Inici Serveis als municipis Servei d’Informació als Municipis

Servei d’Informació als Municipis

Convocatòria de subvencions per a projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és LOGOCCM.png
Núm: 01/2021Data: 29 de gener de 2021Tema: Subvencions
Àrea: Medi Ambient
Assumpte: Convocatòria de subvencions per a projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals. (ref. BDNS 544950).
DOGC: 8328- 28/01/2021
Resolució:
TES/158/2021, de 14 de gener
CONVOCATÒRIA
BASES REGULADORES
Organismes:
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA

Entitats beneficiàries:
(vegeu la base reguladora 3)

Els ens locals de Catalunya (els ajuntaments, les entitats municipals descentralitzades, els consells comarcals, les mancomunitats de municipis, els consorcis i les diputacions, entre d’altres) que vulguin dur a terme un projecte de prevenció o de preparació per a la reutilització de residus municipals en l’àmbit de les seves competències. Un ens local no pot concórrer a la convocatòria de manera simultània i pel mateix concepte de manera individual i alhora a través d’un ens supramunicipal
Sol·licitud: mitjançant l’extranet de les administracions públiques de Catalunya EACAT.

EACAT


GUIA DE SUPORT AL PROCÉS DE SOL·LICITUD
Presentació sol·licituds:
(vegeu la base reguladora 10)

Informació:
SERVEI PÚBLIC D’ OCUPACIÓ DE CATALUNYA (SOC)
C. Llull, 297-307
08019 BARCELONA
 
Tel. 93 553 61 00 / 93 553 61 01
 
Contacte: ubicat.soc@gencat.cat
Termini presentació de sol·licituds:

(vegeu Art.4 de la convocatòria)
28 de febrer de 2021
Objecte: Respecte dels ens locals: el foment de la planificació d’actuacions de prevenció de residus municipals i la seva implantació, així com el desenvolupament d’activitats de preparació per a la reutilització de residus (PxR).
 
Són subvencionables les següents actuacions desenvolupades per ens locals:
a)     Actuació A) L’elaboració o actualització de plans locals de prevenció (PLP) de residus municipals, sempre que vagi acompanyada de la implantació d’almenys una actuació de prevenció i/o preparació per a la reutilització B), C), D) i/o E). Els PLP han de ser aprovats formalment per l’òrgan competent dins el termini d’execució.
b)    Actuació B) La implantació d’actuacions de prevenció del malbaratament alimentari, previstes en els PLP ja aprovats pels ens locals i vigents, en fase de redacció o en el cas de sol·licitar també l’elaboració o actualització del PLP.
c)     Actuació C) La implantació d’actuacions de foment de la reutilització d’objectes (R), previstes en els PLP ja aprovats pels ens locals i vigents, en fase de redacció o en el cas de sol·licitar també l’elaboració o actualització del PLP.
d)    Actuació D) El desenvolupament d’activitats de preparació per a la reutilització (PxR) de residus.
e)     Actuació E) Altres actuacions de prevenció de residus municipals, previstes en els PLP ja aprovats pels ens
locals i vigents, en fase de redacció o en el cas de sol·licitar també l’elaboració o actualització del PLP.Es recomana visitar la pàgina web de la Plataforma Residus Municipals http://residusmunicipals.cat/ com a eina de consulta d’experiències de prevenció i preparació per a la reutilització en el territori.
Per al desenvolupament d’aquestes accions es recomana l’ús de les eines de suport desenvolupades per l’Agència de Residus de Catalunya (Guia per l’elaboració de plans locals de prevenció; Guia metodològica per al càlcul dels potencials i objectius de prevenció; La calculadora de la prevenció; Guia per al desenvolupament d’activitats d’R i PxR a deixalleries i altres establiments de titularitat pública de Catalunya; Guia per a la implementació de sistemes de pagament per generació) i disponibles al web http://residus.gencat.cat/ca/lagencia/publicacions/prevencio.
 
Les subvencions d’aquesta convocatòria estan subjectes al Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis.

