opcions reservades als socis del SRE

Els Ajuntaments adherits al Servei de Recursos Europeus poden accedir a les publicacions següents:


 
El Maresme cap a Europa
. Guia sobre les línies de finançament existents a la Unió Europea, fent una tria de les que poden interessar als municipis de la comarca del Maresme.


 
Europa a prop
. Butlletí informatiu del SRE sobre convocatòries de propostes, programes, polítiques i d’altres temes referents a la Unió Europea. També s’hi recullen projectes i actes relacionats amb Europa que han portat a terme pels municipis de la comarca.


 
Exemples de projectes europeus
. Inclou fitxes sobre projectes que han rebut cofinançament de les institucions de la Unió Europea, també hi ha links amb pàgines web dels diferents programes europeus on es recullen projectes subvencionats per la UE.

____________________________________________________________
Us recordem que els Ajuntaments adherits al SRE són: Alella, Arenys de Munt, Argentona, Cabrera de Mar, Cabrils, Calella, Dosrius, Malgrat de Mar, el Masnou, Palafolls, Pineda de Mar, Premià de Dalt, Premià de Mar, Sant Andreu de Llavaneres, Sant Pol de Mar, Sant Vicenç de Montalt, Santa Susanna, Teià, Tiana, Tordera, Vilassar de Dalt i Vilassar de Mar.

Gossos potencialment perillosos


1. Quins gossos són considerats potencialment perillosos?
2. Requisits d´identificació i registre de gossos potencialment perillosos
3. Documentació necessària per a la tramitació de la llicència per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos
4. Tramitació de la llicència per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos
5. Obligacions de les persones propietàries de gossos potencialment perillosos
{+}{:}a{:}1. QUINS GOSSOS SÓN CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS?{+}
Estan considerats com a potencialment perillosos els animals que pertanyen a les següents races o a llurs encreuaments:
{.d}American Stafforshire Terrier

-Akita Inu

-Bullmastiff

-Dòberman

-Dog Argentí

-Dog de Bordeus

-Fila Brasileiro

-Mastí Napolità

-Pit Bull Terrier

-Presa Canari

-Rottweiler

-Stafforshire Bull Terrier

-Tosa Inu o Japonès{.d}


-Els gossos que manifestin un caràcter marcadament agressiu o per haver protagonitzat agressions a persones o a d’altres animals.


-Els que han estat ensinistrats per a l’atac i la defensa.


-Els que reuneixen totes o la majoria de les característiques esmentades a l’annex II del Reial Decret 287/2002, de 22 de març, que desenvolupa la Llei estatal 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos:
{.d}Musculatura forta, aspecte poderós, robust, configuració atlètica, agilitat, vigor i resistència.

-Marcat caràcter i gran valor.

-Pèl curt.

-Perímetre toràcic comprès entre 60 i 80 cm, alçada a la creu entre 50 i 70 cm i pes superior a 20 kg.

-Cap voluminós cuboid, robust amb crani ample i gran i galtes musculoses i arrodonides. Mandíbules grans i fortes, boca robusta, ampla i profunda.

-Coll ample, massís i curt.

-Pit massís, ample, gran, profund, costelles arquejades i llom musculat i curt.

-Extremitats anteriors paral·leles, rectes i robustes i extremitats posteriors molt musculoses, amb potes relativament llargues formant un angle moderat {.d}

Aquesta potencial perillositat haurà d’haver estat apreciada mitjançant resolució de l’autoritat municipal competent en base a criteris objectius, bé d’ofici o després d’una notificació o denúncia, previ informe d’un veterinari, oficial o col·legiat, designat o habilitat per l’autoritat competent municipal.


-No tenen la consideració legal de gossos potencialment perillosos els que pertanyen a les Forces Armades, Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, Cossos de Policia de les Comunitats Autònomes, Policia Local i empreses de seguretat amb autorització oficial.{+}{:}b{:}2. REQUISITS D’IDENTIFICACIÓ I REGISTRE DE GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS {+}

1. Identificació mitjançant microxip adaptat al que estableix la norma ISO 11784.


-2. Inscripció al Registre Censal d´animals de companyia de l´Ajuntament.


