Inici Subvencions i Ajuts Ajuts Generalitat

Ajuts Generalitat

Ajuts convocats per la Generalitat de Catalunya

Subvenció de 5.000€ pel manteniment de l’ocupació durant un mínim de sis mesos

Tipus: Subvenció de 5000€ pel manteniment de l’ocupació durant un mínim de sis mesos
Convocatòria: Concessió de subvencions destinades al finançament del programa “Ocupació + Transformació”
Adreçat a Persones treballadores autònomes i microempreses que tinguin entre 1 i 5 treballadors assalariats en el moment de sol·licitar l’ajut, i les cooperatives i les societats laborals que tinguin fins a 5 socis treballadors en el moment de sol·licitar l’ajut; que tinguin almenys un centre de treball a Catalunya i que el volum de negoci anual de l’any 2020 no sigui superior a 2 milions d’euros.
Descripció: L’activitat subvencionada consisteix en la realització per part de la persona física o jurídica beneficiaria d’una iniciativa de manteniment de l’ocupació del nombre de treballadors que tingui contractats en un centre de treball ubicat a Catalunya en el moment que sol·licita l’ajut. El manteniment de l’ocupació del nombre de treballadors del centre de treball ubicat a Catalunya ha de ser durant un període mínim de sis mesos des del moment en què sol·licita l’ajut.                               
No es considera incomplerta aquesta obligació de manteniment de l’ocupació si s’extingeix alguna de les relacions laborals per causes objectives o per acomiadament que no s’hagin declarat com a improcedents, per jubilació, dimissió, mort, incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa del treballador, i, en el cas de contractes temporals, inclosos els formatius, quan el contracte s’extingeixi per expiració del temps convingut o la realització de l’obra o servei que constitueix el seu objecte, i en el cas concret dels fixos discontinus quan finalitzi o s’interrompi el període estacional d’activitat.                                                                                                                                                             Així mateix, la persona física o jurídica beneficiària ha de dur a terme una actuació que contribueixi a la transició de la seva activitat cap a una economia verda o que contribueixi a la seva transformació digital.          
L’acció o accions formatives que es duguin a terme tindran com a objectiu facilitar la millora de la situació de l’empresa envers la transformació digital i la economia verda. El sumatori de l’acció o accions formatives que s’han de dur a terme ha de tenir una durada mínima de 10 hores de formació.
Beneficiaris:
 
Les persones treballadores autònomes i les microempreses,  qualsevol quina sigui la seva forma jurídica, que tinguin entre 1 i 5 treballadors assalariats en el moment de sol·licitar l’ajut, i les cooperatives i les societats laborals que tinguin fins a 5 socis treballadors en el moment de sol·licitar l’ajut; que tinguin almenys un centre de treball a Catalunya i que el volum de negoci anual de l’any 2020 no sigui superior a 2 milions d’euros.
En tots els casos, la data d’inici de l’activitat empresarial ha de ser anterior o igual a l’1 de desembre de 2020.
Execució del programa:
 
El termini d’execució s’estableix en la corresponent resolució de convocatòria i, en qualsevol cas, és com a màxim el 31 d’agost de 2023.   
 
Criteris de valoració:
 
Els expedients s’atorguen tenint en compte el nombre de treballadors contractats per compte d’altri en el  moment de presentar la sol·licitud d’ajut, i es prioritzen els expedients amb més treballadors per compte d’altri contractats.
En cas d’empat, es concedeix l’ajut atenent al volum de negoci de la persona física o jurídica en el darrer exercici disponible quan es publiqui la convocatòria d’ajuts corresponent, i es prioritzen les empreses amb menys volum de negoci.                   
 
Justificació:
 La justificació de l’execució de les actuacions subvencionades s’ha d’haver presentat amb anterioritat al 30 de setembre 2023, en els terminis que estableixi la convocatòria. Per aquest motiu, els projectes han d’estar finalitzats com a molt tard el 31 d’agost de 2023.    
 
En el termini de 15 dies des que finalitzi l’actuació objecte de la subvenció els beneficiaris han de presentar davant de la Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral, la justificació del compliment de les actuacions subvencionades i de les despeses efectuades, mitjançant el règim de mòduls, d’acord amb el que preveuen els articles 69 i 76 a 79 del Reglament de la Llei general de subvencions.
 
La justificació esmentada ha d’incloure una memòria d’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció i de realització de la iniciativa, amb indicació de les activitats dutes a terme i dels resultats obtinguts, que comprengui la següent documentació que ha de presentar la persona física o jurídica beneficiària
 
a)    L’acreditació d’haver dut a terme l’acció de suport a l’inici de la transformació productiva respectuosa amb el medi ambient o transformació digital de l’empresa, d’acord amb les previsions de la convocatòria.
b)    L’acreditació que s’han mantingut en l’ocupació el mateix nombre de treballadors de què disposava l’empresa o entitat en el moment de sol·licitar l’ajut, o els socis-treballadors, en el seu cas, als centres de treball ubicats a Catalunya.
c)       Un detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat subvencionada amb indicació de l’import i la seva procedència.   
 
Es recomana llegir la Resolució sencera abans de sol·licitar aquest ajut per a saber els requisits per a cada línia. ambé podeu consultar les FAQ’s
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: Del 6 al 27 de juliol de 2022
Accès al tràmit: Clic aquí
MÉS INFORMACIÓ:Resolució: ORDRE EMT/148/2022, de 17 de juny
Enllaç: Clic aquí
Telèfons: 936 931 450 – 637 486 450

Tornen els cupons ACCIÓ. Internacionalització, Indústria 4.0, innovació, i com a novetat, els cupons per combatre el canvi climàtic. Recordatori: s’exhaureixen de pressa!

