Política de Qualitat i Medi Ambient

El Consell Comarcal del Maresme, tal i com es diu en el seu Programa d´Actuació Comarcal té com a objecte satisfer les necessitats dels habitants de la comarca, la millora de la qualitat de vida, l´equilibri ecològic i protecció adequada del medi natural de comú acord amb els ajuntaments de l´àmbit afectat el desenvolupament econòmic i social.


  Per tal d´assolir-lo, estableix la següent Política de Qualitat i Medi Ambient basada en els punts següents:


  És per això que el Consell Comarcal del Maresme es compromet a,


  Pel que fa a la qualitat dels seus serveis, a dirigir tots els esforços a millorar la satisfacció dels nostres clients (ajuntaments, institució, entitats, organitzacions i habitants de la comarca) i per tant té que comprendre les seves necessitats actuals i futures així com satisfer els seus requisits i esforçar-se a excedir les seves necessitats, sempre que sigui possible, amb nous mètodes i tecnologies.


  Pel que fa al Medi Ambient defensar la sostenibilitat de la nostra comarca, tot impulsant un desenvolupament que no superi la capacitat de càrrega dels nostres ecosistemes ni comprometi la satisfacció de les necessitats de les generacions futures. De forma més concreta, assumim els compromisos següents:  • Complir la legislació ambiental aplicable a tots els seus serveis certificats per la ISO 14001, a anar més enllà d´aquest compliment en els àmbits que sigui possible, i a tenir en compte les tendències legislatives en la seva planificació de futur.

  • Aplicar el principi bàsic de prevenció de la contaminació en la prestació dels esmentats serveis i de màxim respecte a l´entorn.

  • Millorar contínuament mitjançant l´avaluació ambiental sistemàtica dels esmentats serveis i del seu sistema de gestió ambiental, mercès a la realització d´auditories ambientals.
  • En aquesta línia, dins de la millora de la qualitat, pretenem:
  Gestionar amb eficàcia els serveis de beques escolars adaptant-los a les necessitats socials i territorials, treballant per aconseguir millorar les dotacions i les prestacions que es cobreixen.


  Facilitar a les persones en edat laboral els coneixements teòrics i pràctics, concrets i necessaris, per poder desenvolupar un lloc de treball concret i determinat.


  Habilitar als treballadors amb coneixements especialitzats i capaços d´adaptar-se a qualsevol nova ocupació fruit de l´evolució, especialment tecnològica, que constantment afecta els processos productius.
  • Pel que fa al medi ambient, ens comprometem especialment a millorar la qualitat ambiental dels següents serveis que l´Àrea de Medi Ambient presta a la comarca i a minimitzar els seus impactes mediambientals en els termes que s´especifica:
  Servei comarcal de sanejament d´aigües residuals urbanes: assolir un tractament correcte de les aigües residuals intervingudes tot minimitzant els abocaments d´aigua sense tractar, vetllant per una producció controlada de fangs de depuració i per una reducció de les olors emeses, i garantint un consum energètic adient.


  Servei comarcal de control d´abocaments d´aigües residuals industrials: reduir el nombre d´empreses de la comarca que no respecten la normativa en els seus abocaments d´aigües residuals per tal que la qualitat de l´aigua que arriba als sistemes de sanejament comarcals per ser tractada sigui la correcta.


  Servei comarcal d´abastament d´aigua potable en alta al Maresme Nord: garantir el control de la qualitat de l´aigua lliurada als municipis i una correcta explotació dels recursos hídrics disponibles, vetllant alhora per la garantia en el subministrament i per reduir les pèrdues del recurs ja captat.


  Servei comarcal de meteorologia (Meteomar): preveure encertadament les situacions meteorològiques de risc que tan greument poden afectar a la comarca i difondre adequadament les corresponents alertes.
  • Pel que fa al Sistema de Qualitat i Medi Ambient, considerat en la seva globalitat, adquirim les següents obligacions:
  Implicar i fomentar la participació de tot el personal, de manera que les seves capacitats siguin usades per la millora dels serveis prestats i assolir els objectius de qualitat i medi ambient assumits.


  Buscar, en la mesura que sigui possible, la participació dels habitants de la comarca i els diferents col·lectius socials, amb l´objecte de mantenir una comunicació amb ells per recollir els seus suggeriments, necessitats, etc.


  Informar, a tot el personal del Consell a través d´una comunicació i formació fluïda perquè conegui i entengui tant la política com els objectius de Qualitat i Medi Ambient.


  Millorar contínuament l´eficàcia i eficiència, com a objectiu permanent, tant en els processos de prestació del servei com de garantia de qualitat i medi ambient.


  Revisar anualment i si escau modificar la política, objectius i el Sistema de Qualitat i Medi Ambient, dins del marc del Comitè de Qualitat i Medi Ambient, on s´establiran els objectius a assolir l´any següent.


  Aquesta política i els objectius de qualitat i medi ambient estan a disposició de tothom al web corporatiu (http://www.ccmaresme.es) o en la seu del Consell Comarcal.
  Mataró, 9 d´abril del 2003
  Firmat.

  Eladi Torres i González