Ordre del dia del Ple del Consell Comarcal (16/03/04)


D´acord amb les atribucions que el Reglament Orgànic Comarcal i la Llei d´Organització Comarcal atorguen a la Presidència, em plau convocar-vos a la sessió ordinària del PLE que es farà el proper DIMARTS 16 de març de 2004, a les 19:00 hores, en única convocatòria a la seu del Consell, amb el següent,

ORDRE DEL DIA

0.- Aprovació, si s´escau, de l´acta de la sessió plenària ordinària de 20 de gener de 2004.


-1.- Donar compte, si s´escau, de diversos Decrets de Presidència.


-2.- Donar compte, si s´escau, del Decret de la Presidència núm. 53/04, de 27 de febrer de 2004, sobre l´aprovació de la liquidació del pressupost del Consell Comarcal del Maresme i de la liquidació del Pressupost de l´Organisme Autònom Escola Universitària d´Estudis Empresarials del Maresme, corresponents a l´exercici econòmic de 2003.

CI TERRITORI I SOSTENIBILITAT


-3.- Aprovació, si s´escau, d´un expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits.


-4.- Aprovació, si s´escau, de l´extinció del conveni d´adhesió al servei comarcal d´alertes meteorològiques i de seguiment atmosfèric per part de l´Ajuntament de Tordera.


-5.- Aprovació, si s´escau, de l´addenda de regularització econòmica al conveni de delegació de la gestió de la deixalleria d´Arenys de Mar / Arenys de Munt.


-6.- Aprovació, si s´escau, de l´aprovació inicial de la modificació del Reglament regulador d´aigües residuals a la comarca del Maresme.


-7.- Aprovació, si s´escau, de l´establiment del Servei delegat d´inspecció ambiental.


-8.- Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració amb Aigües de Mataró, S.A. per al subministrament de dades meteorològiques.


-9.- Aprovació, si s´escau, de l´adhesió a la Xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat de la Diputació de Barcelona.


-10.- Aprovació, si s´escau, de l´adhesió a l´Associació del Pla Estratègic per al litoral de la Regió Metropolitana de Barcelona.


-11.- Ratificació, si s´escau, del Decret de la Presidència núm. 49/04 de 24 de febrer de 2004, referent a l´aprovació del conveni entre el Consell Comarcal del Maresme i l´empresa Qualitat en l´Autodistribució i Serveis, SA, que té per objecte donar suport a la informació meteorològica que el CCM difon a diari per diferents emissores de ràdio de la comarca.

CI SERVEIS PERSONALS


-12.- Aprovació, si s´escau, de l´aportació de solidaritat amb els afectats del terratrèmol d´Al-hoceima (Marroc).


-13.- Aprovació, si s´escau, de la convocatòria d´ajuts individuals de menjador socioeconòmics i geogràfics, pel curs escolar 2004-2005.


-14.- Aprovació, si s´escau, del Pla Comarcal de Joventut per a 2004.

CI RÈGIM INTERIOR, PROMOCIÓ ECONÒMICA I COOPERACIÓ LOCAL


-15.- Aprovació inicial, si s´escau, de la modificació global del Reglament Orgànic Comarcal.


-16.- Aprovació, si s´escau, d´un expedient de baixes de drets reconeguts d´exercicis tancats.


-17.- Aprovació inicial, si s´escau, de la modificació núm. 3/04 del Pressupost del Consell Comarcal del Maresme de 2004.


-18.- Aprovació inicial, si s´escau, de la modificació núm. 2/04 del Pressupost de l´Organisme Autònom Escola Universitària d´Estudis Empresarials del Maresme de 2004.


-19.- Aprovació, si s´escau, d´un conveni de cooperació amb l´Ajuntament de Sant Pol de Mar per a l´elaboració del Pla Estratègic de Sant Pol de Mar.


-20.- Aprovació, si s´escau, de l´adhesió al Protocol General Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2004-2007.


-21.- Aprovació, si s´escau, del registre de necessitats del Consell Comarcal del Maresme en el marc del Protocol General Xarxa de Municipis de Qualitat 2004-2007.


-22.- Ratificació, si s´escau, del Decret de la Presidència núm. 376/03 de 19 de desembre de 2003, referent a informar favorablement la totalitat de les actuacions sol·licitades pels diferents municipis de la comarca en el marc de la convocatòria del PUOSC 2004-2007.


-23.- Ratificació, si s´escau, del Decret de la Presidència núm. 26/04 de 29 de gener de 2004, referent a designar com a conseller comarcal a l´Assemblea General de l´entitat financera Caixa d´Estalvis Laietana el conseller comarcal Sr. Josep Jo i Munné.


-24.- Ratificació, si s´escau, del Decret de la Presidència núm. 48/04 de 5 de febrer de 2004, referent a l´aprovació del conveni entre la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Maresme, com a ens interlocutor del Pacte Territorial de Promoció Econòmica i Ocupació del Maresme, per a col·laborar en la realització d´una diagnosi estratègica del Pacte Territorial.-25.- Prendre coneixement de la renúncia del Conseller Comarcal Sr. Bernat Costas i Castilla


-26.- Informes, precs i preguntes.

Mataró, 11 de març de 2004.


El presidentManuel Mas i Estela