L’observatori

11 funcions

1

Esdevenir una entitat de referència per als consistoris de la comarca per informar-los de les possibles formacions, iniciatives i accions d’altres entitats.

2

Elaborar informes tècnics de vulnerabilitat en àmbits específics, adaptats a la realitat dels municipis, per adoptar accions que siguin congruents amb les polítiques d’adaptació i mitigació.

3

Recopilar dades sobre meteorologia històriques, l’inventari d’emissions actualitzat i un inventari d’instal·lacions verdes dels municipis. La intenció és poder fer consultes internes i poder-les comunicar a la ciutadania.

4

Desenvolupar un programa de comunicació que abasti les accions dels ajuntaments i les iniciatives de la ciutadania envers el canvi climàtic, establint acords amb mitjans de comunicació locals.

5

Programar seminaris tècnics semestrals amb experts de reconegut prestigi.

6

Organitzar un congrés bianual d’especial rellevància en Canvi Climàtic i Adaptació.

7

Promoure acords amb altres administracions per aconseguir el finançament necessari per dur a terme les accions, estudis i plans estratègics projectats.

8

Lligar acords amb entitats o organismes de la comarca que treballin en l’àmbit del canvi climàtic.

9

Informar i tramitar els ajuts o les subvencions procedents d’altres administracions en l’àmbit de la mitigació i l’adaptació al Canvi Climàtic i portar-ne el seguiment.

10

Promoure les activitats de la comarca que presentin segells de bones pràctiques i compromís amb el medi ambient, com el Biosphere o l’EMAS 14.000.

11

Calcular anualment les emissions de l’organització i assistir els diversos Ajuntaments en el seu propi càlcul, segmentant el resultat per segment d’activitat i publicant-les anualment, amb la voluntat de tendir a la disminució a partir de les diferents accions dutes a terme.