Perquè un Protocol d’atenció a la infància en risc?


El Protocol d´Atenció a la infància i adolescència en risc de la Comarca del Maresme s´ha impulsat des del Consell Comarcal del Maresme, en el marc de la
Xarxa d´Infància, Adolescència i Família (XIAF)
, amb l´objectiu de crear un marc de referència per a tots els professionals implicats en l´atenció a la infància i l´adolescència en risc. És un projecte ha comptat amb la participació de membres de la Plataforma Comarcal que representen els cinc àmbits que intervenen en l´atenció al menor: Acció Social, Educació, Cossos de seguretat, Salut i Justícia.

El Protocol d´Atenció a la infància i adolescència en risc vol ser una eina dinàmica i activa, capaç d´adaptar-se a les necessitats i nous requeriments que en qualsevol moment es puguin plantejar. Això implica un procés d´avaluació permanent en la seva aplicació.

El Protocol, com no podia ser d´una altra manera, té una clara base legal que queda recollida en diversos punts de la
Llei d´Infància 14/2010
. En concret, l´Article 83 diu:
1- “L´Administració de la Generalitat ha d´elaborar plans de col·laboració que garanteixin l´ordenació de les seves actuacions en la prevenció, l´assistència i la persecució del maltractament a infants i adolescents. Aquesta col·laboració ha d´implicar les administracions sanitàries i educatives, l´Administració de justícia, les forces i cossos de seguretat i els serveis socials.”


-2- “Per al desenvolupament dels plans (…), el departament competent en infància i adolescència ha de promoure l´establiment de protocols que assegurin una actuació integral dels diferents serveis, departaments o administracions implicats en la prevenció i la detecció dels maltractaments a infants i adolescents.”
L´altra pilar que sosté el Protocol d´atenció a la infància i adolescència del Maresme és la necessitat d´una coordinació eficaç entre els diferents serveis que intervenen a l´atenció al menor en risc per tal d´assegurar un servei àgil i efectiu tant en situacions d´urgència com ordinàries. Per poder treballar d´aquesta manera s´han de compartir objectius i procediments comuns:

Compartir uns criteris comuns sobre la naturalesa i la generació dels problemes als que farem front: Models teòrics de dinàmiques familiars i socials, conceptes i criteris valoratius de maltractaments, de risc social, de desemparament, de nivells de gravetat etc.


Conèixer els indicadors que s´han d´observar i el nivell de gravetat dels mateixos per a poder detectar-los i valorar-los abans que les situacions siguin irreparables.


Acordar entre tots un circuit i un protocol d´atenció per a que tothom sàpiga el que ha de fer davant una situació de risc d´un menor.

Per a que el protocol sigui efectiu i asseguri una correcta atenció als menors en situació de risc social, és imprescindible que els serveis que intervenen en les diferents fases d´atenció treballin en xarxa, es per això, que la seva elaboració s´impulsa des de la XIAF, en concret des de la Plataforma Comarcal. El protocol necessita la XIAF per ser representatiu i per disposar d´una estructura de coordinació comarcal per a la seva aplicació, i la XIAF necessita un protocol que faciliti les actuacions de derivació entre els serveis i doni efectivitat al treball comú per a la protecció de la infància i l´adolescència.

Es tracta en definitiva de rendibilitzar els recursos materials i personals de totes les institucions que intervenen en l´àmbit de la infància