El Servei d’Emprenedoria i Empresa

Servei d’emprenedoria i empresa

El Servei d’Emprenedoria i Empresa té dues línies diferenciades. Des d’Emprenedoria ajudem les persones a muntar el seu propi negoci i des d’Empresa donem suport a l’enfortiment i creixement de les activitats econòmiques.

SERVEI D’EMPRENEDORIA

Estem al costat de la persona emprenedora des del moment que es planteja l’autoocupació, l’acompanyem en el procés de muntar el negoci i li donem suport per consolidar i fer créixer la seva empresa.

També facilitem que els ajuntaments petits puguin atendre les persones emprenedores en el seu municipi. A petició dels consistoris, despleguem el servei itinerant d’atenció i assessorament a les persones emprenedores.

Les nostres línies d’actuació se centren en l’assessorament, acompanyament i formació contínua i ho fem amb les següents

LÍNIES DE SERVEIS:

1.- SUPORT A LA CREACIÓ, CONSTITUCIÓ I CONSOLIDACIÓ D’EMPRESES

Aquest servei dona suport a les persones emprenedores del Maresme amb sessions personalitzades d’assessorament per la posada en marxa de la idea de negoci. S’ofereixen eines i recursos per facilitar la creació i tramitació de la seva constitució i funcionament en el mercat d’actuació, amb la possibilitat d’obtenir l’informe de viabilitat del projecte acreditat per la Xarxa Emprèn de la Generalitat de Catalunya.

Va dirigit al conjunt de tota la ciutadania, a persones emprenedores i públic en general que tinguin una idea de negoci.

Aquest sevei és gratuït

2.- FORMACIÓ ESPECIALITZADA EN EMPRENEDORIA

Oferim un calendari de formació anual en l’àmbit de l’empresa per tal que la persona emprenedora adquireixi els coneixements i les competències necessàries per gestionar i liderar el seu projectes empresarial.

El servei està dirigit a les persones emprenedores i públic en general que tenen una idea de negoci així com també a empreses i iniciatives empresarials del Maresme.

Hi ha formacions que estan subvencionades al 100% i altres que es regeixen per l’Ordenança Fiscal núm.9, reguladora del preu públic per a les accions formatives del Consell Comarcal del Maresme, publicada en el BOPB de data 21 de març de 2019, en el seu article 3, punt 3, s’estipula que les accions formatives finançades en part, per altres administracions i/o organismes tindran un cost de 2 EUR/h.

3.- SERVEI ITINERANT D’EMPRENEDORIA

Suport i orientació en les tasques d’assessorament a persones emprenedores i empreses d’aquells ajuntaments que ho sol·licitin, així com vetllar pel creixement i la consolidació d’empreses, suport en la dinamització de diferents activitats en matèria de creació d’empresa i donar suport estratègic i de planificació per a la dinamització dels diferents espais d’allotjament empresarial que pugui tenir el municipi.

El servei va dirgit als municipis amb necessitat d’acompanyament/dinamització del servei local d’emprenedoria

Per utilitzar el servei heu d’enviar el formulari de sol·licitud del servei a través del web del CCM i adjuntar el Pla de Treball a dur a terme, així com l’Acord de sol·licitud per part de la Junta de Govern Local.

Calcular un termini d’entre un i dos mesos per a la seva tramitació i posada en marxa.

Possibilitat d’addenda del conveni a sol·licitar en un termini màxim de dos mesos abans de la data de finalització del conveni i de la mateixa manera que s’ha tramitat la sol·licitud.

El cost d’aquest sevei es regula amb l’Ordenança núm.5 “Reguladora del preu públic per la dedicació de personal del Consell Comarcal del Maresme a l’assistència tècnica i formativa”, publicada en el BOPB al gener de 2019, en l’article 3, punt 1. marca el preu públic d’assistència tècnica d’un tècnic mig (grup A2) a 35,00 euros/hora.

4.- FOMENT DE LA CULTURA EMPRENEDORA

Programes i actuacions específics en l’àmbit de l’emprenedoria per fomentar la cultura emprenedora a joves estudiants de primària, secundària, batxillerat, cicles formatius, estudis universitaris i post universitaris mitjançant tallers formatius, un Fòrum de Joves Emprenedors, un Programa de Cultura Emprenedora a l’Escola (CuEmE) i concursos participatius.

El servei va dirigit a instituts i escoles de secundària i primària del Maresme (segons el programa o l’actuació)

ACCÉS I SOL·LICTUDS:

  • Tallers d’emprenedoria per a joves: cada curs s’ofereix als centres docents un catàlegs de tallers per realitzar a classe i s’especifica la forma de sol·licitud.
  • Fòrum de joves emprenedors: sessió anual que s’ofereix als centres docents del Maresme on diferents persones vinculades amb el món de l’emprenedoria ofereixen píndoles formatives amb l’objectiu de promoure l’emprenedoria jove. Quan surt la convocatòria s’activen les inscripcions que tenen dues modalitats: grupals i individuals.
  • Programa CUEME: el programa fomenta la cultura emprenedora i les competències bàsiques en el cicle superior d’educació primària.

Durant un curs escolar, l’alumnat crea i gestiona una cooperativa escolar amb el recolzament de la comunitat educativa, l’administració i altres agents socials de la seva localitat.

Per a més informació: emprenedoria@ccmaresme.cat

Tots aquests projectes estan subvencionats

SERVEI ENXARXA MARESME PER L’EMPRESA

Assessorem, formem i acompanyem les empreses del Maresme en el procés de consolidació i enfortiment del negoci a través de les següents

LÍNIES DE SERVEIS:

1.- INFORMACIÓ SOBRE LA COVID-19

2.- SUPORT EN LA TRAMITACIÓ D’AJUTS I SUBVENCIONS

3.- ASSESSORAMENT ESPECIALITZAT

4.- PROGRAMES EMPRESARIALS