Valoració dels usuaris sobre el Servei de Recursos Europeus

El mes de desembre de l’any 2001 el Servei de Recursos Europeus (SRE) va distribuir una enquesta entre els interlocutors locals dels municipis que hi estan adherits. L’objectiu de l’enquesta ha estat analitzar el funcionament del SRE i el grau de satisfacció dels seus usuaris, així com recollir suggeriments per tal de millorar-lo.
El barem utilitzat per a les sis primeres preguntes ha estat l’adjudicació d’una sèrie de punts segons la resposta, en conseqüència la puntuació atorgada a cada tipus de resposta és la següent: bona (4 punts); correcte (3 punts); regular (2 punts); dolenta (1 punt). Pel que fa a la setena pregunta s’ha realitzat la mitjana de les consultes realitzades al SRE segons totes les enquestes. Finalment, a la última pregunta s’han establert cinc categories diferents segons les respostes obtingudes. Resultats 1. Valoració de l’atenció rebuda: 3.4 2. Valoració de la informació rebuda: 3.4 3. Valoració de la rapidesa de la resposta a les consultes: 3.4 4. Valoració de la guia d’ajuts europeus El Maresme cap a Europa: 3.3 5. Valoració del butlletí informatiu Europa a prop: 3.3 6. Quina és la vostra valoració general del Servei de Recursos Europeus?: 3.1 7. Quantes vegades (aprox.) heu utilitzat el Servei de Recursos Europeus? (numèric, de 0 a 10, o més): 1.6 8. Segons el vostre criteri, en quins aspectes podem millorar el Servei de Recursos Europeus o les seves publicacions? q No sap, no contesta: 3% q Singularitzar la informació adaptant-la a les necessitats de la comarca: 2% q Més publicacions: 1% q Més formació: 1% q No hi ha necessitat de millores: 1%