Què fa el mediador intercultural?


El mediador intercultural actua de pont entre els actors amb dificultats de comunicació i/o conflictes de convivència per algun dels següents motius:

Desconeixement mutu dels codis de referència cultural i dels processos de relació intercultural.


Desconeixement dels serveis que ofereixen les institucions públiques i privades i de les vies per accedir-hi.


Desconeixement de la realitat social i cultural de les persones a les que s´atén per part dels agents socials.


-Situació de desigualtat i existència de prejudicis i estereotips en les relacions entre persones i grups culturalment diversos.


Vulnerabilitat psico-social de persones i minories immerses en processos d´adaptació social i de canvi.

En definitiva, la mediació és la intervenció d´un tercer “mediador”, amb capacitat per donar a conèixer les claus, les representacions culturals i socials dels actors implicats, per superar situacions de desconeixement i incomunicació, conflictes de valors o interessos, o l´existència de diferències o desigualtats.


FUNCIONS DEL MEDIADOR INTERCULTURAL
Assessorar i acompanyar als professionals en la seva relació amb els col·lectius migratoris, en temes de diversitat cultural i de relacions intercomunitàries:

{.d}Aportar la informació pertinent sobre la cultura i la societat d´origen dels usuaris.


-Orientació cultural en el plantejament d´objectius de treball i en el disseny de l´estratègia d´intervenció.


-Identificar i contextualitzar els principals focus de tensió psicològica inherents a l´atenció a la població immigrada, amb la finalitat de que puguin relativitzar-los.{.d}


Atendre els conflictes detectats, posar en pràctica polítiques de prevenció i col·laborar a resoldre´ls.


Millorar la comunicació, la relació i la integració social:
{.d}Interpretació lingüística i cultural

-Interpretació sociocultural.{.d}


Assessorar a les persones que són usuàries dels serveis en la seva relació amb els professionals d´atenció a la població immigrada:

{.d}Conscienciar sobre preconcepcions, prejudicis, estereotips i sabers, i relativitzar-los quan apareixen.


-Aportar-los els elements necessaris per decidir i actuar independentment.


-Acompanyar i/o donar suport en les tasques que ho requereixin, transmetent les pautes i la confiança necessària perquè puguin realitzar-los per sí mateixos.{.d}


Dinamització comunitària, a través de col·laborar en projectes de participació social i comunitària, en la relació entre col·lectius minoritaris i la societat d´acollida.

Aquest servei actua en coordinació amb altres serveis de mediació existents a la comarca i el seu treball es du a terme en diversos àmbits: ensenyament, salut, treball, social i comunitari.