Inici Subvencions i Ajuts Ajuts Generalitat

Ajuts Generalitat

Ajuts convocats per la Generalitat de Catalunya

Ajuts a la contractació SOC: persones amb discapacitat (=+33%), situació de risc d’exclusió o beneficiaris de la renda garantida

Tipus: Subvenció a la contractació
Convocatòria: Ajuts a la contractació en el mercat ordinari de treball de persones amb discapacitat, de persones en situació o en risc d’exclusió procedents d’empreses d’inserció o de persones beneficiàries de la renda garantida de ciutadania
Adreçat a empreses del mercat de treball ordinari (amb excepció de les empreses de treball temporal) amb establiment operatiu a Catalunya
Descripció:

La quantia de l’ajut per un contracte de 12 mesos a jornada completa durant l’any 2021 s’estableix en 6.650 euros (equivalent al 50% del SMI).
Contractació durant un mínim de 6 mesos a jornada completa, en qualsevol modalitat de contractació vigent, de les persones destinatàries de la subvenció, durant l’any de la convocatòria. Les persones destinatàries són:
– Persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%
– Persones en situació o en risc d’exclusió social prèviament contractades per empreses d’inserció.
– Persones beneficiàries de la renda garantida de ciutadania (RGC)

La subvenció es percep un cop justificada l’acciósó i és incompatibles amb qualsevol altra subvenció concedida per la Generalitat de Catalunya amb la mateixa finalitat.
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: 19 de juliol 2021 (a les 09:00H) fins 30 de setembre 2021 (a les 15:00H)
Accès al tràmit: Cliqueu aquí
MÉS INFORMACIÓ:Resolució: Resolució EMT/2202/2021 (en base a l’Ordre TSF/65/2018)
Enllaç: Cliqueu aquí

Serveis d’assessorament ACCIÓ per desenvolupar noves línies de negoci

Tipus: Ajut serveis d’assessorament ACCIÓ
Convocatòria: Subvencions per a projectes de desenvolupament de noves oportunitats de negoci
Adreçat a societats limitades, societats anònimes, societats laborals i cooperatives.
Descripció: L’acció que es considera subvencionable és únicament la prestació del servei d’assessorament per a realitzar un pla de negoci per desenvolupar una nova oportunitat de negoci identificada per l’empresa en el seu pla estratègic, amb l’acompanyament a càrrec de l’empresa acreditada per ACCIÓ en l’àmbit d’estratègia.

Es subvenciona el 75% del cost de l’acció. Es pagarà una bestreta del 20% una vegada rebuda la resolució d’atorgament, i el 80% restant un cop s’hagi justificat.

S’entén per nova oportunitat de negoci l’inici d’una activitat no habitual per a l’empresa o la potenciació d’una activitat ja existent que puguin constituir en el futur, una línia de negoci important. Aquesta oportunitat de negoci pot ser, entre d’altres, l’adquisició d’una nova base tecnològica, la creació d’una nova gamma de productes de major valor afegit, l’accés a mercats d’altres sectors d’activitat no previstos fins al moment i/o la servitització dels seus productes.
Queden expressament excloses les actuacions destinades a la simple reducció de costos en l’activitat econòmica habitual de l’empresa.

L’activitat subvencionable es podrà dur a terme des de l’1 de gener de l’any de la convocatòria d’aquest ajut fins al 31 de desembre de l’any següent al de la convocatòria d’aquest ajut.

L’ajut es tramita sota règim de concurrència competitiva. S’estableixen uns criteris de valoració i la puntuació mínima que ha d’assolir un projecte per poder obtenir-la és de 250 punts d’un màxim de 500.
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: 21 d’octubre 2021 (a les 09.00H) fins 22 de novembre 2021 (a les 15.00H)
Accès al tràmit: Clica aquí
MÉS INFORMACIÓ:Resolució: Convocatòria (en base a EMT/2962/2021)
Enllaç: Acció Gencat

Últims dies! Subvencions a la contractació de personal: persones en situació d’atur + 45 anys