-3. Llicència administrativa per a la tinença de gossos potencialment perillosos expedida per l´Ajuntament.
{+}{:}c{:}3. DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A LA TRAMITACIÓ DE LA LLICÈNCIA PER A LA TINENÇA I CONDUCCIÓ DE GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS {+}

Per a la seva obtenció els interessats hauran de presentar a qualsevol dels registres municipals o a les OACs, els següents documents:
Instància sol·licitant la llicència per a la tinença de gossos potencialment perillosos.


-Declaració del sol·licitant de la llicència de no haver rebut cap de les sancions administratives accessòries per infraccions greus o molt greus previstes a la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre règim jurídic de la tinença d´animals potencialment perillosos.

En el cas que el sol·licitant hagués estat objecte d´una sanció administrativa de suspensió temporal de la llicència per a la tinença d´animals potencialment perillosos o del certificat de capacitat d´ensinistrament, haurà de presentar una declaració d´haver complert totalment aquesta sanció.
Original i fotocòpia del DNI.


-Declaració jurada de no haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus.


-Certificat de capacitat física i aptitud psicològica per a la tinença d´animals potencialment perillosos.


-Certificat d’antecedents penals.


-Còpia de la pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb una cobertura no inferior a 150.253 € per gos.


-Còpia del rebut acreditatiu del pagament de la pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil.


-Còpia de l’imprès de la inscripció en el Registre Censal d’animals de companyia.
Acreditació de la identificació de l’animal mitjançant microxip.{+}{:}d{:}4. TRAMITACIÓ DE LA LLICÈNCIA PER A LA TINENÇA I CONDUCCIÓ DE GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS {+}

Els impresos per a la sol·licitud de la llicència per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos es poden recollir a:
Agència de Salut Pública de Barcelona. Avinguda de les Drassanes, 13


-Es pot sol·licitar informació trucant al 010

Una vegada omplerta i signada aquesta sol·licitud, l’haureu de lliurar conjuntament amb tota la documentació requerida a:
Agència de Salut Pública de Barcelona. Avinguda de les Drassanes, 13

Us heu de quedar amb la fotocòpia de la sol·licitud amb el segell de registre d’entrada com a justificació que heu lliurat la documentació.

Per qualsevol dubte, podeu trucar a l’Agència de Salut Pública de Barcelona al telèfon 93.324.93.60.
{+}{:}e{:}5. OBLIGACIONS DE LES PERSONES PROPIETÀRIES DE GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS {+}
Disposar d’una llicència municipal per a la tinença o conducció de gossos potencialment perillosos que resideixin habitualment a Barcelona.


-Contractar una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi la indemnització pels danys i lesions que aquests animals puguin provocar a les persones i a altres animals i, en tot cas, no inferior a 150.253 euros i que inclogui les dades d’identificació de l’animal.


-Identificar-los electrònicament amb un microxip homologat de forma indeleble i proveir-se del document sanitari corresponent, de forma prèvia a la inscripció en el Registre municipal.


-Qualsevol variació de les dades que figuren a la llicència ha de ser comunicada pel seu titular en el termini de 15 dies des de la data en què es produeixi.


-Mesures de seguretat:
{.d}1. A les vies públiques, a les parts comunes dels immobles col·lectius, als transports públics i als llocs i als espais d´ús públic en general, els gossos han d´anar lligats i proveïts del corresponent morrió, i en cap cas no poden ésser conduïts per menors de setze anys.


-2. Les instal·lacions que alberguin els gossos potencialment perillosos han de tenir les característiques següents, a fi d´evitar que els animals en surtin i cometin danys a tercers:

a) Les parets i les tanques han d´ésser suficientment altes i consistents i han d´estar ben fixades per tal de suportar el pes i la pressió de l´animal.

b) Les portes de les instal·lacions han d´ésser tan resistents i efectives com la resta del contorn i s´han de dissenyar per a evitar que els animals puguin desencaixar o obrir ells mateixos els mecanismes de seguretat.

c) El recinte ha d´estar convenientment senyalitzat amb l´advertiment que hi ha un gos d´aquest tipus.{.d}

Dades socioeconòmiques del període 1996-2000

La comarca del Maresme, registra l´any 2000 un total de 345.423 habitants, 26.532 més que l´any 1996; la qual cosa representa un creixement anual del 2,08%. De fet, aplega un 5,5% de la població catalana, i és la quarta comarca, per sota del Barcelonès, el Baix Llobregat i el Vallès Occidental, tant pel que fa al nombre d´habitants, com a la densitat de població (856 habitant per Km²).

