Ordre del Dia del Consell d’Alcaldes (20/12/05)


D´acord amb les atribucions atorgades en els articles 27.b) i 69 del Reglament Orgànic Comarcal a la Presidència, em plau convocar-vos a la sessió ordinària del Consell d´Alcaldes que es farà el proper dia 20 de desembre de 2005, a les 18:00 hores, en única convocatòria a la seu del Consell, amb el següent,

ORDRE DEL DIA

0.- Aprovació, si s´escau, de l´esborrany de l´Acta de la sessió ordinària del Consell d´Alcaldes de data 14 de novembre de 2005.


-1.- Emissió d´informe favorable, si s´escau, envers el projecte de Pressupost general de la Corporació corresponent a l´anualitat 2006.


-2.- Informes, precs i preguntes.

Mataró, 14 de desembre de 2005

El presidentPere Almera i Puiggròs