Ajuts al lloguer


1. En què consisteix l´Ajut al Lloguer?
L’objecte de la subvenció és ajudar al pagament de la renda a arrendataris amb dificultats, amb la finalitat de prevenir l’exclusió social residencial. És una ajuda pels lloguers prèviament pagats.


2. Qui pot demanar l´ajut i qui no?
{.d} Poden optar a l´ajut:
Les persones físiques titulars d´un contracte de lloguer sempre que la unitat de convivència de les quals tingui uns ingressos NO superiors a 2,5 vegades  
l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM) ; i que es trobin en alguna de les circumstàncies següents:

A) Ser majors de 65 anys, titulars de contractes de lloguer amb pròrroga forçosa. Sempre que el lloguer mínim a pagar sigui de 60€.

B) Persones arrendatàries (llogaters) d’habitatges administrats per operadors de parc públic o per entitants sense ànim de lucre, han de dirigir-se a la seu de l´entitat titular o a l´administradora de l´habitatge . Seria el cas dels habitatges de protecció oficial. Sempre que el lloguer mínim a pagar sigui de 60€.

C) Ser titulars d’un contracte de lloguer. En la convocatòria especifica “obtingut o supervisat a través de les borses integrades en la Xarxa de Mediació per al Lloguer social o a través d’entitats col·laboradores que signin conveni amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge que es trobin en situació de risc d’exclusió social per motius residencials”. És la tipologia de contracte d´arrendament més habitual amb el que ens trobarem. Són aquells que s´hagin formalitzat a través de d´alguna entitat privada o inmobiliaria. Sempre que el lloguer mínim a pagar sigui de 90€.

D) Ser joves de fins a 35 anys d’edat inclosos, amb ingressos anuals mínims de 5.500 euros, que hagin signat un contracte de lloguer . Sempre que el lloguer mínim a pagar sigui de 90€.

E) Altres llogaters no previstos en els apartats precedents.


-No poden optar a l´ajut:
Les persones que es trobin en alguna de les circumstàncies següents:

A) Contractes signats entre persones que tinguin relació de parentiu fins al segon grau de consanguinitat o afinitat (pares, mares, sogres, fills, avis, germans, cunyats i néts del titular del contracte com de la seva parella).

B) Persones que disposin d´un habitatge en propietat en el mateix municipi, sempre que no quedi degudament justificat el motiu pel qual no s´ocupa.

C) Persones que han demanat les ajudes al lloguer de l´Estat, la Renda Bàsica d´Emancipació (RBE), independentment de que se li hagi concedit o no l´ajut.
d) Les persones que han estat beneficiàries de l´Ajut personalitzat a l´Allotjament, només tindran dret a que se´ls hi concedeixi l´Ajut al Lloguer durant aquells mesos que no han rebut l´Ajut Personalitzat.

D) Els rebuts mensuals de lloguer no pagats.

E) Persones amb contractes de lloguer de temporada, es consideren de temporada aquells contractes on s´especifica que són “CONTRACTES PER TEMPORADA” independentment dels període que hagin llogat l´habitatge. Però si en alguna clàusula del contracte consta que l´habitatge es destina a vivenda habitual pot demanar l´Ajut al Lloguer. {.D}


-{N}3.Sol·licitants de l´Ajut al Lloguer:{N}

Enguany es diferencien en 3 grups, segons els quals hauran de fer una sol·licitud o una altra:
{.D} {H}3.1. ANTICS PERCEPTORS SENSE CANVIS{|}http://www.ccmaresme.cat/document.php?id=5121– 

Informació sobre la concentració de sodi a l’aigua potable del Maresme Nord

La concentració mitjana de sodi que va tenir l’aigua potable subministrada en alta des de l’estació potabilitzadora de Palafolls als municipis de Palafolls, Malgrat de Mar, Santa Susanna, Pineda de Mar, Calella, Sant Pol de Mar, Sant Cebrià de Vallalta, Canet de Mar, Arenys de Mar, Arenys de Munt i Sant Iscle de Vallalta el passat dia 12 de desembre de 2001 va ser de 299 mg de sodi per litre d’aigua, per sota del nivell d’exempció demanat pel Consell Comarcal del Maresme al Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat.
S’ha de tenir en compta que si el municipi aporta aigua de captacions municipals, caldrà corregir-la per referir-se a l’aigua que es subministrada en baixa. Cal que totes aquelles persones que hagin de tenir present els nivells de sodi de la seva dieta, independentment del motiu, tinguin present el contingut de sodi que aporta l’aigua potable.

