Tipus de maltractament

No hi ha formes “pures” de maltractament. Qualsevol tipus de maltractament té associat un patiment emocional i una repercussió en el desenvolupament psicològic de l’infant…

Algunes formes de maltractament, per si soles, no són suficient motiu de desemparament (absentisme escolar…)

Hi ha noves formes de maltractament: SAP{taula32}