Servei itinerant d’emprenedoria

Suport i orientació en les tasques d’assessorament a persones emprenedores i empreses d’aquells ajuntaments que ho sol·licitin, així com vetllar pel creixement i la consolidació d’empreses, suport en la dinamització de diferents activitats en matèria de creació d’empresa i donar suport estratègic i de planificació per a la dinamització dels diferents espais d’allotjament empresarial que pugui tenir el municipi.

qui pot utilitzar el servei

Els ajuntaments: Municipis amb necessitat d’acompanyament/dinamització del servei local d’emprenedoria

requisits d’accés i mecanismes de sol·licitud

Enviant formulari de sol·licitud del servei a través del web del CCM i adjuntant  un Pla de Treball a dur a terme, així coml’Acord de sol·licitud per part de la Junta de Govern Local.

Calcular un termini d’entre un i dos mesos per a la seva tramitació i posada en marxa.

Possibilitat d’addenda del conveni a sol·licitar en un termini màxim de dos mesos abans de la data de finalització del conveni i de la mateixa manera que s’ha tramitat la sol·licitud.

cost per al destinatari

Segons Ordenança núm.5 “Reguladora del preu públic per la dedicació de personal del Consell Comarcal del Maresme a l’assistència tècnica i formativa”, publicada en el BOPB al gener de 2019, en l’article 3, punt 1. marca el preu públic d’assistència tècnica d’un tècnic mig (grup A2) a 35,00 euros/hora.