LLUM: Tarifa d’ultim recurs i Bono social

{+}  

{+} El sistema de tarifes regulades va deixar pas l’1 de juliol de 2009 a la liberalització del mercat energètic per a tots els usuaris d’electricitat. Tot i això, el Reial decret 485/2009, de 3 d´abril, regula la posada en funcionament de la tarifa de l´últim recurs(TUR) i l’aplicació de l’anomenat Bono Social, al qual s’hi poden acollir determinats col·lectius.

Podeu solucionar dubtes sobre la liberalització del mercat elèctric consultant el document elaborat per l’Agència Catalana de Consum que trobareu,
clicant aquí

TUR, Tarifa d’Ultim Recurs
Què és la tarifa d’últim recurs (TUR)?
La Tarifa d´Últim Recurs és el preu màxim i mínim que estableix l´Administració per a determinats consumidors, per als quals el subministrament elèctric es considera servei universal. Aquests preus estan regulats pel Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç i poden ser revisats almenys semestralment.

En tenen dret tots aquells consumidors amb una potència contractada menor o igual de 10 kW que, automàticament, sense fer cap tràmit, passen a la TUR de l´empresa Comercialitzadora d’Últim Recurs pertanyent al grup empresarial propietari de la xarxa elèctrica de la zona.

{taula61}
•Si el vostre subministrament es realitza al preu de la TUR, verifique si compleixes les condicions necessàries per sol·licitar el “bono social”.

EL BONO SOCIAL{N}
{.C}
Què és el “Bono Social”?
El bono social permet gaudir als beneficiaris de tarifes reduïdes en el consum d’electricitat. Aquest “bono social” cobreix la diferència entre el cost de la tarifa d´últim recurs i un valor de referència, que marca el Ministeri d´Indústria, Comerç i Turisme, que es denomina tarifa reduïda


Qui es pot beneficiar?
•Tenir en el domicili habitual una potència contractada menor de 3kW.
•Tenir 60 o més anys d´edat, acreditar ser pensionista del Sistema de la Seguretat Social per jubilació, incapacitat permanent o viduïtat i acreditar també percebre les quantitats mínimes vigents en cada moment per aquestes pensions.
•Tenir més de 60 anys d´edat i ser beneficiari de pensions de l´extinta Assegurança Obligatòria de Vellesa i Invalidesa (SOVI) i de pensions no contributives de jubilació i invalidesa.
•Ser família nombrosa.
•Acreditar formar part d´una unitat familiar que tingui tots els seus membres a l´atur.


Com obtenir el “Bono Social”?.
{.D}AUTOMÀTICAMENT PER A CONSUMIDORS AMB UNA POTÈNCIA CONTRACTADA INFERIOR A 3KW.
Són beneficiaris del “bono social” els titulars de punts de subministrament d´electricitat que compleixin tots els requisits següents:
{.q}Ser titular del subministrament elèctric.

-Ser persona física.

-Tenir contractada una potència inferior a 3KW.

-El contracte de la llum ha de ser del seu habitatge habitual.

-Estar acollit a la TUR.Els consumidors podran sol·licitar el “Bono Social” a l´empresa comercialitzadora d´últim recurs que realitzi el subministrament d´energia elèctrica, d’acord amb el procediment regulat: la Resolució de 26 de juny de 2009, de la Secretaria d´Estat d´Energia.{.q}


-L´HAN DE SOL·LICITAR: pensionistes, famílies nombroses, unitat familiar que tingui tots els seus membres a l’atur.

{.q}
Pensionistes
Tenen dret al “bono social” els titulars de punts de subministrament d´electricitat que reuneixin els requisits següents:
– Ser titular del subministrament elèctric.

– Tenir 60 o més anys d´edat i acreditar ser pensionista del Sistema de la Seguretat Social per jubilació, incapacitat permanent o viduïtat i percebre les quanties mínimes vigents en cada moment per aquestes classes de pensió respecte al titular amb cònjuge a càrrec o al titular sense cònjuge que visqui en una unitat econòmica unipersonal, o bé

– Ser beneficiari de pensions del SOVI (assegurança obligatòria de vellesa i invalidesa) major de 60 anys, o bé

– Ser beneficiari de pensions no contributives de jubilació i invalidesa major de 60 anys.

