Ordre del Dia del Ple del Consell Comarcal del Maresme (18 de juliol de 2006)

D´acord amb les atribucions que el Reglament Orgànic Comarcal i la Llei d´Organització Comarcal atorguen a la Presidència, em plau convocar-vos a la sessió ordinària del PLE que es farà el proper DIMARTS 18 de juliol de 2006, a les 19:00 hores, en única convocatòria a la seu del Consell, amb el següent,

 

ORDRE DEL DIA

 • 0.- Aprovació, si s´escau, de l´esborrany de l´Acta de la sessió plenària ordinària de data 16 de maig de 2006.

 • 1.- Donar compte, si s´escau, de diversos Decrets de Presidència.

 • 2.- Pressa de possessió del Sr. Joaquim Ponsarnau i Cardelús, com a conseller comarcal del Consell Comarcal del Maresme.

 • 3.- Aprovació, si s´escau, del Compte General de 2006.


CI RÈGIM INTERIOR, PROMOCIÓ ECONÒMICA I COOPERACIÓ LOCAL • 4.- Aprovació, si s´escau, de la correcció d´una errada material de transcripció en l´acord del Ple de data 17 de gener de 2006, sobre la creació de fitxers que contenen Dades de Caràcter Personal del Consell Comarcal del Maresme.

 • 5.- Aprovació, si s´escau, d´un conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme i el Consorci d´Administració Oberta de Catalunya per a la implementació del mòdul de tramitació telemàtica e-TRAM.

 • 6.- Aprovació, si s´escau, d´un conveni de cooperació amb l´Ajuntament de Vilassar de Mar per a l´assistència en l´organització de l´arxiu de Serveis Territorials.

 • 7.- Aprovació, si s´escau, d´un conveni amb l´Ajuntament de Vilassar de Mar per a l´assistència en l´organització d´una oficina d´atenció ciutadana.

 • 8.- Aprovació, si s´escau, d´un conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme i el Consorci Local Localret i Localret SA, per a establir els termes de col·laboració i coordinació per a la redacció del projecte tècnic dels programes núm. 1 i 2 dins del canal múltiple digital 24, “Mataró”.

 • 9.- Aprovació, si s´escau, d´un conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme, l´Ajuntament de Teià, el Departament de Cultura, el Consorci de Turisme “Costa del Maresme”, l´empresa Autopistas Concesionaria Espanyola SA, Alella Vinícola Can Jonc SL i l´entitat d´estalvis Caixa Laietana, per a les obres d´adequació, conservació i restauració d´estructures arqueològiques i coberta definitiva de protecció de restes del Jaciment Arqueològic del Veral de Vallmora.

 • 10.- Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme i el Consorci de Promoció Turística “Costa del Maresme” per a l´execució del projecte “Aplicación innovadora de las TICs en el desarrollo de territorios turísticos emergentes”.

 • 11.- Aprovació, si s´escau, dels Estatuts del Consorci per a la Gestió de la Televisió Digital Local Pública de la Demarcació de Mataró- Maresme Sud.

 • 12.- Aprovació, si s´escau, de la correcció d´una errada material de transcripció en el Pressupost 2006 i en la modificació del Pressupost 2/06 i 4/06.

 • 13.- Emissió d´informe, si s´escau, respecte a la incorporació d´un Ajuntament de la comarca al Consorci de Comunicació Local.

 • 14.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 168/06 de data 12 de juny de 2006, referent a l´aprovació del conveni de cooperació amb l´Ajuntament de Mataró per a la realització d´un projecte encaminat al disseny, implementació i avaluació dels projectes comarcals de gestió mancomunada de serveis amb ús intensiu de les noves tecnologies de la informació i la comunicació.

 • 15.- Adhesió, si s´escau, al Programa Mentor de l´Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació de la Diputació de Barcelona per tal de realitzar un estudi sobre la viabilitat econòmica del “Maresme Centre de Negocis”.

 • 16.- Aprovar, si s´escau, el conveni marc amb diverses entitats per a l´establiment d´un marc de col·laboració per desenvolupar, amb caràcter d´assaig o prova pilot, el funcionament d´un “equip de salut pública”.


CI SERVEIS PERSONALS • 17.- Aprovació, si s´escau, de la modificació del conveni subscrit amb l´Ajuntament de Pineda de Mar i el Consell Comarcal del Maresme per a la prestació dels serveis de la borsa de lloguer social i jove de l´oficina comarcal d´habitatge, en el seu apartat “Tercer” de quantia econòmica.

 • 18.- Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme i el Departament de Medi Ambient i Habitatge, relatiu a l´oficina comarcal d´habitatge del Maresme.

 • 19.- Aprovació, si s´escau, de dos convenis de col·laboració amb els Ajuntaments d´Arenys de Munt i Palafolls respectivament, per a la prestació dels serveis de la borsa de lloguer social i jove de l´oficina d´habitatge.

 • 20.- Aprovació, si s´escau, de diversos projectes de cooperació internacional del Consell Comarcal del Maresme.

 • 21.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 134/06 de data 15 de març de 2006, referent al nomenament del Sr. Francesc Xavier Serra i Vigil com a representant del Consell Comarcal del Maresme al Consell Esportiu del Maresme.

 • 22.- Informes, precs i preguntes.


Mataró, 13 de juliol de 2006

El president


Pere Almera i Puiggrós