Ordre del dia del Ple Municipal d’Argentona (3 de maig 2002)

PLE CORPORATIU
=================

Sessió ordinària – 1ª convocatòria

Data: 3 de maig de 2002 – Hora: 20,-


ORDRE DEL DIA

1. ALCALDIA

1.1. Acta anterior
1.2. Donar compte Decrets d’Alcaldia
1.3. Ratificació acords Comissió de Govern
1.4. Alienació parcel·la Can Negoci.
1.5. Rectificació de l’inventari de béns.
1.6. Modificació de l’annex B de l’acord plenari de data 28 de juliol de 2000

2. URBANISME I OBRES PRIVADES

2.1. Desestiment de part de la Modificació puntual del Pla general d’ordenació a la zona d’equipaments esportius i docents Sant Crist
2.2. Aprovar el text refós de la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació de la unitat d’actuació X, Can Cabot
2.3. Aprovació provisional del Pla Especial d’ús i edificabilitat per equipament de centre d’educació infantil i primària al sector D “Barri de Cirés”
2.4. Desestimació d’al·legacions i aprovació provisional de la modificació puntual del Pla Parcial de Can Barrau
2.5. Ordre de restitució de la legalitat urbanística.
2.6. Ordre d’enderroc

3. OBRES PÚBLIQUES

3.1. Cessió de l’explotació de l ’enllumenat de la rotonda de la carretera C-1415c al p.k. 2+800

4. ACTIVITATS ECONÒMIQUES

4.1. Aprovació ordenança municipal reguladora de les activitats i instal·lacions de radiocomunicació.

5. MEDI AMBIENT

5.1. Adopció de determinades condicions restrictives de les activitats motoritzades en l’àmbit del Parc Serralada Litoral
5.2. Aprovació addenda de regularització econòmica del conveni de delegació per a la prestació per part del Consell Comarcal del servei de recollida selectiva de vidre
5.3. Compromís de finançar la part no subvencionada del projecte FORM

6. SANITAT, SERVEIS SOCIALS I SOLIDARITAT

6.1. Pla Municipal per a la igualtat d’oportunitats home-dona
6.2. Declaració d’Argentona com a Vila Mediterrània

7. ENSENYAMENT I EDUCACIÓ

7.1. Ratificar addenda al conveni entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l’ Ajuntament d’Argentona , de creació de l’ escola d’ educació infantil del primer cicle municipal per a l’atribució d’una nova denominació al centre
7.2. Acceptació subvenció centre d’Educació Infantil Municipal “cargol treu banya”

8. ESPORTS

8.1. Sol·licitud de subvenció per a la construcció d’un pavelló poliesportiu.

9. MOCIONS DE GRUPS POLITICS

9.1. Mocions del Grup Municipal Convergència i Unió

9.1.1. Moció relativa a elaborar un programa d’actuació urbanística municipal
9.1.2. Moció relativa a inversions en habitatge social

10. PROPOSTES URGENTS

11. PRECS I PREGUNTES

-o-o-o-o-o-o-o-o-