Pressupost General del Consell Comarcal del Maresme 2005

1.-  
Informe de gerència sobre el Pressupost 2005


-2.-  
Quadres generals del CCM i de l’OA-EUEEM


-3.- Pressupost per àrees del CCM
{.d}3.1.-  
Ingressos

-3.2.-  
Despeses {.d}


-4.-  
Pressupost per capítols de l’OA-EUEEM

ANNEXES

 
Annex 1: Quadre d’inversions del Consell Comarcal del Maresme 2005


–  
Annex 2: Estat de previsió del deute de l’OA-EUEEM


 
Bases d’execució del Pressupost