Un Maresme REordenat    
                                                                          
     

Un Maresme REordenat
Objectius

Contenir l’extensió urbana i maximitzar l’interès socioeconòic dels nous desenvolupaments urbanístics.


Consolidar els espais protegits i el valor sociocultural del paisatge no urbanitzat.


Modernitzar i completar les infraestructures de mobilitat i minimitzar els seus impactes territorials.


 
Estratègies                        Projectes – Accions clau

Desenvolupar plans d’ordenació territorial d’abast supramunicipal.


Impulsar projectes de reforma urbana i operacions de nova centralitat.


Organitzar en xarxa la vialitat, dotant d’urbanitat les vies locals i comarcals.


Impulsar projectes de renovació i reconstrucció de les infrastructures viàries i ferroviàries amb greus impactes. Reorganitzar la xarxa de transport públic al Maresme per a fer-la més eficient i sostenible.


Explotar més eficientment les infrastructures de mobilitat existents, especialment l’autopista i els serveis de rodalies.Redacció del Pla Director Urbanístic del Maresme per àmbits (Baix Maresme, Mataró-Riera d’Argentona, Alt Maresme, Tordera…), d’acord a les Directrius del Pla Territorial Metropolità de Barcelona. Creació d’una xarxa contínua d’espais no urbanitzats del mar a la muntanya. Disseny d’operacions de desenvolupament urbanístic intensives amb activitats econòmiques a l’entorn de les estacions ferroviàries o de transport col·lectiu.


Redacció d’un estudi previ sobre el ferrocarril al Maresme, estudiant com a alternatives el soterrament pel centre dels municipis costaners i el trasllat a l’eix de l’autopista, mitjançant acords amb el DPTOP, MIFO i MMA.


Redacció de directrius d’intervenció en la façana litoral i el passeig marítim dels pobles i ciutats del Maresme: la vialitat, reconversió de la N-II, el transport públic, les platges i les infraestructures marítimes, el sistema de parcs i jardins litorals, i projectar una via contínua per a vianants i bicicletes seguint la línia de costa, integrant els passeigs marítims i els camins de ronda existents i la reconversió de la N-II en via urbana, mitjançant acords amb la Diputació de Barcelona, el DPTOP i el MIFO.


Redacció d’un Pla de la xarxa viària local i comarcal coordinat amb un Pla de serveis d’autobús i transport públic al Maresme. Intensificar els programes de peatonalització, egulació de l’aparcament amb zones verdes, i millora del paisatge urbà en els nuclis urbans consolidats.


Estudi de la reformulació del peatge de l’autopista per tipus d’usuaris i d’itineraris, vehicles i hores del dia com a instrument de gestió sostenible de la mobilitat.