Redacció del projecte d’execució i estudi de seguretat i salut del Projecte de millores a l’EDAR de Mataró

ESTAT:
Desistit

Organisme:
Consell Comarcal del Maresme

Tipus:
Serveis

Pressupost base licitació:
150.000 € (exclòs IVA)

Procediment d´adjudicació:
Obert

DATES I TERMINIS:
Ultim dia per presentar licitacions el proper 29 de novembre de 2010.

DOCUMENTS:

Edicte de licitació per a l’adjudicació mitjançant procediment obert del Contracte de Serveis per a la Redacció del projecte d’execució i estudi de seguretat i salut del Projecte de millores a l’EDAR de Mataró:

 


Plecs de Clàusules Administratives Particulars per a la redacció del Projecte d’execució i estudi de seguretat i salut del Projecte de millores a l’EDAR de Mataró:

 


Plecs de prescripcions tècniques per a la redacció del Projecte d’execució i estudi de seguretat i salut del Projecte de millores a l’EDAR de Mataró:

 


Decret designació membres mesa contractació EDAR Mataró

 


Anunci canvi de dia del procediment d’obertura de proposicions


Canvi de dia obertura de les proposicions


Desistiment del procedient