– En tots els casos, estar acollit a la TUR.

– En tots els casos, el contracte de la llum ha de ser del seu habitatge habitual.

Documentació:
Han de lliurar una sol·licitud. Us podeu descarregar el model,
clicant aquí
i aportar:
– Una fotocòpia del DNI del titular del punt de subministrament d´electricitat.
– El certificat d´empadronament del titular del punt de subministrament.
– Una fotocòpia de l´última factura.
– Una
declaració de la veracitat
de la documentació presentada.
– Un certificat emès per la Secretaria d´Estat de la Seguretat Social que acrediti que és beneficiari del “Bono Social”.


Famílies nombroses
Tenen dret al “Bono Social” els titulars de punts de subministrament que reuneixin els requisits següents:
– Ser titular del subministrament elèctric.

– Acreditar ser família nombrosa segons allò establert en la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a las famílies nombroses.

– Estar acollit a la TUR.

– En tots els casos, el contracte de la llum ha de ser del seu habitatge habitual.

Documentació:
Han de lliurar una
sol·licitud
i aportar:
– Una fotocòpia del DNI del titular del punt de subministrament d´electricitat.
– El certificat d´empadronament del titular del punt de subministrament.
– Una fotocòpia de l´última factura.
– Una
declaració de la veracitat
de la documentació presentada.
– Una fotocòpia del carnet de família nombrosa.


Unitat famliar que tingui tots els seus membres a l’atur
Tenen dret al “bono social” els titulars de punts de subministrament que reuneixin els requisits següents:
– Ser titular del subministrament elèctric.

– Acreditar formar part d´una unitat familiar que tingui tots els seus membres en edat de treballar en situació d´atur. A aquests efectes es consideren en situació d´atur aquells sol·licitants i membres de la unitat familiar que, sense tenir la condició de pensionistes, no realitzen cap activitat laboral per compte aliè o propi.

– Estar acollit a la TUR.

– En tots els casos, el contracte de la llum ha de ser del seu habitatge habitual.

Documentació:
Han de lliurar una
sol·licitud
i aportar:
– Una fotocòpia del DNI del titular del punt de subministrament d´electricitat.
– Una fotocòpia del llibre de família (només en el cas d´unitats familiars de dos o més membres).
– Un certificat expedit per l´ajuntament amb la llista d´empadronats en el domicili del punt de subministrament.
– Una fotocòpia de l´última factura.
– Una
declaració de la veracitat
de la documentació presentada, en què constin els components de la unitat familiar.
– L´autorització de la comprovació de les dades, relatives a la seva condició d´aturats, en els registres públics corresponents i, si escau, de les Mutualitats de Previsió Social alternatives.
– Pel que fa a aquest tema, la comercialitzadora d´últim recurs farà arribar, per mitjans telemàtics o electrònics, les sol·licituds a la Tresoreria General de la Seguretat Social perquè aquesta acrediti el compliment que la persona sol·licitant i els membres de la unitat familiar de la qual forma part es troben en situació d´atur, en els termes disposats a la Resolució.{.q}{.d}


Com i on es pot sol·licitar?
Es pot sol·licitar per algun dels mitjans següents:
{.d}
Personalment: han d’emplenar la sol·licitud i presentar-la a les oficines de la distribuïdora (qui traslladarà al comercialitzador d´últim recurs).


Per fax o correu electrònic: han d’enviar la sol·licitud, emplenada i escanejada, al número de fax o adreça electrònica que comuniqui el comercialitzador d´últim recurs en la seva web i factura.


Per correu postal{n}: han d’emplenar la sol·licitud i enviar-la a l´adreça de correu postal que comuniqui el comercialitzador d´últim recurs en la seva pàgina web i en la seva factura.{.d}