Ordre del dia de la Comissió Informativa de Territori i sostenibilitat que se celebrarà l’11 de maig a les 18:00h

En ús de les atribucions que em confereix l’art. 76 del Reglament Orgànic Comarcal, he resolt convocar als senyors consellers membres de la COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT, el proper DIMARTS 11 de maig de 2004, a les 18:00 hores, a la seu del Consell Comarcal, per celebrar sessió ordinària, amb el següent,

ORDRE DEL DIA

0.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària de la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat de 13 d´abril de 2004.


-1.- Aprovació, si s´escau, de la Moció del grup comarcal del CIU amb el suport de la resta de grups comarcals, per al manteniment de la xarxa d´aigües pluvials i residuals.


-2.- Aprovació, si s´escau, d´un conveni de col·laboració per a la implantació d´un sistema de gestió de l´ús públic de les platges segons la norma ICTE.


-3.- Aprovació, si s´escau, del conveni de cooperació interadministrativa tipus per a la prestació del Servei d´inspecció de contaminació acústica.


-4.- Aprovació, si s´escau, del conveni de cooperació interadministrativa tipus per a la prestació del Servei de contaminació atmosfèrica.


-5.- Aprovació, si s´escau, d´un conveni de col·laboració en l´àmbit de meteorologia entre el Consell Comarcal del Maresme i l´ajuntament del Masnou.


-6.- Aprovació, si s´escau, d´un conveni de col·laboració en l´àmbit de meteorologia entre el Consell Comarcal del Maresme i l´empresa Wai Entertaiment.


-7.- Aprovació, si s´escau, de l´adhesió del Consell Comarcal del Maresme al conveni de col·laboració entre l´Agència de Residus de Catalunya i Ecovidrio.


-8.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 101/04, de 21 d´abril de 2004, referent a la contractació de l´empresa Consultors d´Emas, SL per l´assessorament en la posada en marxa i funcionament de la norma ISO 14001, així com el desenvolupament d´un “Taller de la sostenibilitat”.


-9.- Aprovació, si s´escau, de la moció presentada pel grup comarcal de CIU sobre el servei per compartir cotxe i pàrquing.


-10.- Informes, precs i preguntes.


Mataró, 6 de maig de 2004

El President de la CI deTerritori i Sostenibilitat

Josep Jo i Munné