Requeriment de documentació complementària per poder continuar tramitant el pagament del lloguer de la convocatòria MAH/1100/2010, de 8 d’abril


Les persones que es relacionen en aquest document necessiten presentar la documentació indicada abans del dia 24 d’octubre per tal de poder continuar tramitant el pagament del lloguer de la convocatòria MAH/1100/2010, de 8 d’abril


Recordeu que d’acord amb l’article 59.6.b de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, disposeu d’un termini de 10 dies, a partir de l’endemà de la publicació del llistat corresponent, per presentar la documentació indicada i/o esmenar les deficiències que s’han detectat. En el llistat trobareu la següent informació: Exp. és el vostre número d’expedient.
-Data Registre és la data de presentació de la sol·licitud
-DNI/NIE surten els quatre primers dígits del vostre document d’identificació seguits de X per tal de preservar la vostra identitat
-Sol. són les inicials del vostre nom i cognoms
-Documentació requerida és la documentació que heu d’aportar i/o les esmenes que heu de fer en el vostre expedient.
Hipervincle