Tipus: Subvenció a la contractació
Convocatòria: Subvencions per al foment de la incorporació de persones en situació d’atur més grans de 45 anys al mercat de treball
Adreçat a persones físiques o jurídiques, o comunitats de béns amb centre de treball a Catalunya i que incorporin a una persona treballadora.
Descripció: Incorporació treballador/a de + 45 anys amb situació d’atur, inscrit com a DONO 6-12 mesos anteriors (Demandants d’Ocupació No Ocupades). La durada del contracte ha de ser entre 6 i 12 mesos (ampliable a 18 mesos per a treballadores amb discapacitat), subvencionant entre el 50 i el 100% de la jornada laboral.
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: 20 de gener 2021 fins a 20 de novembre 2021
Accès al tràmit: Cliqueu aquí
MÉS INFORMACIÓ:Resolució: ORDRE TSF/133/2018
Enllaç: Gencat

(Pendent convocatòria) AJUT PER L’AUTOOCUPACIÓ DE JOVES 2021

Tipus: Tràmit d’inscripció prèvia per als ajuts extraordinaris
Convocatòria: Subvencions per afavorir l’autoocupació de joves en el marc del programa REACT-UE
Adreçat a joves d’entre 18 i 29 anys que s’hagin donat d’alta com a persones autònomes amb alta al RETA en el 2021 (dins de l’àmbit temporal dels darrers tres mesos de l’any natural anterior a la convocatòria de l’ajut), prèviament inscrits com a DONO (demandants d’ocupació no ocupades) o, per defecte, beneficiaris de Garantia Juvenil.
No es consideraran com a beneficiaris les persones sòcies de societats mercantils, cooperatives, societats laborals o societats civils privades. Tampoc autònoms col·laboradors.
Descripció:
Aquest ajut es concedeix per afavorir que els joves emprenedors puguin accedir al mercat de treball a través de l’autoocupació.

La quantia de la subvenció és equivalent al que estableix el SMI (salari mínim interprofessional), i està pendent de fixar-se a la convocatòria.
Les despeses subvencionables són qualssevol relacionada amb l’activitat principal per la qual es demana l’ajut. Posteriorment aquestes despeses/inversions s’hauran de justificar davant de l’òrgan competent.

La permanència en el RETA ha de ser un mínim de dotze mesos per a poder obtenir el 100% de l’import de la subvenció. Per a obtenir-ne un import parcial, el mínim s’estableix en 8 mesos.

No es compatible amb el treball per compte aliena des del moment d’alta en el RETA.
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: Pendent
Accès al tràmit: Pendent
MÉS INFORMACIÓ:Resolució: ORDRE EMT/184/2021
Enllaç:

(Nova convocatòria) Programa 30 Plus! Ajuts a la contractació

Tipus: Ajut a la contractació
Convocatòria: Subvencions corresponents a la Línia 2, entitats contractants del Programa 30 Plus per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys (SOC–30 Plus)
Adreçat a empreses, autònoms, societats civils privades i les entitats i institucions sense afany de lucre
Descripció:
Serà subvencionable la contractació professional mitjançant un contracte laboral, que obligatòriament haurà d’incloure un mínim de 20 hores i un màxim de 100 hores de formació.

Les persones contractades han de tenir 30 anys o més i en situació de desocupació. Es podran prioritzar persones d’aquest col·lectiu, que d’acord amb les dades del mercat de treball, es constati que tenen més dificultats d’inserció.
Es podran formalitzar un màxim de 5 contractes.

Quanties: La quantia de la subvenció a atorgar a les entitats contractants per desenvolupar l’actuació d’experiència professional mitjançant contracte laboral serà de 1.125,83 euros/mes per jornada completa o la part proporcional en funció de la jornada parcial prevista, pels mesos de durada del contracte, mínim 6 mesos fins a un màxim de 9 mesos.
S’efectuarà el pagament del 80% un cop s’hagi concedit la subvenció. El 20% restant es pagarà una vegada justificada l’actuació.

Termini d’execució: S’iniciarà com a màxim l’1 d’octubre de 2021 i finalitzarà com a màxim el dia 30 de setembre de 2022.