Tipus: Subvenció en l’assessorament en forma de cupó
Convocatòria: Subvencions a cupons a la competitivitat empresarial
Adreçat a petites i mitjanes empreses amb base operativa a Catalunya. S’entèn per empresa entitat de qualsevol forma jurídica que exerceixi una activitat econòmica.
Descripció:

Prestació de serveis en forma de cupons per part dels proveïdors acreditats per ACCIÓ, agents de suport a la internacionalització i entitats TECNIO.

A continuació resumim les cinc línies de cupons:

1.1. Línia de Cupons a la innovació. Tenen per objectiu la concessió d’ajuts per acompanyar a les persones clau d’una empresa a fer un procés de reflexió sobre el model de negoci i d’innovació de l’organització i definir noves iniciatives davant els canvis que poden impactar al negoci.

Per aquest cupó no s’hi poden presentar les microempreses.
Import màxim: 8.000 euros.

1.2. Línia de Cupons Indústria 4.0. Tenen per objectiu la concessió d’ajuts per a la contractació de serveis d’assessorament externs dirigits a la realització d’una diagnosis prèvia a la implantació d’un projecte de transformació digital cap a la industria 4.0; o bé, en cas de disposar d’una estratègia de transformació digital i un full de ruta prèviament definit, l’assessorament dirigit a implementar les oportunitats identificades d’integració de les tecnologies de la indústria 4.0 en forma de projectes concrets que ajudin a millorar la
competitivitat de l’empresa.

Dirigit a PIMES mín. 2 anys de vida.
Import màxim subvencionable 8.000 euros (diagnosi) i 20.000 euros (implementació), sempre i quan no superi el cost de l’actuació.

1.3. Línia de Cupons a la Internacionalització. Tenen per objectiu la concessió d’ajuts per a la contractació de serveis d’assessorament orientats a la internacionalització de l’empresa. Dins d’aquesta línia, podem trobar:
– Cupó al desenvolupament d’un pla de promoció internacional: Acompanyament en la selecció del millor producte o servei per vendre a l’exterior, triar els països de destí i els canals de distribució i elaborar un llistat de clients potencials. Ajut màxim de 2.500 euros.
– Cupó a la subcontractació d’un Export Manager: Acompanyament per part d’una persona experta en el procés d’internacionalització. Ajut màxim de 8.000 euros.
– Cupó International eTrade: Les empreses podran accedir a un anàlisi de la seva presència on-line, una definició de l’estratègia digital internacional (selecció i definició de mercats, de públics, d’objectius i canals, entre d’altres) i un pla d’accions als canals digitals.
Ajut màxim: 6.000 euros.

Dirigit a PIMES que acreditin una facturació mínima de 100.000 euros l’any 2021.
Pel cupó desenvolupament d’un pla de promoció internacional i per la subcontractació d’un Export Manager, les empreses beneficiàries que no exportin o que ho facin fins un 25% de la seva facturació.
Pels e-Trade, s’ha de comptar amb un pla de promoció internacional i una pàgina web amb un idioma estanger.

1.4 Cupons DIH4CAT de testatge de tecnologies digitals avançades. Et permetran contractar serveis d’assessorament expert per testar i experimentar les tecnologies digitals avançades abans d’invertir en elles a través dels equipaments tecnològics del Digital Innovation Hub de Catalunya.
Les empreses beneficiàries han d’acreditar un grau mínim de maduresa digital.
Import màxim: 10.000 euros.

1.5 Cupons per combatre el canvi climàtic. Identificar oportunitats d’innovació tecnològica per reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle o per disminuir la vulnerabilitat de l’empresa respecte l’emergència climàtica.

Les empreses beneficiàries podran desenvolupar les següents actuacions:
– Una diagnosi ambiental i un full de ruta tecnològic.
– Un informe personalitzat per incorporar o desenvolupar tecnologies verdes, a partir de validacions, assajos o testatges.
– Definir una estratègia en sostenibilitat.
– Un pla d’acció i recomanacions per a la mitigació o adaptació al canvi climàtic.

Dirigit a PIMES mín. 2 anys de vida.
Ajut màxim de 8.000 euros.
——————————————————–

Els projectes subvencionats es podran executar des de l’1 de gener del 2021 fins el 30 de setembre de 2022. No es donaran ampliacions d’aquest termini.

Una mateixa beneficiària pot rebre com a màxim tres cupons, amb un màxim d’un cupó per cada línia d’ajut, amb l’excepció de la línia de cupons a la internacionalització, en el que una beneficiària pot rebre dos cupons si un d’ells és e-Trade.

Les sol·licituds es resoldran per ordre cronològic de presentació.
Són incompatibles amb qualsevol ajut per la mateixa finalitat.

Es recomana llegir la Resolució sencera abans de sol·licitar aquest ajut per a saber els requisits per a cada línia. També podeu consultar les FAQ’s.
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: Obertura 05 de juliol (09:00H).
Consultar per cada cupó la finalització del període de sol·licitud
Accès al tràmit: Cliqueu aquí
MÉS INFORMACIÓ:Resolució: Convocatòria (en base a les Bases Reguladores de l’ORDRE EMT/1890/2022)
Enllaç: Acció Gencat