Inici Serveis als municipis Servei d’Informació als Municipis

Servei d’Informació als Municipis

Subvencions per a la instal·lació d’elements de quantificació de sobreeiximent dels sistemes públics de sanejament en baixa corresponent a les actuacions dutes a terme durant l’exercici 2019

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és LOGOCCM.png
Núm: 03/2021Data: 15 de febrer de 2021Tema: Ajuts
Àrea: Medi Ambient
Assumpte: Subvencions per a la instal·lació d’elements de quantificació de sobreeiximent dels sistemes públics de sanejament en baixa corresponent a les actuacions dutes a terme durant l’exercici 2019
DOGC: : 8339- 11/02/2021
Resolució:
TES/298/2021, de 28 de gener
CONVOCATÒRIA
BASES REGULADORES
Organismes:
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA

Entitats beneficiàries:
(vegeu la base reguladora 2)
Els ens locals de Catalunya que hagin instal·lat elements de quantificació de sobreeiximent en els sistemes públics de sanejament en baixa del seu àmbit competencial.
Sol·licitud: mitjançant la plataforma digital EACAT.
EACAT
El formulari normalitzat de sol·licitud es pot obtenir a EACAT, al servei ACA – Subvenció quantificadors sobreeiximents 2019.
Presentació sol·licituds:
mitjançant la plataforma digital EACAT amb documentació adjunta. (vegeu la base reguladora 3)
Informació:
AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
Provença, 204-208
08036 Barcelona
Tel. 93 567 28 00

Termini presentació de sol·licituds:

12 de març de 2021
Objecte: Són objecte de subvenció les despeses d’adquisició dels elements de quantificació de sobreeiximent en els sistemes públics de sanejament en baixa que compleixin les condicions tècniques que preveu l’annex 1 de les bases.
La inversió elegible màxima és de 2.000 euros per element de mesura (sense incloure-hi l’ IVA) sempre que garanteixin, com a mínim, el compliment de les prescripcions tècniques que preveu l’annex 1 de les bases.
Les despeses objecte de subvenció han d’haver estat realitzades durant els exercicis 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020, abans del 31 de desembre de cada anualitat.
No són objecte de subvenció:
a) Les altres despeses associades a la instal·lació dels elements de quantificació que poguessin esdevenir-se (obra civil, programació dels equips, muntatge i col·locació d’aparells, prestacions tècniques superiors dels equips de quantificació, línia telefònica, etc.).
b) Les despeses derivades de la instal·lació d’elements de quantificació de sobreeiximents en sistemes públics de sa
c) L’ impost sobre el valor afegit (IVA) de les inversions sol·licitades.

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15