L’empresa municipal que gestionarà els aparcaments, les zones blaves i la grua de Mataró es dirà GINTRA

L’Ajuntament ja té els nous estatuts de la societat municipal que s’encarregarà de la gestió de la política municipal sobre mobilitat urbana, que es portaran a l’aprovació del Ple de demà, dijous 11 d’abril.

La nova societat municipal es dirà GINTRA, SL (Gestió Integral del Trànsit) i té com a objectiu la promoció, construcció, edificació i condicionament d’aparcaments, així com la seva explotació directa i indirecta, la gestió de les zones blaves i el servei de grua a tot el terme municipal.


GINTRA, SL està participada per l’empresa municipal d’urbanisme PUMSA i l’Ajuntament de Mataró. L’Ajuntament aporta inicialment a la societat 300.000 euros i, anualment, uns 150.000 euros i, per la seva part, PUMSA hi posarà en total uns 2.700.000 euros.

Òrgans de la societat

Els òrgans socials de govern i administració seran la Junta General, el Consell d’Administració i si s’escau la Comissió Permanent i /o el conseller-delegat i el gerent.

. Junta General:
El Ple de la corporació serà qui exercirà les funcions de la Junta General de la societat, en la forma i les atribucions i facultats que la llei determini.
El president i el secretari de les juntes generals seran l’alcalde i el secretari de la corporació.


-. Consell d’Administració:
És l’òrgan a qui correspon l’administració i la representació de la societat i ha d’estar integrat per un mínim de 5 i un màxim de 9 membres, dels quals almenys un 50% seran membres del consistori.
Els integrants del consell seran nomenats per la Junta General pel termini de 4 anys i el president i el vicepresident seran escollits per l’alcalde.
El Consell d’Administració podrà constituir una Comissió Permanent, que estarà integrada per consellers i /o nomenar un conseller-delegat.


-. Gerent:
La Junta General podrà designar un gerent que haurà de reunir les condicions legals establertes.