Inici Subvencions i Ajuts Ajuts Generalitat

Ajuts Generalitat

Ajuts convocats per la Generalitat de Catalunya

Subvencions per a noves oportunitats de negoci

Tipus: Ajut per assessorament o implementació de noves accions
Convocatòria: Subvencions per a noves oportunitats de negoci
Adreçat a societats limitades, societats anònimes, societats laborals i cooperatives.

No es consideren beneficiàries les empreses dedicades a la producció primària de productes agrícoles.
Descripció:
Les bases reguladores contemplen dues línies objecte de subvenció:

Línia 1. Projectes d’iniciatives de noves línies d’activitat (dins d’un mateix termini de presentació de sol·licituds, una empresa no podrà presentar la mateixa oportunitat de negoci a canvi estratègic i estructural).

a) Projectes empresarials de canvi estratègic. Es considera subvencionable la realització d’un pla de negoci per desenvolupar una nova activitat de negoci, identificada prèviament per l’empresa en el seu pla estratègic i que en un futur podria esdevenir una nova línia de negoci. S’ha de portar a terme per part de proveïdors acreditats per ACCIÓ experts en l’àmbit d’Estratègia. L’única despesa subvencionable és el cost de la prestació de servei d’assessorament.
Es podrà dur a terme des de l’01 de gener de 2022 fins al 31 de desembre de 2023.
La quantia és el 75% de la despesa subvencionable acceptada del projecte, amb un màxim de 30.000 €.

b) Projectes empresarials de canvi estructural. Es considera subvencionable les despeses consistents en la implementació de les accions definides en el pla de negoci previ i que podrà esdevenir una nova línia de negoci per l’empresa. Prèviament s’haurà de presentar un pla de negoci on es defineixi i s’analitzi la nova oportunitat a implementar i s’hi indiquin les mesures i els recursos necessaris per garantir la viabilitat de la nova línia de negoci.
Es consideren despeses subvencionables l’adquisició de maquinària i equipaments (20% petita empresa i 10% mitjana empresa), despeses externes vinculades a la nova activitat (prototips, proves de simulació, certificacions, homologacions de producte, software, etc.) (75%), despeses de formació externa del personal (25%) i despeses de personal intern dedicat a la implementació de la línia de negoci (75%).

La quantia màxima és de 60.000 €.

Línia 2. Projectes d’assessorament per a l’acceleració de la innovació de l’empresa a través del desenvolupament de noves iniciatives disruptives

a) Projectes d’ideació i/o evolució de noves iniciatives disruptives que donin resposta als reptes de l’empresa. En aquest cas, les empreses han de tenir un mínim de 2 anys de vida a data de sol·licitud de l’ajut.
Seran conceptes subvencionables el fet d’idear noves iniciatives disruptives basades en tecnologies exponencials i/o nous models de negoci mitjançant l’aplicació de noves metodologies de transformació empresarial, o bé fer evolucionar una iniciativa disruptiva aplicant noves metodologies de transformació empresarial basades en el testatge, mesura, aprenentatge i dredifinició de manera continuada de la iniciativa fins a trobar el seu encaix en el mercat.

b) Projectes d’empreses emergents (start-up) per a la realització de proves pilot, conjuntament amb una empresa col·laboradora, amb l’objectiu de validar iniciatives disruptives en el mercat. En aquest cas, una empresa és considerada com a start-up amb tecnologia pròpia, d’entre un dia i 8 anys de vida.
Es considerarà concepte subvencionable la realització de proves pilot conjuntament amb una entitat col·laboradora amb l’objectiu de validar iniciatives disruptives en el mercat.

Tant per a) i b), les actuacions objecte d’aquesta subvenció seran realitzades per un col·laborador extern i una quantia de, com a màxim, 14.900 € (100% de la despesa subvencionable acceptada). S’haurà de participar en, com a mínim, en una sessió de retorn amb experts, organitzada per ACCIÓ, al final del projecte. Els projectes hauran de finalitzar en un màxim de 9 mesos després de la data d’inici de convocatòria.