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Subvencions destinades a finançar fires, mostres, mercats i festivals artístics de referència organitzats per ens locals públics o entitats privades del sector cultural que tenen el seu àmbit d’actuació dins la demarcació de la diputació de Barcelona durant l’any 2021.

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és LOGOCCM.png
Núm: 32/2021Data: 21 de juny de 2021Tema: Ajuts
Àrea: Cultura
Assumpte: Subvencions destinades a finançar fires, mostres, mercats i festivals artístics de referència organitzats per ens locals públics o entitats privades del sector cultural que tenen el seu àmbit d’actuació dins la demarcació de la diputació de Barcelona durant l’any 2021.
BOPB : 16/06/2021
Codi de la convocatòria: 202120215120012633


CONVOCATÒRIA- BASES ESPECÍFIQUES
ORDENANÇA GRAL. DE SUBVENCIONS
Organismes:
DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Àrea de Cultura
Gerència de Serveis de Cultura
Oficina de Difusió Artística
WEB
Entitats beneficiàries: : (vegeu la base específica 5)
Ens locals …
Sol·licitud: a través del Portal de Tramitació Electrònica de la seu electrònica de la Diputació de Barcelona:
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens

Presentació sol·licituds:
(Vegeu la base específica 6)

Informació:
Gerència de Serveis de Cultura
Oficina de Difusió Artística
C/ Comte d’Urgell, 187
Edifici del Rellotge – 1a planta
08036 Barcelona

Telèfon: 934 022 978
Correu-e: oda@diba.cat

Període presentació de sol·licituds:


30 de juny de 2021
Objecte: L’objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui la Diputació de Barcelona a través de l’Oficina de Difusió Artística de la Gerència de Serveis de Cultura de l’Àrea de Cultura, destinades a finançar fires, mostres, mercats i/o festivals de referència d’especial interès organitzats per ens locals o entitats privades del sector cultural que tinguin com a objectiu dinamitzar, impulsar, fomentar i difondre les arts escèniques, la música, el cinema i/o les arts visuals i que es realitzin en els municipis de la demarcació de Barcelona (excepte si es realitza majoritàriament a la ciutat de Barcelona) durant l’any 2021.
Es considera fira, mostra, mercat i/o festival de referència el que té un caràcter excepcional com a mostra representativa de la cultura a nivell territorial i nacional, ofereix un conjunt de manifestacions artístiques professionals molt especialitzades en un gènere o àmbit concret i té una direcció artística professional.

Seran susceptibles d’acollir-se a la categoria de referència:

Les fires, mostres i/o mercats que compleixin amb els següents requisits:

a) Tenir un pressupost igual o superior a 300.000 €.
b) Que es desenvolupin exclusivament a municipis de la demarcació de Barcelona excepte Barcelona ciutat.
c) Tenir una trajectòria consolidada de com a mínim 15 anys.
d) Que realitzin un mínim de 30 propostes artístiques.
e) Que incorporin programes socials, activitats educatives o de dinamització de públics.
f) Que incorporin activitats adreçades a professionals del sector.

Els festivals que complexin amb els següents requisits:
a) Tenir un pressupost igual o superior a 100.000 €.
b) Que es desenvolupin majoritàriament a municipis de la demarcació de Barcelona
excepte Barcelona ciutat.
c) Que tinguin una trajectòria consolidada de com a mínim 5 anys.
d) Que realitzin un mínim de 10 propostes artístiques.
e) Que incorporin programes socials, activitats educatives o de dinamització de públics.
f) Només se subvencionarà el festival que obtingui més puntuació de cadascun dels gèneres o àmbits següents: arts de carrer, pallassos, poesia, creació contemporània, teatre infantil, música popular i tradicional, pop rock català, música infantil, músiques d’autor, jazz, arts de la imatge, cinema de temàtica monogràfica, cinema fantàstic, curtmetratges i fotografia analògica.

