Obligacions de l’ens, servei o centre sol·licitant


Comprometre’s a vetllar perquè l’usuari assisteixi a la sessió


 No sobrepassar en cap cas la limitació màxima de 75 minuts per servei


 Facilitar, posteriorment a la intervenció, la fitxa d’avaluació amb tots els indicadors omplerts i el full de participació de l’usuari al programa “Tejiendo Ciudadanía” (aquesta documentació serà facilitada pel tècnic del Pla en el mateix moment de confirmació del servei demanat)