L’Observatori de Desenvolupament Local

Aquest servei del Consell Comarcal del Maresme té com a objectiu aportar coneixement per ajudar els ajuntaments i d’altres organismes locals i entitats de gestió a prendre decisions estratègiques en matèria de desenvolupament local. Això comporta proporcionar assistència tècnica i informació estadística actualitzada sobre diverses variables: demogràfiques, d’activitat econòmica i sobre mercat laboral i qualitat de vida.

El servei recull, analitza i interpreta totes les dades que s’utilitzen per elaborar els informes trimestrals que publica el Consell (Informe Trimestral Sociolaboral del Maresme) en matèria de mercat de treball i activitat econòmica – que inclouen una síntesi d´indicadors de les variables principals- i l’informe anual (Informe Anual Socioeconòmic del Maresme), que, a més d’incorporar totes les informacions que es presenten trimestralment, també aporta informació demogràfica i de qualitat de vida. El servei també facilita informació puntual a demanda dels usuaris directes o indirectes (servei de consultes).

Línies de servei:

  1. INFORMES COMARCALS

Dispositiu estratègic d’anàlisi, creació i aportació de coneixement sobre les realitats comarcals: publicació regular de diferents informes i/o estudis en relació a la població, activitat econòmica, mercat de treball, col·lectius específics, etc. Dona suport als agents i actors que actuen al territori en la presa de decisions (planificació, polítiques i estratègies)

Qui pot utilitzar el servei

El servei s’adreça als càrrecs electes i tècnics dels ajuntaments de la comarca, als tècnics d’altres entitats que actuen al territori, les empreses, les associacions i els gremis empresarials i als agents sindicals.

Requisits d’accés i mecanismes de sol·licitud

Es pot fet seguiment del Servei de l’Observatori al web del Consell Comarcal del Maresme, donant-se d’alta al butlletí de l’Observatori o bé facilitant el vostre correu-e a observatori@ccmaresme.cat

Cost per al destinatari

Servei gratuït.

  1. INFORMES MUNICIPALS

Informes per encàrrec sol·licitats pels ajuntaments a mida de las seves necessitats: informes sociolaborals municipals, informe de contractació per ocupacions, infografies, etc.

Qui pot utilitzar el servei

Els ajuntaments del Maresme

Requisits d’accés i mecanismes de sol·licitud

Sigantura d’un conveni de col·laboració. Demaneu més informació enviant un correu electrònic a observatori@ccmaresme.cat

Cost econòmic per al destinatari

L’establert al conveni, en funció del producte que necessiti l’Ajuntament.

  1. SERVEI DE CONSULTES

Servei de sol·licitud d’informació a l’Observatori de dades estadístiques específiques, aclariments sobre publicacions, assessorament tècnic puntual.

Qui pot utilitzar el servei

El servei s’adreça als ajuntaments, ciutadans, empreses, escoles i entitats.

Requisits d’accés i mecanismes de sol·licitud

Omplir i trametre la sol·licitud estandarditzada

Cost per al destinatari

Servei gratuït.

COMPROMISOS DE QUALITAT

  1. Productes de l’Observatori de Desenvolupament Local del Maresme: Facilitar la darrera informació actualitzada disponible i compromís de millora contínua en els grafismes.
  2. Informes municipals de l’Observatori de Desenvolupament Local del Maresme: Resoldre sobre la viabilitat de l’encàrrec en un termini màxim de 5 dies laborables, a comptar des del dia després de rebre la proposta.
  3. Servei de consultes de l’Observatori de Desenvolupament Local del Maresme: Donar resposta dins dels tres dies hàbils següents a la sol·licitud.