El creixement a la comarca, a l´igual que a la resta de Catalunya, i especialment a l´àrea metropolitana, ve explicat per dos fenòmens:

1.Per la important immigració que des de fa anys registra la comarca. Una immigració tant interior, que respon a un perfil d´immigrant català provinent d´una altra comarca de la província de Barcelona, i que s´instal.la al Baix Maresme; com exterior, provinent sobretot d´Àfrica


-2.Per la recuperació de les taxes de natalitat que ha sofert el Maresme des de 1996, que fa que l´any 2000 es situïn 1 punt per sobra de la catalana.

Pel que fa al mercat laboral, cal destacar el fet que la taxa d´atur a la comarca, a l´igual que al conjunt català, ha sofert un descens continu des de 1996, passant de registrar una taxa d´atur del 9,6% l´any 1996, a registrar-ne una del 5,9% l´any 2000. Els col.lectius amb un descens més important de l´atur són les dones i els menors de 24 anys; en canvi, els major de 45 anys, tot i que també registren un descens en la taxa, aquest és menys significatiu.

Aquest descens de les taxes d´atur, però, no canvia la tendència contractual, que l´any 2000 segueix registrant un 80% dels contractes temporals.

Per últim, fer un petit esbós de la situació econòmica a la comarca. L´any 1996, el Maresme registrava un augment del PIB del 0,78%, força més modest que la resta de comarques de l´àrea metropolitana. A partir de l´any 1998, la recuperació de l´activitat constructora a les comarques de l´àrea metropolitana beneficia especialment al Maresme, la qual cosa fa que l´any 2000 creixi a un ritme del 4,4%.

Per accedir al document (format PDF),  
Cliqueu aquí

Desplegament del Mossos d’Esquadra a 19 poblacions del Maresme

l’1 de novembre els Mossos d’Esquadra arriben a 19 poblacions del Maresme Nord i Central (Cabrera de Mar, Mataró, Òrrius, Argentona, dosrius, Sant Andreu de Llavaneres, Sant Vicenç de Montalt, Caldes d’Estrac, Sant Iscle, Arenys de Munt, Arenys de Mar, Canet de Mar, Sant Pol de Mar, Calella, Sant Cebrià de Vallalta, Pineda de Mar, Santa Susanna, Malgrat de Mar, Palafolls i Tordera). Per veure les poblacions on hi ha les noves comissaries i oficines policials
cliqueu aquí
(és un document en Power Point força extens que pot trigar a descarregar)

Agraïments


Aquest pla és fruit del treball i el compromís d’un nombrós grup de persones de la comarca, que d’una forma o una altra han aportat els elements necessaris per obrir un nou camí tot aprofitant les tecnologies de la informació i de la comunicació.

El risc d’omissió de noms de les persones que directament o indirecta han col·laborat en aquest estudi és elevat. Tot i això, volem recollir un conjunt de noms que simbolitza la important i extensa implicació de moltes entitats de la comarca.

Volem agrair a: Josep Pena, Ferran Ruiz, Carles Fradera, Paco Gascon, Josep Duran, Elena Ros, Jaume Sallés, Javier Albert, Jordi Marín, Santiago Fontbona, Lucio Villasol, Estanis Vayreda, Albert Vidal, Domènech Nadal, Jaume Roig, Jordi Bagó, Josep Lluís Martí, Mar Isla, Mireia Ràfols, Pere Merino, Ricard Bonastre, Xavier Baburés, Xavier Mayol, Toni Civit, Saül Gordillo, Rafel Vallbona, Oriol Ferran, Lluís Lligonya, Joan Catà, Joan Cortés, Eladi Torres, i a tots aquells que d’una o altra forma han col·laborat en aquest pla.

