Obra per a la construcció d’un col·lector en alta del veïnat de Clarà Est. T.M. Argentona

 
Anunci de licitació .
– 
Plec de Clàusules Administratives Particulars .
– 
Plec de Prescripcions Tècniques . Últim dia per presentar sol·licituds: 1 d’agost de 2008