Ordre del dia del Ple que celebrarà el CCM el 18/01/05


D´acord amb les atribucions que el Reglament Orgànic Comarcal i la Llei d´Organització Comarcal atorguen a la Presidència, em plau convocar-vos a la sessió ordinària del PLE que es farà el proper DIMARTS 18 de gener de 2005, a les 19:00 hores, en única convocatòria a la seu del Consell, amb el següent, ORDRE DEL DIA 0.- Aprovació, si s´escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió plenària extraordinària de 21 de desembre de 2004.
-1.- Aprovació, si s´escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió plenària extraordinària i urgent de 21 de desembre de 2004.
-2.- Donar compte, si s´escau, de diversos Decrets de Presidència.
-3.- Pressa de possessió del Sr. Genís Bargalló i Checa, com a conseller comarcal del Consell Comarcal del Maresme. CI TERRITORI I SOSTENIBILITAT 4.- Prendre coneixement, si s´escau, de la revocació de la delegació de competències en aquest Consell Comarcal feta per l´Ajuntament de Cabrils per a la prestació del servei municipal de recollida selectiva de vidre, paper/cartró i envasos/ embalatges lleugers.
-5.- Aprovació, si s´escau, de la revisió del MIBOR de l´any 2002, la previsió del 2004, les inversions finançades per la concessionària a l´any 2003 i la previsió de les inversions de 2004.
-6.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 287/04, de data 25 de novembre de 2004, referent a declarar admissió a tràmit de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pel Sr. Severiano Sanz Arranz. CI SERVEIS PERSONALS 7.- Aprovació, si s´escau, del conveni amb l´Institut d´Estudis Regionals i Metropolitans per a la realització d´un estudi d´avaluació de les necessitats d´habitatge social als municipis del Maresme.
-8.- Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració amb la Fundació El Maresme per a la prestació del Servei de Transport Adaptat “porta a porta” dels usuaris dels serveis de teràpia i d´inserció ocupacional de la Fundació per a l´any 2005.
-9.- Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració amb diversos ajuntaments del Maresme per al desenvolupament del projecte de realització de l´anàlisi de la realitat juvenil des del territori durant l´any 2005.
-10.- Aprovació, si s´escau, de la proposta d´acord de tots els grups comarcals per al manteniment i conservació de l´edifici del CPEE Horitzó de Pineda de Mar.
-11.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 313/04, de data 13 de desembre de 2004, referent a l´aprovació del conveni de col·laboració amb el Dept. Benestar i Família per a la programació i el finançament del servei d´atenció a la infància i adolescència (EAIA) per a l´any 2004. CI RÈGIM INTERIOR, PROMOCIÓ ECONÒMICA I COOPERACIÓ LOCAL 12.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 284/04, de data 18 de novembre de 2004, referent a la designació de la Sra. Mar Isla i Pera, com a representant del Consell Comarcal del Maresme en el Comitè Director del Pla Estratègia a Argentona.
-13.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 306/04, de data 3 de desembre de 2004, referent a l´aprovació del conveni de col·laboració amb diversos ajuntaments del Maresme, per al desenvolupament de l´acció “Club Virtual de Feina”. MOCIONS 14.- Moció presentada pel grup comarcal de Convergència i Unió sobre la construcció de l´EDAR de l´Alt Maresme.
-15.- Moció presentada pel grup comarcal de Convergència i Unió sobre la comissió de seguiment de mobilitat.
-16.- Informes, precs i preguntes. Mataró, 13 de gener de 2005 El president Pere Almera i Puiggrós