Projectes de pavimentació de diversos carrers de Dosrius

L’Ajuntament de Dosrius ja ha obert les pliques per arranjar els carrers: TAGAMANENT, CAN DOMINGO, MONTGAT, MASNOU, GIRONA, TARRAGONA, ARENYS I LLEIDA DE CAN MASSUET-EL FAR.
El projecte de sortida pujava la quantitat de 105.681,88 euros i a la subhasta s’hi varen presentar cinc empreses, totes elles aportant la documentació necessària que requeria el plec de clàusules. A l’hora de proposar el preu per realitzar l’esmentat projecte, va ser l’empresa PAEXBA, S.L., que en el seu sobre com a licitador va ofertar el preu més baix. Aquest és de 95.200 euros. Altres propostes econòmiques varen ser les de Pavimentos Barcelona, S.A. “PABASA” 105.680 euros; Obras y Pavimentos Brossa, S.A. 104.876 euros; Pavimentaciones, Rebajes y construcciones, S.A. “PRYCSA” 99.340 euros y Construccions Deumal, S.L. 97.200 euros.


Així doncs, l’Ajuntament de Dosrius ha adjudicat la realització de l’esmentat arranjament de carrers a l’empresa PAEXBA, S.L..

Tanmateix, l’Ajuntament té un procés obert de procediment negociat per un valor superior a 9.000.000 PTA., uns 60.000 euros aproximadament, per arranjar les avingudes principals de can Massuet i al ser un procés que està a la seva part final, proposarà a PAEXBA que realitzi l’esmentada obra.

Entre els 95.200 euros i els 60.000 euros, aproximadament de l’arranjament dels carrers principals, l’Ajuntament farà una reparació per un valor total d’uns 155.000 euros, això vol dir gairebé 26 milions de PTA. En breus setmanes es realitzaran aquestes obres.

Josep Jo i Munné
Alcalde

Dosrius, 29 d’abril de 2002.


Peu de fotografia: Vista aèria de can Massuet-El Far.