Aspectes a tenir en compte en ambdues línies (1,2):
– No s’admetran com a subvencionables les despeses on el proveïdor i el sol·licitant tinguin vinculació excepte justificació expressa.
– La despesa mínima, realitzada i justificada, per considerar acomplert l’objecte i finalitat de l’ajut és d’un 60% de la despesa considerada subvencionable. L’incompliment comporta la revocació total de l’ajut atorgat.
– Ambdues línies es regeixen per concurrència competitiva, i s’ha d’obtenir una puntuació míima de 250 punts.
– El pagament consisteix en un 20% de bestreta inicial, i el 80% restant s’ha de tramitar un cop l’activitat subvencionada es justifiqui degudament.
– S’haurà de realitzar publicitat per part de l’empresa beneficiària. El text i el logotip que s’ha d’incorporar el podeu trobar a les bases reguladores.
– Abans de sol·licitar alguna de les línies, important llegir les bases reguladores.
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini sol·licitud: 28 de novembre fins al 20 de desembre (a les 14:00H) de 2022
Accès al tràmit:
Línia 1
Línia 2
MÉS INFORMACIÓ:Resolució:
Convocatòria Línia 1
Convocatòria Línia 2
Totes dues en base a la Resolució EMT/3589/2022
Enllaç:
Línia 1
Línia 2

Nova convocatòria del Programa 30 Plus, ajuts a la contractació

Tipus: Ajut a la contractació
Convocatòria: Subvencions corresponents a la Línia 2, entitats contractants del Programa 30 Plus per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys (SOC–30 Plus)
Adreçat a empreses, autònoms, societats civils privades i les entitats i institucions sense afany de lucre
Descripció:
Serà subvencionable la contractació professional mitjançant un contracte laboral, que obligatòriament haurà d’incloure un mínim de 20 hores i un màxim de 100 hores de formació.

Les persones contractades han de tenir 30 anys o més i en situació de desocupació. Es podran prioritzar persones d’aquest col·lectiu, que d’acord amb les dades del mercat de treball, es constati que tenen més dificultats d’inserció.
Es podran formalitzar un màxim de 5 contractes.

Quanties: La quantia de la subvenció a atorgar a les entitats contractants per desenvolupar l’actuació d’experiència professional mitjançant contracte laboral serà de 1.166,67 euros/mes per jornada completa o la part proporcional en funció de la jornada parcial prevista. La subvenció serà d’entre 6 i un màxim de 9 mesos.

S’efectuarà el pagament del 80% un cop s’hagi concedit la subvenció. El 20% restant es pagarà una vegada justificada l’actuació.

Termini d’execució: S’iniciarà l’1 d’octubre de 2022 i finalitzarà com a màxim el dia 30 de setembre de 2022.

Les entitats contractants han de ser seleccionades prèviament per les entitats promotores. Segons l’àmbit territorial on pertanyi l’empresa interessada, l’ajut haurà de ser tramitada per l’entitat promotora corresponent.
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini sol·licitud: 01 d’octubre de 2022 fins al 01 de juny de 2023, ambdós inclosos.
Accès al tràmit: A través de l’entitat promotora corresponent (més informació, clica aquí)
MÉS INFORMACIÓ:Resolució: Convocatòria (en base a l’Ordre TSF/132/2018)
Enllaç: 30plus.soc@gencat.cat

Tornen els cupons ACCIÓ. Internacionalització, Indústria 4.0, innovació, i com a novetat, els cupons per combatre el canvi climàtic. Recordatori: s’exhaureixen de pressa!

Tipus: Subvenció en l’assessorament en forma de cupó
Convocatòria: Subvencions a cupons a la competitivitat empresarial
Adreçat a petites i mitjanes empreses amb base operativa a Catalunya. S’entèn per empresa entitat de qualsevol forma jurídica que exerceixi una activitat econòmica.
Descripció:

Prestació de serveis en forma de cupons per part dels proveïdors acreditats per ACCIÓ, agents de suport a la internacionalització i entitats TECNIO.

A continuació resumim les cinc línies de cupons:

1.1. Línia de Cupons a la innovació. Tenen per objectiu la concessió d’ajuts per acompanyar a les persones clau d’una empresa a fer un procés de reflexió sobre el model de negoci i d’innovació de l’organització i definir noves iniciatives davant els canvis que poden impactar al negoci.

Per aquest cupó no s’hi poden presentar les microempreses.
Import màxim: 8.000 euros.

