ordre del dia del Ple Municipal d’Arenys de Munt

Avui dimarts, dia 7 de maig, se celebrarà una sessió ordinària del Ple de la Corporació. Serà a la masia Can Borrell, a les 10 del vespre, amb el següent
ordre del dia:

1. Aprovació de l’esborrany de l’Acta de la sessió anterior
2. Proposta d’aprovació de l’Agenda 21 Local
3. Proposta d’aprovació de la modificació de crèdits núm. 3
4. Proposta de sol·licitud de col·locació d’un repetidor a l’ens públic Corporació Catalana de Ràdio i TV
5. Proposta d’aprovació d’enderroc d’habitatge il·legal a Barri Migdia, 26.
6. Proposta d’aprovació de la moció “La Mediterrània cruïlla dels pobles”
7. Proposta d’aprovació del nom de la nova escola de primària
8. Proposta de modificació del sistema d’actuació de l’U.A.S.U “Cal Victoriano”.
9. Despatx d’ofici.
10. Resposta a la pregunta formulada pel regidor senyor Valls, al Ple de 5/3/02
11. Precs i preguntes