Un Maresme AMB Barcelona     
                                                                          
     

Un Maresme AMB Barcelona
Objectius     

Integrar el Maresme més eficientment en l’organització territorial metropolitana de Barcelona per guanyar centralitat política.


Facilitar una relació fluida entre les institucions de l’Estat, a través de la Generalitat, per a l’impuls de projectes estratègics.


Millorar l’eficiència de l’administració pública generant sinèrgies i economies d’escala per garantir una oferta de serveis de qualitat als ciutadans.


 
 Estratègies                          Projectes – Accions clau

Enfortir el lideratge de Mataró com a capital del Maresme i posicionar  el Maresme al centre del litoral de Catalunya.


Impulsar el Consell Comarcal com a institució capaç de generar anàlisi estratègica, seguiment i implementació de projectes estructurants per al Maresme.


Impulsar la funció del Consell Comarcal com a institució de suport a consorcis de serveis supramunicipals d’abast comarcal.


Prioritzar la cooperació amb Barcelona i l’adequada integració metropolitana tant a nivell tècnic com a polític.


Aprofundir en els models de cooperació públics i privats, per passar de la gestió directa a les concessions administratives supramunicipals, sempre que sigui més eficient.Impuls del Consell Comarcal del Maresme com a servei de consorcis del Maresme. Coordinació dels serveis públics prestats pels municipis i les institucions sectorials metropolitanes. Generalització de les noves TIC en l’administració local.


 


Impulsar la funció del Consell Comarcal com a institució de suport a consorcis de serveis supramunicipals d’abast comarcal.