Inici Subvencions i Ajuts Ajuts Generalitat

Ajuts Generalitat

Ajuts convocats per la Generalitat de Catalunya

FORMACIÓ A MIDA subvencionada | CONFORCAT

Tipus: Subvenció de programes de formació no formal
Convocatòria: Programes de formació no formal de qualificació i requalificació de la població activa, vinculades a qualificacions professionals incloses en el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals, en sectors estratègics, en el marc del Component 20 “Pla estratègic d’impuls de la Formació Professional”, del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (MRR) – Finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.
Adreçat a empreses, a títol individual (persones físiques, S.L. i altres formes jurídiques admeses en dret).

També a agrupacions, consorcis, organismes i entitats sectorials que presentin programes de formació i que representin o agrupin empreses i/o persones treballadores, que permetin l’actualització de les competències professionals o l’adquisició de noves en el marc sectorial i empresarial de què tracti.

NO poden ser entitats o centres de formació en el sentit de la Llei 30/2015. No obstant, les entitats de formació poden ser subcontractades en els termes previstos en aquest apartat.
Descripció:

Les accions subvencionables són els programes de formació no formal, per a la millora de la competitivitat. Aquesta subvenció permet:

– Dissenyar la formació subvencionable a mida de l’empresa; les accions formatives han de ser d’entre 30 i 60 hores, podent dissenyar itineraris formatius que superin les 60 hores; per exemple, una mateixa persona pot fer 2 mòduls de 60 hores, en un total de 120 hores. 

– Formar a les persones treballadores de l’empresa i/o persones en situació d’atur per incorporar-les a la teva empresa; en cas de ser una entitat representativa d’un sector, pots formar a qualsevol persona treballadora del sector o a persones desocupades per tal que s’incorporin a empreses del sector. 

– La formació pot ser presencial, mitjançant aula virtual en streaming, online o teleformació (amb plataforma) o mixta. 

– Finançament per mòduls: 549€ per persona formada per 60 hores i 245€ per 30 hores. En ser justificació per mòduls no cal presentar documentació per justificar les despeses.

– És possible la subcontractació del 100%, inclosa la gestió. Permet contractar alguna entitat de formació especialitzada. 

– Es realitza una bestreta del 100% del pagament del finançament atorgat en el moment de la resolució, és a dir, es disposa del finançament abans d’iniciar la formació. 

Les accions formatives proposades s’han de vincular a alguna de les Unitats de Competència del Sistema de Qualificacions Professionals relacionades amb les famílies professionals que apareixen a la convocatòria a l’Article 2.

L’atorgament mínim per sol·licitud és de 5.000,00 euros.

El període d’execució que preveu la Resolució és iniciar l’actuació subvencionable abans del 30 de setembre 2023 i ha de finalitzar com a màxim el 30 de juny 2024.

La justificació s’ha de presentar al Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya en el termini màxim de dos mesos des de l’acabament de l’última acció formativa, amb la certificació de l’activitat formativa realitzada.

Per a obtenir tota la informació sobre l’ajut i tramitar-la correctament, envieu correu electrònic a conforcat@conforcat.cat o bé llegir les Bases Reguladores i Convocatòria.
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: Del 15 de març al 18 d’abril (a les 17:00H) de 2023
Accès al tràmit: Clica aquí (encara no disponible)
MÉS INFORMACIÓ:Resolució: RESOLUCIÓ (en base a l’ORDRE EMT/166/2022)
Enllaç: Conforcat A MIDA o enllaç al Webbinar febrer 2023

Nova convocatòria del Programa 30 Plus, ajuts a la contractació

Tipus: Ajut a la contractació
Convocatòria: Subvencions corresponents a la Línia 2, entitats contractants del Programa 30 Plus per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys (SOC–30 Plus)
Adreçat a empreses, autònoms, societats civils privades i les entitats i institucions sense afany de lucre
Descripció:
Serà subvencionable la contractació professional mitjançant un contracte laboral, que obligatòriament haurà d’incloure un mínim de 20 hores i un màxim de 100 hores de formació.

Les persones contractades han de tenir 30 anys o més i en situació de desocupació. Es podran prioritzar persones d’aquest col·lectiu, que d’acord amb les dades del mercat de treball, es constati que tenen més dificultats d’inserció.
Es podran formalitzar un màxim de 5 contractes.

Quanties: La quantia de la subvenció a atorgar a les entitats contractants per desenvolupar l’actuació d’experiència professional mitjançant contracte laboral serà de 1.166,67 euros/mes per jornada completa o la part proporcional en funció de la jornada parcial prevista. La subvenció serà d’entre 6 i un màxim de 9 mesos.

S’efectuarà el pagament del 80% un cop s’hagi concedit la subvenció. El 20% restant es pagarà una vegada justificada l’actuació.

Termini d’execució: S’iniciarà l’1 d’octubre de 2022 i finalitzarà com a màxim el dia 30 de setembre de 2022.

Les entitats contractants han de ser seleccionades prèviament per les entitats promotores. Segons l’àmbit territorial on pertanyi l’empresa interessada, l’ajut haurà de ser tramitada per l’entitat promotora corresponent.
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini sol·licitud: 01 d’octubre de 2022 fins al 01 de juny de 2023, ambdós inclosos.
Accès al tràmit: A través de l’entitat promotora corresponent (més informació, clica aquí)
MÉS INFORMACIÓ:Resolució: Convocatòria (en base a l’Ordre TSF/132/2018)
Enllaç: 30plus.soc@gencat.cat