Què és un certificat digital?


Un certificat digital és un document electrònic signat per una autoritat de certificació, que garanteix a les terceres persones que el rebin o l´utilitzin una sèrie de manifestacions que s´hi contenen, com per exemple, la identitat de la persona, les autoritzacions, la seva capacitat per realitzar un determinat acte, etc.

L’ús del certificat digital garanteix:
La identificació de l’emissor. Només pot haver enviat la informació la persona que el signa.


-La integritat de la transacció. S’ha rebut tota la informació i aquesta no ha estat manipulada per cap persona no autoritzada.


-El no rebuig dels compromisos adquirits per via electrònica. La signatura electrònica reconeguda té el mateix valor legal que la firma manuscrita.


-La confidencialitat de l’enviament. Una comunicació xifrada només pot ser llegida pel seu destinatari final i no pot haver estat manipulada.

El certificat digital està format per un conjunt de requisits:

Certificat digital = (clau pública del titular+dades del titular) signat per l’entitat de certificació.
Conté a més:


-Les dades identificatives del certificat.


-Les dades identificatives del posseïdor del certificat.


-L´algorisme de signatura (nombre informàtic)


-Les dades d´identificació de l´entitat certificadora.


-El període de validesa del certificat.


-La clau pública.


-La signatura de l´entitat certificadora.

CATCert emet certificats digitals per a les administracions públiques catalanes, permetent assegurar la identitat de treballadors públics, programari, aplicacions i servidors.

En relació a la signatura que els certificats personals generen, la Llei 59/2003 de signatura electrònica reconeix tres tipus de signatura electrònica, en funció del certificat digital que la genera: signatura ordinària, signatura avançada i signatura reconeguda, aquesta última equiparada a la signatura manuscrita.

Els certificats personals de CATCert de classe 1 continguts en un xip criptogràfic, generen signatura reconeguda, el nivell més alt de seguretat i l´idCAT genera signatura avançada.