Dades mensuals de recollida selectiva

PAPER I CARTRÓ
{.d} 
Novembre 2006

– 
Octubre 2006

– 
Setembre 2006

– 
Agost 2006

– 
Juliol 2006

– 
juny 2006

– 
maig 2006

– 
abril 2006

– 
març 2006

– 
febrer 2006

– 
gener 2006 {.d}


VIDRE
{.d} 
Novembre 2006

– 
Octubre 2006

– 
setembre 2006

– 
agost 2006

– 
juliol 2006

– 
juny 2006

– 
maig 2006

– 
abril 2006

– 
març 2006

– 
febrer 2006

– 
gener 2006 {.d}


ENVASOS
{.d}  
novembre 2006

– 
octubre 2006

– 
setembre 2006

– 
agost 2006

– 
juliol 2006

– 
juny 2006

– 
maig 2006

– 
abril 2006

– 
març 2006

– 
febrer 2006

– 
gener 2006 {.d}

Visita al Consell Comarcal del Maresme de representants del col·lectiu de dones MUSA de Chiapas


Representants de l’entitat MUSA (Organización de Mujeres de la Unión de La Selva, A.C visitaran el dimecres, 28 de maig, la seu del Consell Comarcal del Maresme on seran rebudes pel president del CCM, Josep Jo i per la consellera de Serveis a les Persones, Neus Serra. La delegació de dones de Chiapas arribaran a la seu comarcal a les 12.45h acompanyades de representants del grup Tercer Món Mataró.


L’any passat, el Consell Comarcal del Maresme va finançar un projecte de cooperació internacional destinat a la formació bàsica de les dones i dels homes de la cooperativa Unión de la Selva en matèria d’economia familiar i cooperativista i a l’entorn dels drets humans i de gènere. Amb aquesta cooperativa, el grup Tercer Món Mataró hi té relacions perquè és proveïdora de cafè orgànic que es comercialitza a través de la botiga de comerç just que l’entitat té a Mataró.

Data: 2008-05-28

Lloc: Sala de Plens del Consell Comarcal del Maresme

El Consell Comarcal s’adhereix a la Xarxa de Serveis Locals d’Habitatge

 

El diputat d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge de la Diputació de Barcelona, Alberto Villagrasa, ha mantingut una reunió amb el president del Consell Comarcal del Maresme, Miquel Àngel Martínez, amb el vicepresident segon, Diego Sánchez, i altres membres de l’equip de govern comarcal per avançar en la incorporació del Maresme a la Xarxa de Serveis Locals d’Habitatge de la Diputació.

L’adhesió de l’Oficina Comarcal d’Habitatge a la Xarxa de Serveis Locals de la Diputació permetrà al Consell disposar de més recursos per millorar l’atenció a l’usuari, compartir experiències amb altres oficines locals i comarcals d’habitatge, participar en projectes i polítiques de coordinació interadministrativa i fer més eficaç la gestió interna.

La Xarxa es va crear el passat mes de febrer i incorpora diferents serveis locals i comarcals d’habitatge de la província.

Alberto Villagrasa ha lliurat avui al president del CCM, Miquel Àngel Martínez, l’escrit inicial d’impuls dels tràmits d’adhesió del Consell Comarcal com a membre de la Xarxa.

Compensació a les persones propietàries i arrendadores afectades per la suspensió dels procediments de desnonament

La Generalitat ha obert la convocatòria per a compensar les persones propietàries i arrendadores afectades per la suspensió extraordinària dels procediments de desnonament i dels llançaments per a persones econòmicament vulnerables sense alternativa habitacional prevista en el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març.

El termini per sol·licitar l’ajut finalitza el proper 30 de novembre

En cas de persones jurídiques, així com empresaris individuals o autònoms, les sol·licituds s’han de presentar i formalitzar telemàticament al web de la Generalitat de Catalunya
https://web.gencat.cat/ca/tramits

En la resta de casos, preferentment, a través de mitjans electrònics al web de la
Generalitat de Catalunya https://web.gencat.cat/ca/tramits o a les oficines de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

DOCUMENTACIÓ:

Oberta la convocatòria 2019 d’ajuts de lloguer

 

NOVETATS DE LA CONVOCATÒRIA 2019  • 1. No es poden declarar ingressos provinents de l’economia submergida (els ingressos en “negre”) i per tant no cal  informe social.

  • 2. L’import màxim de lloguer són 750€/mes i per les famílies nombroses arriba fins els 900€/mes (l’any passat era de 600€/mes i per les families nombroses fins a 900€/mes)

  • 3. S’han de declarar uns ingressos mínims iguals o superiors a 0,6 vegades l’IRSC (això representa 4.780,64€/any) i uns ingressos màxims de 2,83 vegades l’IRSC (això representa 22.558,77€/any). En cas que l’import del lloguer anual sigui inferior a 0,6 vegades l’IRSC els ingressos mínims seran els equivalents a l’import del lloguer.

  • 4. No s’accepta cap pagament fet en mà (tampoc per les mensualitats pagades anteriors a la presentació de la sol·licitud).


DOCUMENTACIÓ:


INFORMACIÓ RESUMIDA DE LA CONVOCATÒRIA I INSTRUCCIONS PER SOL.LICITAR ELS AJUTS:
 
SOL.LICITUD:
 
FULL BANCARI:
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE D’INGRESSOS:
 
RESOLUCIONS MIFO: