La sinistralitat laboral es redueix al Maresme en gariebé un 11% el 2008

4 treballadors van perdre la vida en accidents a la feina

  


5.845 treballadors i treballadores van patir accidents laborals al Maresme durant el 2008. Tot i que la xifra continua sent elevada, la sinistralitat laboral a la comarca s’ha reduit d’un 10,73% respecte l’any anterior, segons l’anàlisi de les dades fet per l’Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal del Maresme.


La reducció més significativa es fa evident en les xifres d’accidents greus que experimenten un descens del 17,3% passant de 52 el 2007 a 43 el 2008. El sinistres lleus són els més nombrosos i durant el 2008 se’n van produir 5.798, un 10,69% menys que l’any anterior. La nota negativa són els accidents mortals. 4 treballadors van perdre la vida durant el 2008, la mateixa xifra que es va registrar l’any anterior. Analitzant les dades per sectors econòmics, l’agricultura és l’única activitat en la qual es detecta un increment de sinistralitat laboral. De 110 treballadors ferits el 2007 es va passar a 136 el 2008. En la resta de sectors la disminució és força variable en funció de l’activitat. Així, en la construcció és on es detecta una reducció més significativa (el 27,89%) passant de 1.972 accidentats el 2007 a 1.422 el 2008. A la indústria el percentatge de disminució és de l’11.02% (de 1.615 ferits el 2007 es va passar a 1.437 el 2008). Finalment, en el sector serveis només va haver-hi una reducció del 0,04% (el 2007 es van comptabilitzar 2.851 sinistres i el 2008 2.850). Si en comptes d’analitzar les dades partint de les xifres absolutes, es fa agafant com a model l’índex d’incidència laboral (nombre d’accidents per cada 100.000 afiliats a la Seguretat Social), la reducció de la sinistralitat laboral al Maresme durant el 2008 seria del 7,33%, una xifra molt similar a la registrada en el conjunt de Catalunya (el 7,4%). Si voleu ampliar aquesta informació, podeu consultar el document elaborat per l’Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal del Maresme:

 

Clic aquí per a pdf