1.2. Línia de Cupons Indústria 4.0. Tenen per objectiu la concessió d’ajuts per a la contractació de serveis d’assessorament externs dirigits a la realització d’una diagnosis prèvia a la implantació d’un projecte de transformació digital cap a la industria 4.0; o bé, en cas de disposar d’una estratègia de transformació digital i un full de ruta prèviament definit, l’assessorament dirigit a implementar les oportunitats identificades d’integració de les tecnologies de la indústria 4.0 en forma de projectes concrets que ajudin a millorar la
competitivitat de l’empresa.

Dirigit a PIMES mín. 2 anys de vida.
Import màxim subvencionable 8.000 euros (diagnosi) i 20.000 euros (implementació), sempre i quan no superi el cost de l’actuació.

1.3. Línia de Cupons a la Internacionalització. Tenen per objectiu la concessió d’ajuts per a la contractació de serveis d’assessorament orientats a la internacionalització de l’empresa. Dins d’aquesta línia, podem trobar:
– Cupó al desenvolupament d’un pla de promoció internacional: Acompanyament en la selecció del millor producte o servei per vendre a l’exterior, triar els països de destí i els canals de distribució i elaborar un llistat de clients potencials. Ajut màxim de 2.500 euros.
– Cupó a la subcontractació d’un Export Manager: Acompanyament per part d’una persona experta en el procés d’internacionalització. Ajut màxim de 8.000 euros.
– Cupó International eTrade: Les empreses podran accedir a un anàlisi de la seva presència on-line, una definició de l’estratègia digital internacional (selecció i definició de mercats, de públics, d’objectius i canals, entre d’altres) i un pla d’accions als canals digitals.
Ajut màxim: 6.000 euros.

Dirigit a PIMES que acreditin una facturació mínima de 100.000 euros l’any 2021.
Pel cupó desenvolupament d’un pla de promoció internacional i per la subcontractació d’un Export Manager, les empreses beneficiàries que no exportin o que ho facin fins un 25% de la seva facturació.
Pels e-Trade, s’ha de comptar amb un pla de promoció internacional i una pàgina web amb un idioma estanger.

1.4 Cupons DIH4CAT de testatge de tecnologies digitals avançades. Et permetran contractar serveis d’assessorament expert per testar i experimentar les tecnologies digitals avançades abans d’invertir en elles a través dels equipaments tecnològics del Digital Innovation Hub de Catalunya.
Les empreses beneficiàries han d’acreditar un grau mínim de maduresa digital.
Import màxim: 10.000 euros.

1.5 Cupons per combatre el canvi climàtic. Identificar oportunitats d’innovació tecnològica per reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle o per disminuir la vulnerabilitat de l’empresa respecte l’emergència climàtica.

Les empreses beneficiàries podran desenvolupar les següents actuacions:
– Una diagnosi ambiental i un full de ruta tecnològic.
– Un informe personalitzat per incorporar o desenvolupar tecnologies verdes, a partir de validacions, assajos o testatges.
– Definir una estratègia en sostenibilitat.
– Un pla d’acció i recomanacions per a la mitigació o adaptació al canvi climàtic.

Dirigit a PIMES mín. 2 anys de vida.
Ajut màxim de 8.000 euros.
——————————————————–

Els projectes subvencionats es podran executar des de l’1 de gener del 2021 fins el 30 de setembre de 2022. No es donaran ampliacions d’aquest termini.

Una mateixa beneficiària pot rebre com a màxim tres cupons, amb un màxim d’un cupó per cada línia d’ajut, amb l’excepció de la línia de cupons a la internacionalització, en el que una beneficiària pot rebre dos cupons si un d’ells és e-Trade.

Les sol·licituds es resoldran per ordre cronològic de presentació.
Són incompatibles amb qualsevol ajut per la mateixa finalitat.

Es recomana llegir la Resolució sencera abans de sol·licitar aquest ajut per a saber els requisits per a cada línia. També podeu consultar les FAQ’s.
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: Obertura 05 de juliol (09:00H).
Consultar per cada cupó la finalització del període de sol·licitud
Accès al tràmit: Cliqueu aquí
MÉS INFORMACIÓ:Resolució: Convocatòria (en base a les Bases Reguladores de l’ORDRE EMT/1890/2022)
Enllaç: Acció Gencat