Ordre del dia del Ple del Consell Comarcal del Maresme (21/09/04)


D´acord amb les atribucions que el Reglament Orgànic Comarcal i la Llei d´Organització Comarcal atorguen a la Presidència, em plau convocar-vos a la sessió ordinària del PLE que es farà el proper DIMARTS 21 de setembre, a les 19:00 hores, en única convocatòria a la seu del Consell, amb el següent, ORDRE DEL DIA 0.- Aprovació, si s´escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió plenària ordinària de 20 de juliol de 2004.
-1.- Donar compte, si s´escau, de diversos Decrets de Presidència. CI TERRITORI I SOSTENIBILITAT
-2.- Extinció de mutu acord, si s´escau, del conveni de delegació del servei de recollida selectiva de la fracció orgànica signat amb l´Ajuntament d´Arenys de Mar.
-3.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 192/04 de data 14 de juliol de 2004, referent a l´aprovació del conveni entre el Consell Comarcal del Maresme i l´empresa “Unión Interiores, SA” que té per objecte el suport a la informació meteorològica als establiments turístics de la comarca. CI SERVEIS PERSONALS
-4.- Aprovació, si s´escau, del conveni amb la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Secretaria General de Joventut del Departament de la Presidència, de suport al Pla Coarcal de Joventut per a l´any 2004.
-5.- Aprovació, si s´escau, del conveni amb la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Secretaria General de Joventut del Departament de la Presidència, de suport als Plans Locals de Joventut de la comarca per a l´any 2004.
-6.- Aprovació, si s´escau, del conveni marc de suport als Plans Locals de Joventut de la comarca del Maresme per a l´any 2004, amb els ajuntaments amb Pla Local de Joventut.
-7.- Aprovació, si s´escau, de l´aportació solidària de 1000 euros a l´Ajuntament de Cabrera de Mar per a l´actuació realitzada conjuntament sobre el camp de ferralla de la Riera d´Argentona.
-8.- Aprovació, si s´escau, de l´addenda econòmica al conveni amb el Dept. d´Ensenyament de data 26/07/96, per al curs acadèmic 2004/2005. CI RÈGIM INTERIOR, PROMOCIÓ ECONÒMICA I COOPERACIÓ LOCAL
-9.- Emissió, si s´escau, d´informe favorable en relació a l´expedient de modificació dels estatuts de la Mancomunitat Intermunicipal de Serveis d´Alella, El Masnou i Teià.
-10- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 200/04 de data 22 de juliol de 2004, referent a la constitució de la Comissió Especial de Mobilitat i Infrastructures al Maresme.
-11.- Presa de coneixement de la renúncia al càrrec de Conseller Comarcal del Sr. Josep Durà i García.
-12.- Informes, precs i preguntes. Mataró, 16 de setembre de 2004 El president Pere Almera i Puiggrós