Les entitats contractants han de ser seleccionades prèviament per les entitats promotores. Segons l’àmbit territorial on pertanyi l’empresa interessada, l’ajut haurà de ser tramitada per l’entitat promotora corresponent.
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: 29 d’octubre fins al 31 de maig de 2022, ambdós inclosos.
Accès al tràmit: Clica aquí
MÉS INFORMACIÓ:Resolució: Convocatòria (en base a l’Ordre TSF/132/2018)
Enllaç: 30plus@ajmataro.cat

Nou! Subvencions per a l’acceleració de la innovació de l’empresa

Tipus: Ajut
Convocatòria: subvencions per a projectes d’assessorament per a l’acceleració de la innovació de l’empresa a través del desenvolupament de noves iniciatives disruptives
Adreçat a societats limitades, societats anònimes, societats laborals i cooperatives
Descripció: Diferenciem tres actuacions subvencionables:

Línia 1. Subvencions per a la ideació de reptes i de noves iniciatives disruptives mitjançant la incorporació de noves metodologies de transformació empresarial dins l’empresa. Són objecte d’ajut els serveis per part d’un consultor extern expert, subvencionant el 100% del cost, amb un màxim de 15.000€. Dirigit a empreses amb un mínim de 2 anys de vida.

Línia 2. Subvencions per a l’evolució de noves iniciatives disruptives aplicant noves metodologies de transformació empresarial basades en el testeig, mesura, aprenentatge i redefinició de la iniciativa disruptiva fins a trobar el seu encaix amb el mercat, reduint així el risc associat al seu llançament, i incorporar aquestes metodologies en la manera de fer de l’empresa. En aquest cas es consideren subvencionables les despeses del servei de consultoria experta i les col·laboracions externes per a dur a terme l’iniciativa. La quantia màxima subvencionable és de 5.000€.
Dirigit a empreses amb un mínim de 2 anys de vida.

Línia 3. Subvencions a empreses emergents (start-up) per a la realització de proves pilot en col·laboració amb empreses per dur a terme la validació d’iniciatives disruptives en el mercat. Són objecte d’ajut els serveis prestats per un consultor extern expert i les col·laboracions amb empreses externes per a portar a terme l’acció. Es subvenciona el 100% de l’acció, amb un màxim de 15.000€.
Els serveis s’hauran d’iniciar a partir de la data d’inici de la convocatòria i hauran de finalitzar en un màxim de 9 mesos després d’aquesta data. No existeix la possibilitat de sol·licitar una ampliació d’aquest termini.
Dirigit a empreses emergents (start-up), enteses com empreses amb tecnologia pròpia.

Els ajuts s’atorgaran en base als criteris de valoració que podeu trobar a les bases reguladores.

Es rebrà una primera bestreta del 20% en el moment de concessió de la subvenció, i un 80% un cop s’iniciï el projecte.
El procediment de concessió és per concurrència competitiva.
Es recomana llegir el document de bases reguladores per a conèixer les especificacions per a cada línia.
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: 01 d’octubre 2021 (a les 09.00H) fins 05 de novembre 2021 (a les 15.00H)
Accès al tràmit: Cliqueu aquí
MÉS INFORMACIÓ:Resolució: Convocatòria (en base a la Resolució EMT/2766/2021)
Enllaç: Gencat

(Pendent nova convocatòria) Subvencions a la contractació de personal: Programa 30 plus

Tipus: Subvenció a la contractació
Convocatòria: Subvencions per a la realització del Programa 30 Plus per a la inserció laboral de persones desocupades de 30 i més anys
Adreçat a persones autònomes individuals o microempreses que incorporin una persona treballadora a partir de 30 anys.
Descripció: L’atorgament es realitzarà a través d’entitats promotores (ens locals i organitzacions empresarials o sindicals)

La subvenció consisteix en el pagament a l’empresa de l’import equivalent al SMI (1.108,33€) durant els mesos de contracte, amb una duració mínima de 6 mesos i màxim 9 mesos, a jornada complerta o parcial (mínim 20 hores/setmanals).

En la comarca de Barcelona s’estableix que només poden gestionar el programa els Ajuntaments de municipis amb més de 40.000 habitants.

L’empresa subvencionada ha d’oferir una formació d’una duració mínima de 20h i màxim 100h vinculada al contracte de treball, a les necessitats de l’empresa, i a la millora de les competències de la persona treballadora. Les treballadores han de tenir 30 anys o més i han d’estar en situació de desocupació.
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: 21 de novembre 2020 fins a 22 de setembre 2021
Accès al tràmit: –
MÉS INFORMACIÓ:Resolució: RESOLUCIÓ TSF/2689/2020
Enllaç: Canal Empresa