preses de mostres i els resultats analítics han estat gestionats per l´Entitat d’Inspecció i Control concessionària de la Generalitat de Catalunya, i la metodologia analítica per al cas de les dioxines i furans la porta a terme Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Les mostres es van prendre el 28 de febrer i el 7 de març.