Serveis d’assessorament ACCIÓ per desenvolupar noves línies de negoci

Tipus: Ajut serveis d’assessorament ACCIÓ
Convocatòria: Subvencions per a projectes de desenvolupament de noves oportunitats de negoci
Adreçat a societats limitades, societats anònimes, societats laborals i cooperatives.
Descripció: L’acció que es considera subvencionable és únicament la prestació del servei d’assessorament per a realitzar un pla de negoci per desenvolupar una nova oportunitat de negoci identificada per l’empresa en el seu pla estratègic, amb l’acompanyament a càrrec de l’empresa acreditada per ACCIÓ en l’àmbit d’estratègia.

Es subvenciona el 75% del cost de l’acció. Es pagarà una bestreta del 20% una vegada rebuda la resolució d’atorgament, i el 80% restant un cop s’hagi justificat.

S’entén per nova oportunitat de negoci l’inici d’una activitat no habitual per a l’empresa o la potenciació d’una activitat ja existent que puguin constituir en el futur, una línia de negoci important. Aquesta oportunitat de negoci pot ser, entre d’altres, l’adquisició d’una nova base tecnològica, la creació d’una nova gamma de productes de major valor afegit, l’accés a mercats d’altres sectors d’activitat no previstos fins al moment i/o la servitització dels seus productes.
Queden expressament excloses les actuacions destinades a la simple reducció de costos en l’activitat econòmica habitual de l’empresa.

L’activitat subvencionable es podrà dur a terme des de l’1 de gener de l’any de la convocatòria d’aquest ajut fins al 31 de desembre de l’any següent al de la convocatòria d’aquest ajut.

L’ajut es tramita sota règim de concurrència competitiva. S’estableixen uns criteris de valoració i la puntuació mínima que ha d’assolir un projecte per poder obtenir-la és de 250 punts d’un màxim de 500.
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: 21 d’octubre 2021 (a les 09.00H) fins 22 de novembre 2021 (a les 15.00H)
Accès al tràmit: Clica aquí
MÉS INFORMACIÓ:Resolució: Convocatòria (en base a EMT/2962/2021)
Enllaç: Acció Gencat