Ordre del dia del Ple que celebrarà el Consell Comarcal del Maresme el dimarts, 15 de març a les 19:00h


D´acord amb les atribucions que el Reglament Orgànic Comarcal i la Llei d´Organització Comarcal atorguen a la Presidència, em plau convocar-vos a la sessió ordinària del PLE que es farà el proper DIMARTS 15 de març de 2005, a les 19:00 hores, en única convocatòria a la seu del Consell, amb el següent, ORDRE DEL DIA 0.- Aprovació, si s´escau, de l´esborrany de l´Acta de la sessió plenària ordinària de data 18 de gener de 2005.
-1.- Aprovació, si s´escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió plenària extraordinària de data 8 de febrer de 2005.
-2.- Donar compte, si s´escau, de diversos Decrets de Presidència. CI TERRITORI I SOSTENIBILITAT 3.- Aprovació, si s´escau, de l´extinció de mutu acord de la delegació del servei de recollida selectiva de vidre, paper/cartró i envasos/embalatges amb l´Ajuntament d´Argentona.
-4.- Aprovació, si s´escau, de l´extinció de mutu acord de la delegació del servei de recollida selectiva de vidre, paper/cartró i envasos/embalatges amb l´Ajuntament de Calella.
-5.- Aprovació, si s´escau, de l´extinció de mutu acord de la delegació del servei de recollida selectiva de matèria orgànica amb l´Ajuntament de Pineda de Mar.
-6.- Aprovació, si s´escau, de l´extinció de mutu acord de la delegació del servei de recollida selectiva de vidre, paper/cartró i envasos/embalatges lleugers amb l´Ajuntament de Cabrera de Mar.
-7.- Aprovació, si s´escau, de la revisió del MIBOR 2004 i previsió pel 2005, i sobre les inversions finançades per SOREA, SA, en el marc del servei comarcal d´Abastament d´Aigua Potable en alta a les poblacions del Maresme Nord, per a l´any 2004 i previsió pel 2005.
-8.- Aprovació, si s´escau, de la rectificació dels imports de les factures presentades per SOREA, SA i aprovades pel ple de data 6 de maig de 2003. CI SERVEIS PERSONALS 9.- Aprovació, si s´escau, de les bases reguladores de la convocatòria per a la concessió d´ajuts individuals de menjador per a necessitats socioeconòmiques i/o geogràfiques pel curs escolar 2005/2006.
-10.- Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme i l´Ajuntament de Tiana per al finançament del preu públic de transport escolar no obligatori del CEIP Lola Anglada.
-11.- Aprovació, si s´escau, de la proposta de distribució econòmica als ajuntaments que formen l´Àrea Bàsica del Consell Comarcal del Maresme, pel finançament dels EBASP per a l´any 2004.
-12.- Aprovació, si s´escau, de la modificació i signatura de la segona addenda al conveni de col·laboració amb els ajuntaments de l´Alt Maresme que tenen alumnes escolaritzats en el CPEE l´Horitzó de Pineda de Mar.
-13.- Aprovació, si s´escau del Pla Comarcal de Joventut per a 2005. CI RÈGIM INTERIOR, PROMOCIÓ ECONÒMICA I COOPERACIÓ LOCAL 14.- Aprovació, si s´escau, del Pla d´Actuació Comarcal
-15.- Designació, si s´escau, de representants titular i suplent del Consell Comarcal del Maresme a la Caixa de Tarragona.
-16.- Designació, si s´escau, de representants titular i suplent del Consell Comarcal del Maresme a la Caixa de Sabadell.
-17.- Donar compte, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 45/05, de 28 de febrer de 2005, d´aprovació de la liquidació del pressupost de la corporació de l´any 2004.
-18.- Aprovació, si s´escau, de la renovació per un nou període del conveni signat a data 21 de febrer de 2002 amb la Diputació de Barcelona, l´Ajuntament de Sabadell, CORESSA, EMFO, SL i l´Associació Fòrum d´Iniciatives en Assistència i Gestió en Salut Mental a Catalunya.
-19.- Aprovació, si s´escau, d´un conveni de cooperació amb l´Ajuntament de Dosrius per a la prestació d´assistència tècnica.
-20.- Aprovació, si s´escau, de la modificació núm. 3/05 del pressupost de 2005.
-21.- Ratificació, si s´escau, de la formalització el conveni específic entre la diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Maresme, integrant del Pacte Territorial pel desenvolupament local i l´Ocupació del Maresme, de suport a la planificació, gestió i seguiment d´estratègies i accions per al desenvolupament econòmic i l´ocupació.
-22.- Ratificació, si s´escau, de la formalització del conveni de cooperació entre el Consell Comarcal del Maresme i l´Ajuntament d´Argentona per al disseny i millora de procediments administratius.
-23.- Ratificació, si s´escau, de la formalització del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, el Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme, el Consell Comarcal del Maresme i la Fundació Tecnocampus.
-24.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 11/05 de data 28 de gener de 2005, referent a l´aprovació de l´adhesió al projecte “FLORES – Floricultura: Ristrutturazione E Sviluppo” liderat per “CFCL – Centro per la Formazione Continua e il Lavoro” de Venaria Reale (Torino Italià).
-25.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 21/05 de data 3 de febrer de 2005, referent a l´aprovació del conveni de col·laboració amb l´Escola Universitària d´Estudis Empresarials del Maresme per a l´execució de l´acció Implantació de l´Observatori de la Competitivitat Empresarial. MOCIONS 26.- Moció presentada pel Grup Comarcal Popular per tal de que el Consell Comarcal es manifesti sobre la futura llei d´Ordenació Territorial de Catalunya i les seves repercusions al Maresme.
-27.- Informes, precs i preguntes. Mataró, 10 de març de 2005 El president Pere Almera i Puiggrós