Ordre del Dia del Ple que celebrarà el CCM el dimarts 20 de juliol


D´acord amb les atribucions que el Reglament Orgànic Comarcal i la Llei d´Organització Comarcal atorguen a la Presidència, em plau convocar-vos a la sessió ordinària del PLE que es farà el proper DIMARTS 20 de juliol, a les 19:00 hores, en única convocatòria a la seu del Consell, amb el següent,
ORDRE DEL DIA

0.- Aprovació, si s´escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió plenària ordinària de 18 de maig de 2004.


-1.- Donar compte, si s´escau, de diversos Decrets de Presidència.


-2.- Aprovació definitiva, si s´escau, de la modificació global del Reglament Orgànic Comarcal.


-3.- Aprovació, si s´escau, del Compte General del Consell Comarcal del Maresme de l´exercici 2003.

CI TERRITORI I SOSTENIBILITAT


-4.- Resolució, si s´escau, de les al·legacions a la modificació del Reglament regulador d´abocament d´aigües residuals a la comarca del Maresme.


-5.- Aprovació, si s´escau, de la modificació del conveni de retorn de competències de recollida selectiva amb els Ajuntaments de Vilassar de Mar i de Vilassar de Dalt.


-6.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 141/04 de data 25 de maig de 2004, sobre el nomenament del conseller comarcal Sr. Josep Jo i Munné com a representant del Consell Comarcal del Maresme al Consell d´Administració de l´Ens d´Abastament d´Aigua Ter/Llobregat – ATLL.


-7.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 162/04 de data 16 de juny de 2004, sobre la resolució que designa el Sr. Sergi Bonamusa i Turon, coordinador de Territori i Sostenibilitat, com a representant del Consell Comarcal del Maresme en la Junta General del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme.

CI SERVEIS PERSONALS


-8.- Adhesió, si s´escau, al Fòrum Social sobre l´Educació a Catalunya.


-9.- Aprovació inicial, si s´escau, de la modificació de l´Ordenança núm. 8 reguladora del preu públic per prestació de serveis de transport escolar.


-10.- Aprovació, si s´escau, de la modificació de la base 9.1 de les que regulen la convocatòria per a la concessió d´ajuts individuals de menjador per necessitats socioeconòmiques i/o geogràfiques per al curs 2004/2005.


-11.- Aprovació, si s´escau, d´un conveni de col·laboració amb la Fundació El Maresme per a la prestació del servei de transport adaptat “porta a porta” dels usuaris dels serveis de teràpia i inserció ocupacional de la Fundació.

CI RÈGIM INTERIOR, PROMOCIÓ ECONÒMICA I COOPERACIÓ LOCAL


-12.- Aprovació inicial, si s´escau, de la modificació pressupostària núm. 05/04.


-13.- Donar de baixa, si s´escau, de la comptabilitat de l´Escola Universitària d´Estudis Empresarials del Maresme diversos drets reconeguts pendents d´ingressar d´exercicis tancats.


-14.- Aprovació inicial, si s´escau, de la modificació de l´Ordenança núm. 1 reguladora del preu públic per serveis a prestar per l´Escola Universitària d´Estudis Empresarials del Maresme.


-15.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 135/04 de data 18 de maig de 2004, sobre la resolució de manifestar de forma expressa l´acceptació íntegra del contingut de la proposta de resolució de la DG de Ports i Transports per la qual s´autoritza al Consell Comarcal del Maresme l´execució del projecte d´obres de manteniment i millora de la concessió administrativa de l´edifici del Passeig del Callao s/n, atorgada en data 8 de maig de 1973.


-16.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 152/04 de data 1 de juny de 2004, sobre l´aprovació del conveni de cooperació entre el Consell Comarcal del Maresme i l´Ajuntament de Mataró per fer un projecte encaminat a analitzar la possibilitat de definir un model de serveis informàtics mancomunat per a tots els municipis del Maresme.


-17.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 161/04 de data 15 de juny de 2004, sobre l´aprovació del conveni de cooperació educativa entre l´Escola Universitària Politècnica de Mataró i el Consell Comarcal del Maresme per a desenvolupar un programari específic de control de les inspeccions i control d´abocaments.


-18.- Informes, precs i preguntes.


Mataró, 15 de juliol de 2004.
El president


Pere Almera i Puiggrós