Ordre del dia del Ple del Consell Comarcal del Maresme

Dimarts, 18 de novembre de 2008 a les 19.00h

ORDRE DEL DIA 0.-Aprovació, si s´escau, de l´acta de la sessió plenària ordinària de data 16 de setembre de 2008.
-1.-Donar compte, si s´escau, de diversos Decrets de Presidència. CI RÈGIM INTERIOR, PROMOCIÓ ECONÒMICA I SERVEIS EDUCATIUS 2.-Donar de baixa, si s´escau, drets i obligacions d´exercicis tancats.
-3.-Aprovació, si s´escau, de les baixes i altes de l´inventari de béns del Consell Comarcal del Maresme i de l´inventari de béns de l´Escola Universitària del Maresme.
-4.-Aprovació, si s´escau, de la modificació 4/08 del pressupost de l´Organisme Autònom Escola Universitària d´Estudis Empresarials del Maresme.
-5.-Aprovació, si s´escau, de l´extinció de l´Organisme Autònom Escola Universitària d´Estudis Empresarials del Maresme, i cessió dels passius i actius a la Fundació Tecnocampus.
-6.-Aprovació, si s´escau, de la creació de diversos Fitxers que contenen Dades de Caràcter Personal del Consell Comarcal del Maresme.
-7.-Aprovació, si s´escau, de la creació i modificació de diverses Ordenances Fiscals del Consell Comarcal del Maresme.
-8.-Aprovació, si s´escau, del conveni amb el Consorci Digital Mataró- Maresme per a l´aportació econòmica al Consorci.
-9.-Aprovació, si s´escau, del conveni amb l´Ajuntament d´Òrrius per a la delegació de competències en matèria de Salut Pública per establiments de comerç minorista de nova creació.
-10.-Aprovació, si s´escau, del model normalitzat de “Sol·licitud d´Autorització Sanitària de funcionament dels establiments de comerç minorista de nova creació” i de “memòries descriptives”.
-11.-Aprovació, si s´escau, del conveni amb diversos ajuntaments de la comarca pel finançament del servei de transport escolar no obligatori.
-12.-Aprovació, si s´escau, del conveni amb l´Ajuntament d´Alella i la Diputació de Barcelona per a l´elaboració de l´estudi de camins escolars.
-13.-Aprovació, si s´escau, de la modificació del conveni marc que regula les relacions amb les empreses usuàries del Maresme Centre de Negocis.
-14.-Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 272/08 de data 3 d´octubre de 2008, referent al conveni amb el Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya per a la prestació de serveis d´assistència tècnica a les administracions locals.
-15.-Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 273/08 de data 3 d´octubre de 2008, referent al conveni amb el Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya per l´actuació del Consell Comarcal com a entitat col·laboradora.
-16.-Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 278/08 de data 7 d´octubre de 2008, referent a designar lletrats per al recurs contenciós ordinari interposat per Menadiona, SL.
-17.-Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 281/08 de data 16 d´octubre de 2008, referent al conveni amb l´Escola Pia Santa Anna de Mataró per a la formació pràctica en centres de treball.
-18.-Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 283/08 de data 16 d´octubre de 2008, referent al conveni marc de cooperació per a la implantació d´una gestió informatitzada estàndard d´expedients.
-19.-Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 296/08 de data 24 d´octubre de 2008, referent al nomenament del representant a la Taula de Coordinació de la Formació Professional a Mataró. CI TERRITORI I MEDI AMBIENT
-20.-Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració amb l´Agència Catalana de l´Aigua per a la gestió del sistema de sanejament del municipi de Tordera.
-21.-Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració amb el Consorci Digital Mataró-Maresme, per cobrir la informació meteorològica de la televisió.
-22.-Aprovació, si s´escau, de l´addenda del conveni de col·laboració amb diversos ajuntaments pel servei de recollida selectiva.
-23.-Aprovació, si s´escau, de les inversions finançades per l´empresa concessionària del Servei d´Abastament d´Aigua Potable al Maresme Nord durant l´exercici 2007 i el valor del MIBOR a aplicar, i previsió de les inversions a finançar durant el 2008 i de la previsió del MIBOR que s´hi aplicarà.
-24.-Aprovació, si s´escau, de les noves tarifes del Servei Comarcal d´Abastament d´Aigua Potable en Alta al Maresme Nord.
-25.-Ratificació, si s´escau, de la signatura del conveni amb l´Ajuntament del Masnou per a la cessió d´ús d´informació cartogràfica en suport informàtic. CI SERVEIS A LES PERSONES 26.-Aprovació, si s´escau, del conveni de cooperació amb l´Ajuntament de Mataró per a la utilització del centre d´acollida municipal de Mataró, per part dels ajuntaments que formen l´àrea bàsica de serveis socials del Consell Comarcal, per al 2008.
-27.-Aprovació, si s´escau, del conveni de cooperació amb diversos ajuntaments de la comarca en matèria de transport adaptat “porta a porta”.
-28.-Aprovació, si s´escau, del conveni de cooperació amb l´Ajuntament de Mataró, per a la gestió del servei de transport adaptat “porta a porta” dels ciutadans de Mataró que ho requereixin.
-29.-Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració amb diverses entitats, en matèria de transport adaptat “porta a porta” per a persones amb discapacitat de la comarca del Maresme.
-30.-Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració amb l´Ajuntament d´Arenys de Mar per a la prestació dels serveis de la borsa de lloguer social i jove de l´Oficina Comarcal d´Habitatge per a l´any 2008-2009.
-31.-Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració amb les Escoles Universitàries de Treball Social i Educació Social de la Fundació Pere Tarrés per a la realització del programa universitari per a gent gran.
-32.-Aprovació, si s´escau, de l´annex del conveni de col·laboració amb el Consorci per a la Normalització Lingüística per al desenvolupament de programes i actuacions d´acolliment lingüístic per a l´any 2008.
-33.-Aprovació, si s´escau, de la modificació del conveni amb diversos ajuntaments per al desenvolupament de programes d´integració de persones estrangeres immigrades per al 2008.
-34.-Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència 297/08 de data 30 d´octubre, referent a la sol·licitud al Departament de Governació i Administracions Públiques d´una pròrroga al conveni d´actuacions comunitàries i cíviques per a l´any 2008.
-35.-Aprovació, si s´escau, de la documentació administrativa i tècnica de gestió del Servei d´Atenció Domiciliària (SAD).
-36.-Informes, precs i preguntes.