Arbres Monumentals del Maresme


Es consideren arbres monumentals els exemplars que , per les mesures excepcionals dins de la seva espècie o per la seva edat, historia o particularitat científica, siguin mereixedors de mesures de protecció. (Decret 214/1987)


A la comarca del Maresme en tenim els següents:

Alella:
{.d} Alzina de Can Roselló (nom científic: Quercus ilex subsp. ilex). Exemplars: 1{.d}


Cabrils:
{.d}Garrofer de Montcabrer (nom científic: Ceratonia siliqua). Exemplars: 1 {.d}


Dosrius:
{.d} Alzina de Can Farrerons (nom científic: Quercus ilex subsp. ilex). Exemplars: 1


-Gatell de Can Arenes (nom científic: Salix atrocinerea). Exemplars: 1{.d}


Premià de Dalt:
{.d}Cuprés de Can Figueres (no científic: Cupressus macrocarpa). Exemplars: 1{.d}

L’ampliació de la Unió Europea: oportunitats o amenaces?

Els dies 9 i 10 de juliol l’Escola Universitària d’Estudis Empresarials de la Universitat Autònoma de Barcelona organitza el seminari “L’ampliació de la Unió Europea: oportunitas o amenaces?”.

L’objectiu del seminari és fer una reflexió sobre el nou entorn en el que operaran les empreses a partir de 2004, un cop s’hagin incorporat els 10 candidats que tenen aprovada la seva adhesió a la Unió Europea.


Lloc: Edifici CESTIC. Av. Francesc Macià, 35 Sabadell.

Preu matrícula: 200 euros / estudiants 60 euros.


Més informació

Constitució del Consell Plenari del Parc Serralada Litoral

 


El dimecres 8 d’octubre a les 19:30h. se celebrarà la sessió de constitució del nou Consell Plenari del Consorci del Parc Serralada Litoral. L’acte es farà a la sala d’actes del Consorci. Després de les eleccions municipals celebrades el passat 25 de maig, els nous consistoris han nomenat els seus representants al Consorci del Parc Serralada Litoral, que hauran de prendre possessió en aquest acte. El nou representant del Consell Comarcal serà Josep Jo, Conseller Delegat de Territori i Sostenibilitat.

Ordre del dia del Ple extraordinari que celebrarà el Consell Comarcal del Maresme el dimarts 11 de maig a les 20:00h


D´acord amb les atribucions que el Reglament Orgànic Comarcal i la Llei d´Organització Comarcal atorguen a la Presidència, em plau convocar-vos a la sessió extraordinària del PLE que es farà el proper DIMARTS 11 de maig de 2004, a les 20:00 hores, en única convocatòria a la seu del Consell, amb el següent, ORDRE DEL DIA 1.- Presa de possessió de la Sra. Pilar Ponsati i Castells com a consellera comarcal del Consell Comarcal del Maresme. 2.- Presa de possessió del Sr. Santiago Fontbona i Arbós com a conseller comarcal del Consell Comarcal del Maresme. Mataró, 30 d´abril de 2004. El president accidental Antoni Soy i Casals

Jornada: “És possible una mobilitat sostenible a Mataró i El Maresme?”


En el marc de la Setmana Catalana de la Mobilitat Sostenible i Segura, l’Ajuntament de Mataró i el Consell Comarcal del Maresme han organitzat un acte-debat en el qual diferents ponents exposaran experiències i estudis relacionats amb la mobilitat. El títol genèric del debat és: “És possible una mobilitat sostenible a Mataró i el Maresme?”. L’acte es farà dimarts, 9 de novembre, a les 18:30h. a la biblioteca Pompeu Fabra (Pl. Occitània – Ptge. de Can Bonminyó, 6 de Mataró).


PROGRAMA: 18:30h. Inauguració de la jornada Sr. Joan Antoni Baron, alcalde de Mataró
18:35h. Presentació dels ponents Sr. Antoni Soy, vicepresident primer del Consell Comarcal del Maresme
18:40h. Presentació del Pla de Mobilitat Urbana de Mataró Sr. Joan Estevadeordal i Sr. Jordi Parés de l’emresa INTRA
19:15h. Presentació de l’experiència d’utilització de biodièsel en la flota d’autobusos del servei de transport urbà Mataró Bus Sr. Fermí Manchado, conseller delegat de Mobilitat de l’Ajuntament de Mataró.
19:35h. Presentació de l’estudi de les Infrastructures de Transport del Maresme Sr. Miquel Sodupe, director de l’Agència Barcelona Regional.
20:15h Debat obert