L’Oficina d’Habitatge del Maresme es desplega pel territori

Les persones residents a Arenys de Mar, Arenys de Munt, Canet de Mar, Pineda de Mar, Premià de Mar, Premià de Dalt, Sant Vicenç de Montalt i Vilassar de Mar ja no cal que es desplacin a Mataró per realitzar tràmits relacionats amb l’habitatge. Gràcies al conveni subscrit entre el Consell Comarcal i els ajuntaments d’aquests municipis, l’Oficina d’Habitatge del Maresme fa atenció directa en aquestes poblacions.

L’Oficina d’Habitatge al Territori 2021-2024 és un servei a la carta que ofereix el Consell Comarcal als municipis del Maresme per, d’una banda, facilitar que la ciutadania disposi en la seva localitat de residència d’assessorament tècnic especialitzat; i de l’altra, descongestionar els serveis socials municipals que, en els darrers temps, es veuen desbordats per l’increment exponencial de les consultes relacionades amb el pagament de les rendes de lloguer i d’hipoteca, les dificultats per accedir a un habitatge de lloguer o de propietat, els desnonaments, les ocupacions il·legals, la manca d’habitatge social i l’augment de preus, entre d’altres.

Cal recordar que gairebé la totalitat de municipis de la comarca reuneixen els requisits per ser declarats “àrea amb mercat d’habitatge tens” tenint en compte els paràmetres establerts a la coneguda com a “Llei de contenció de preus del lloguer“. A més, tal i com apunta el conseller de Serveis a les Persones, Marc Bosch, “ens hem de preparar perquè les previsions indiquen que a la tardor l’epidemia dels desnonaments prendrà el relleu a la del coronavirus“.

En aquest sentit, el Consell Comarcal del Maresme, a més d’acostar els serveis de l’Oficina d’Habitatge del Maresme als municipis, ha demanat als ajuntaments que impulsin la Declaració d’Àrea amb mercat d’habitatge tens com a manera de regular els preus del lloguer d’habitatge i té en marxa la campanya “Llogant el teu pis, guanyes” per incentivar les persones propietàries d’habitatges buits a posar els seus pisos dins de la Borsa de lloguer comarcal.

Oficina d’Habitatge del Maresme al territori

ARENYS DE MAR: Atenció els dilluns de 9:00h a 14:00h a l’edifici Xifré. Més informació

ARENYS DE MUNT: Atenció els dimarts (servei quinzenal) de 9:00h a 14.00h a l’edifici Escorxador. Més informació

CANET DE MAR: Dijous de 9:00h a 13:00h . Més informació

PINEDA DE MAR:

PREMIÀ DE DALT: Dimarts de 9:00h a 14:00h (servei quinzenal) . Més informació

PREMIÀ DE MAR: Dijous de 9:00h a 14:00h a les oficines municipals del carrer Nord, 60. Més informació

SANT VICENÇ DE MONTALT: Atenció els dimats (servei mensual) al Casal de Cultura. Més informació

VILASSAR DE MAR: Divendres de 9:00h a 14:00h a les oficines de Serveis Socials. Més informació

Documentació que cal presentar

Cal que tots els impressos estiguin degudament complimentats

2. Autorització per a sol·licitar dades a organismes oficials (MODEL 2) de la persona sol·licitant i de totes les persones de la unitat de convivència


3. Declaracions responsables dels sol·licitants de les subvencions per al pagament del lloguer (MODEL 3)


4. Imprès normalitzat a nom de la persona sol·licitant amb les dades bancàries del compte on s’ha d’ingressar la prestació.


Documentació de les persones sol·licitants i els membres de la unitat de convivència:


5. Els DNI/NIF/NIE vigent de la persona sol·licitant i de tots els membres que formen la unitat de convivència. En el cas de persones nouvingudes que han obtingut el DNI, han de fer constar en la sol·licitud l’anterior document d’identificació NIE


6. Certificat o volant de convivència actualitzat de l’adreça on viu (Ajuntament)


7. Justificant dels ingressos de la persona sol·licitant i dels membres majors de 16 anys:


1. Declaració de l’impost sobre la renda de l’any 2013 o Certificat d’imputacions 2013 de l’Agència Tributària (AEAT) + l’informe de la vida laboral actual (Seguretat Social telf. 901 50 20 50).


+ (si s’escau)


2. Declaració responsable d’ingressos, en situacions excepcionals que no puguin justificar els ingressos + informe emès pels serveis socials si tots els ingressos de la unitat de convivència s’acrediten mitjançant una declaració responsable.


3. Es podran justificar els ingressos de l’any en curs, quan la persona sol·licitant o algun dels membres de la unitat de convivència hagin tingut un canvi important en la seva situació laboral


8. El contracte de lloguer a nom de la persona sol·licitant. Els contractes signats a partir de l’1 de juny de 2013 ingrés de la fiança al INCASÒL o CAMBRA DE LA PROPIETAT.


9. TOTS els rebuts de lloguer corresponents a l’any 2015, pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud.


10.Altra documentació:


a. Certificat ICASS


b. Documentació acreditativa del procés de desnonament o d’execució hipotecària


c. Víctima de terrorisme o d’amenaçat


d. Títol de família nombrosa vigent.


e. Títol de família monoparental vigent


f. Documentació acreditativa de ser persona jove extutelada.


g. Documentació acreditativa de ser subjecte del Pla de protecció internacional de Catalunya.


h. Documentació acreditativa en cas d’haver patit maltractaments