Subvenció de 5.000€ pel manteniment de l’ocupació durant un mínim de sis mesos

Tipus: Subvenció de 5000€ pel manteniment de l’ocupació durant un mínim de sis mesos
Convocatòria: Concessió de subvencions destinades al finançament del programa “Ocupació + Transformació”
Adreçat a Persones treballadores autònomes i microempreses que tinguin entre 1 i 5 treballadors assalariats en el moment de sol·licitar l’ajut, i les cooperatives i les societats laborals que tinguin fins a 5 socis treballadors en el moment de sol·licitar l’ajut; que tinguin almenys un centre de treball a Catalunya i que el volum de negoci anual de l’any 2020 no sigui superior a 2 milions d’euros.
Descripció: L’activitat subvencionada consisteix en la realització per part de la persona física o jurídica beneficiaria d’una iniciativa de manteniment de l’ocupació del nombre de treballadors que tingui contractats en un centre de treball ubicat a Catalunya en el moment que sol·licita l’ajut. El manteniment de l’ocupació del nombre de treballadors del centre de treball ubicat a Catalunya ha de ser durant un període mínim de sis mesos des del moment en què sol·licita l’ajut.                               
No es considera incomplerta aquesta obligació de manteniment de l’ocupació si s’extingeix alguna de les relacions laborals per causes objectives o per acomiadament que no s’hagin declarat com a improcedents, per jubilació, dimissió, mort, incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa del treballador, i, en el cas de contractes temporals, inclosos els formatius, quan el contracte s’extingeixi per expiració del temps convingut o la realització de l’obra o servei que constitueix el seu objecte, i en el cas concret dels fixos discontinus quan finalitzi o s’interrompi el període estacional d’activitat.                                                                                                                                                             Així mateix, la persona física o jurídica beneficiària ha de dur a terme una actuació que contribueixi a la transició de la seva activitat cap a una economia verda o que contribueixi a la seva transformació digital.          
L’acció o accions formatives que es duguin a terme tindran com a objectiu facilitar la millora de la situació de l’empresa envers la transformació digital i la economia verda. El sumatori de l’acció o accions formatives que s’han de dur a terme ha de tenir una durada mínima de 10 hores de formació.
Beneficiaris:
 
Les persones treballadores autònomes i les microempreses,  qualsevol quina sigui la seva forma jurídica, que tinguin entre 1 i 5 treballadors assalariats en el moment de sol·licitar l’ajut, i les cooperatives i les societats laborals que tinguin fins a 5 socis treballadors en el moment de sol·licitar l’ajut; que tinguin almenys un centre de treball a Catalunya i que el volum de negoci anual de l’any 2020 no sigui superior a 2 milions d’euros.
En tots els casos, la data d’inici de l’activitat empresarial ha de ser anterior o igual a l’1 de desembre de 2020.
Execució del programa:
 
El termini d’execució s’estableix en la corresponent resolució de convocatòria i, en qualsevol cas, és com a màxim el 31 d’agost de 2023.   
 
Criteris de valoració:
 
Els expedients s’atorguen tenint en compte el nombre de treballadors contractats per compte d’altri en el  moment de presentar la sol·licitud d’ajut, i es prioritzen els expedients amb més treballadors per compte d’altri contractats.
En cas d’empat, es concedeix l’ajut atenent al volum de negoci de la persona física o jurídica en el darrer exercici disponible quan es publiqui la convocatòria d’ajuts corresponent, i es prioritzen les empreses amb menys volum de negoci.                   
 
Justificació:
 La justificació de l’execució de les actuacions subvencionades s’ha d’haver presentat amb anterioritat al 30 de setembre 2023, en els terminis que estableixi la convocatòria. Per aquest motiu, els projectes han d’estar finalitzats com a molt tard el 31 d’agost de 2023.    
 
En el termini de 15 dies des que finalitzi l’actuació objecte de la subvenció els beneficiaris han de presentar davant de la Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral, la justificació del compliment de les actuacions subvencionades i de les despeses efectuades, mitjançant el règim de mòduls, d’acord amb el que preveuen els articles 69 i 76 a 79 del Reglament de la Llei general de subvencions.
 
La justificació esmentada ha d’incloure una memòria d’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció i de realització de la iniciativa, amb indicació de les activitats dutes a terme i dels resultats obtinguts, que comprengui la següent documentació que ha de presentar la persona física o jurídica beneficiària
 
a)    L’acreditació d’haver dut a terme l’acció de suport a l’inici de la transformació productiva respectuosa amb el medi ambient o transformació digital de l’empresa, d’acord amb les previsions de la convocatòria.
b)    L’acreditació que s’han mantingut en l’ocupació el mateix nombre de treballadors de què disposava l’empresa o entitat en el moment de sol·licitar l’ajut, o els socis-treballadors, en el seu cas, als centres de treball ubicats a Catalunya.
c)       Un detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat subvencionada amb indicació de l’import i la seva procedència.   
 
Es recomana llegir la Resolució sencera abans de sol·licitar aquest ajut per a saber els requisits per a cada línia. ambé podeu consultar les FAQ’s
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: Del 6 al 27 de juliol de 2022
Accès al tràmit: Clic aquí
MÉS INFORMACIÓ:Resolució: ORDRE EMT/148/2022, de 17 de juny
Enllaç: Clic aquí
Telèfons: 936 931 450 – 637 486 450