Ordre del dia del ple que celebrarà el CCM el 17 de maig

El dimarts, 17 de maig, el Consell Comarcal del Maresme celebrarà l’últim ple d’aquest mandat. La sessió començarà a les 19h.

ORDRE DEL DIA

0.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió plenària ordinària de data 15 de març de 2011.

1.- Presa de possessió del Sr. Josep Albert Petit Figuerola com a conseller comarcal del Consell Comarcal del Maresme.

2.- Donar compte, si s’escau, de diversos Decrets de Presidència.

3.- Aprovació, si s’escau, del Compte General 2010.

CI RÈGIM INTERIOR, PROMOCIÓ ECONÒMICA I SERVEIS EDUCATIUS

4.- Aprovació, si s’escau, de la modificació núm. 6/11 del Pressupost de l’exercici 2011 del Consell Comarcal del Maresme de dotació de crèdit extraordinari finançat amb una transferència de crèdit del capítol II, per despeses de serveis educatius del curs escolar 2011-2012.

5.- Aprovació, si s’escau, de diverses despeses extrajudicials d’exercicis tancats.

6.- Donar de baixa , si s’escau, diversos drets d’exercicis tancats.

7.- Aprovació, si s’escau, de l’Ordenança reguladora del preu públic pel servei de monitoratge de les activitats extraescolars gestionades pel Consell Comarcal del Maresme.

8.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb el Consorci Teledigital Maresme Nord, per regular les aportacions econòmiques per part del Consell Comarcal del Maresme.

9.- Aprovació, si s’escau, del “Convenio de colaboración amb la Municipalidad de Puerto Montt (Chile) para el desarrollo turístico de Puerto Montt y su zona de influencia.”

10.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb l’Escola Universitària del Maresme per l’encàrrec del projecte de desenvolupament turístic de Puerto Montt i la seva zona d’influència.

11.- Aprovació, si s’escau, del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Calella, el i Infraestructures Viàries de Catalunya SA (ABERTIS), relatiu a la mobilitat de la comarca durant la realització de les proves esportives del Challenge Costa de Barcelona-Maresme.

12.- Aprovació, si s’escau, de la modificació del reglament de funcionament dels serveis educatius complementaris del Consell Comarcal del Maresme.

13.- Aprovació, si s’escau, de la normativa reguladora del projecte de gestió per competències i avaluació de l’acompliment del personal del Consell Comarcal i aprovació de la nova formula de la retribució de l’avaluació de resultats i acompliment.

14.- Aprovació, si s’escau, de la memòria per l’exercici de la iniciativa per al desenvolupament d’activitats econòmiques en règim de lliure concurrència en el marc de l’economia de mercat (creació d’un instrument pel desenvolupament econòmic del territori mitjançant fibra òptica).

15.- Aprovació, si s’escau, de l’adjudicació de la contractació mitjançant procediment obert, de les obres del «Projecte executiu de la Xarxa comarcal de Banda Ampla del Maresme. Fase I.

16.- Ratificació, si s’escau, del Decret de President núm. 112/11 de data 8 d’abril de 2011 sobre la modificació de les “Bases reguladores de la convocatòria per a la concessió d’ajuts individuals de menjador per necessitats socioeconòmiques i/o geogràfiques pel curs escolar 2011/2012 (beques de menjador)”.

17.- Ratificació, si s’escau, del Decret de President núm. 125/11 de data 19 d’abril de 2011 sobre l’aprovació del Pla d’Actuació de Joventut del Maresme per l’any 2011 i a la sol·licitud de la subvenció a la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya de suport econòmic al Pla d’Actuació 2011.


CI TERRITORI I MEDI AMBIENT

18.- Aprovació, si s’escau, del Conveni tipus de col·laboració per a la contractació centralitzada del subministrament de vehicles elèctrics i la instal·lació de terminals de càrrega, amb un sistema de control centralitzat des de el Consell Comarcal del Maresme.

19.- Aprovació, si s’escau,  d’un conveni tipus de col·laboració amb els municipis interessats “per a la realització de proves pilot de tractament larvicida contra el mosquit tigre en el marc del pla de treball del servei comarcal de suport al Control de mosquit”.

20.- Aprovació, si s’escau, i signatura del “Conveni de col·laboració entre el Consorci Parc Serralada Litoral i el Consell Comarcal del Maresme per al suport tècnic en matèria de medi ambient 2011”.

21.- Aprovació, si s’escau, i signatura del “Conveni de col·laboració entre el Gremi de Constructors i Promotors d’Obres de Mataró i Comarca, i el Consell Comarcal del Maresme per a l’estudi de viabilitat d’infraestructures mediambientals.”

22.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 121/11 de data 14 d’abril de 2011 sobre l’acceptació de la subvenció en espècie de l’Agència de Residus de Catalunya, d’una deixalleria mòbil i l’encàrrec d’aquesta a l’empresa d’economia mixta SIMMAR.

CI SERVEIS A LES PERSONES

23.- Aprovació, si s’escau, de la distribució definitiva del finançament dels Equips Bàsics d’Atenció Social Primària (EBASP) de l’any 2010.

24.- Ratificació, si s’escau, del dispositiu setè del Decret de President núm. 95/11 de data 21 de març de 2011 sobre les despeses derivades de l’addenda per al 2011 del Conveni signat amb l’Associació Ventijol al 2008.

25.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 97/11 de data 22 de març de 2011 sobre l’aprovació de les addendes de pròrroga del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Premià de Dalt i l’Ajuntament del Masnou, per a la prestació del servei d’ajuda domiciliària per a persones amb dependència.

26.- Informes, precs i preguntes.