Ordre del dia del Ple que celebrarà el CCM el dimarts 19 de maig

La sessió començarà a les19.00h

ORDRE DEL DIA 0.-Aprovació, si s´escau, de l´acta de la sessió plenària ordinària de data 17 de març de 2009.
-1.-Donar compte, si s´escau, de diversos Decrets de Presidència. CI RÈGIM INTERIOR, PROMOCIÓ ECONÒMICA I SERVEIS EDUCATIUS 2.- Aprovació, si s´escau, del canvi de representant al Consorci per la Normalització Lingüística.
-3.-Aprovació, si s´escau, del canvi de representant al Consell Esportiu del Maresme.
-4.-Aprovació, si s´escau, de la rectificació de l´inventari de bens de la Corporació.
-5.-Aprovació, si s´escau, del Pla Comarcal de Joventut del Maresme per al període 2009-2012 i del Pla d´Actuació 2009-2010.
-6.-Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració amb la Universitat Ramon Llull per la realització d´un Cicle de Conferencies sobre “Mar i Ultramar”.
-7.- Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració amb la Biblioteca de Catalunya pel projecte Patrimoni Digital de Catalunya (PADICAT).”
-8.-Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració amb la Unió Intercomarcal CCOO del Vallès Oriental i Maresme pel desenvolupament de la Xarxa Transició Escola Treball del Maresme.
-9.-Aprovació, si s´escau, de la modificació de l´Ordenança núm. 4 “Reguladora del preu públic per la prestació de serveis de transport escolar”.
-10.-Aprovació, si s´escau, de l´Ordenança núm. 11 “Reguladora del Preu Públic del Servei d´Acollida Sisena Hora” pels alumnes que no tenen germans a primària.
-11.-Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració amb la Fundació El Maresme per a la prestació del servei de transport escolar no obligatori dels usuaris del Centre Pere Parera.
-12.-Aprovació, si s´escau, d´un conveni amb l´Ajuntament de Calella i ACESA per facilitar la mobilitat dels vehicles durant la prova Half Challenge i Challenge.
-13.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 124/09 de data 23 d´abril de 2009, referent a l´aprovació de l´addenda al conveni amb el Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya. CI TERRITORI I MEDI AMBIENT 14.-Autorització, si s´escau, a SOREA SA a la AIE – SOREA – RUBATEC – AMSA, a favor d´AGBAR i la posterior transmissió d´aquesta participació a favor D´AQUAGEST MEDIO AMBIENTE, SA.
-15.-Aprovació, si s´escau, del conveni tipus de cooperació amb els 30 ajuntaments de la comarcal del Maresme per la compra agregada d´energia elèctrica.
-16.-Aprovació, si s´escau, del conveni tipus de col·laboració amb els ajuntaments de la comarca per la implantació d´un sistema de gestió energètica municipal.
-17.-Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 97/09, referent a donar de baixa la quantitat de 250.000,00 €, de l´autorització i disposició núm. 20091062a nom de “Serveis Integrals de Manteniment del Maresme SL”. CI SERVEIS A LES PERSONES 18.-Aprovació, si s´escau, de la pròrroga del conveni de col.laboració per a la realització de prestació de serveis de Protecció de la Salut amb l´Agència de Protecció de la Salut.
-19.-Aprovació, si s´escau, del conveni amb l´Ajuntament de Tordera per la delegació de la gestió de l´autorització sanitària de funcionament per establiments de comerç minorista de nova creació.
-20.-Aprovació, si s´escau, del conveni amb l´Ajuntament de Santa Susanna per la delegació de la gestió de l´autorització sanitària de funcionament per establiments de comerç minorista de nova creació.
-21.-Aprovació, si s´escau, de la proposta de distribució econòmica de l´any 2008 del finançament als Ajuntaments de l´Àrea Bàsica de Serveis Socials, segons el Contracte Programa 2008-2011 del Departament d´Acció Social, en matèria de Serveis Socials.
-22.-Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència 130/09 de data 28 d´abril de 2009, referent a l´aprovació del conveni de col·laboració amb l´Ajuntament de Vilassar de Mar per a la prestació de Serveis de la Borsa de Lloguer Social Jove de l´Oficina Comarcal d´Habitatge.
-23.-Informes, precs i preguntes.