Atesa les regulacions i mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19, i com a mesura excepcional i amb la finalitat de donar la màxima viabilitat a les actuacions objecte de subvenció, es considera la possibilitat de finançar fires, mostres, mercats i/o festivals de referència inicialment previstos a la demarcació de Barcelona (excepte Barcelona ciutat), que no es puguin realitzar, total o parcialment, o que es realitzin en format virtual, sempre i quan la seva organització hagi comportat despeses directament destinades a l’objecte de la subvenció, i el motiu de la no realització dels esdeveniments, o de la realització dels esdeveniments en format virtual, hagi estat el
compliment de les resolucions dictaminades per les autoritats governamentals en referència a les mesures en matèria de salut pública per a contenció de la pandèmia de la COVID-19.

(Vegeu Despeses subvencionables – Base específica 17)

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Convocatòria del Programa específic Next DIBA

Núm: 13/2022Data: 6 d’abril de 2022Tema: Ajuts
Àrea: Next Generation
Assumpte: Convocatòria del Programa específic Next DIBA en relació a les convocatòries dels fons Next Generation EU d’interès per al món local.
BOPB: 04/04/2022
Anunci: Aprovació del Programa específic Next DIBA (exp. núm. 2022/0003795)

CONVOCATÒRIA NEXT-DIBA

CONVOCATÒRIES NEXT GENERATION – ACTIVES I PENDENTS

Organismes:
DIPUTACIÓ DE BARCELONA
 
WEB
Entitats beneficiàries:

a. Amb caràcter preferent, els ajuntaments dels municipis de la província de Barcelona.

b. També poden ser destinataris els consells comarcals de la província de Barcelona.
Sol·licitud: A través del portal de tràmits
 
TRÀMITS
 
INFOGRAFIA RECURSOS
 
Presentació sol·licituds: a través TRÀMITS

Informació:
DIRECCIÓ DE SERVEIS DE COOPERACIÓ LOCAL
Rambla de Catalunya, 126, 5a planta
Edifici Can Serra (08008 Barcelona)
Telèfon: 934 022 209
e-mail: ds.cooperacio@diba.cat
Termini presentació de sol·licituds:
RECURS TÈCNIC
 
Els ens locals han de presentar la sol·licitud d’assessorament a la Diputació de Barcelona fins a quatre setmanes abans de la finalització del termini de presentació de sol·licitud de la convocatòria corresponent del Govern de l’Estat, de la Generalitat de Catalunya o de qualsevol altra entitat o organisme que promogui aquest tipus de convocatòries.
Objecte: convocar els recursos que s’indiquen en aquest acord, els quals tenen caràcter permanent mentre el Programa específic Next DIBA resti vigent i no requereixen d’activació ni de convocatòria expresses amb cada línia de suport que s’aprovi en el marc del present Programa, en els termes del seu règim regulador:

 • Assessorament integral en fase de sol·licitud per a ajuntaments de fins a 2.000 habitants. Aquest assessorament se centra en acompanyar els ens locals en el procés de preparació de la sol·licitud d’acord amb les diverses convocatòries de subvencions, i pot comprendre des de la verificació que la sol·licitud conté la totalitat de la documentació exigida, fins a l’elaboració de la memòria de sol·licitud sempre i quan es disposi d’una base documental tècnica prèvia completa.

• Assessorament procedimental en fase de sol·licitud per a ajuntaments de fins a 5.000 habitants. Aquest assessorament se centra en acompanyar els ens locals en el procés de preparació de la sol·licitud d’acord amb les diverses convocatòries de subvencions, i comprèn la verificació que la sol·licitud conté la totalitat de la documentació exigida.

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Convocatòria de la línia de suport “L5.2 Transformació ecològica instal·lacions – Next Diba” i activació el recurs específic associat, en el marc del Programa específic Next DIBA (exp. núm. 2022/0015054)

Núm: 47/2022Data: 23 de juny de 2022Tema: Ajuts
Àrea: Next DIBA
Assumpte: Convocatòria de la línia de suport “L5.2 Transformació ecològica instal·lacions – Next Diba” i activació el recurs específic associat, en el marc del Programa específic Next DIBA (exp. núm. 2022/0015054)
BOPB: 21/06/2022. Ref. CVE 202210095698
Anunci: Aprovació convocatòria recurs tècnic DIBA de la línia de suport L5.2

CONVOCATÒRIA NEXT-DIBA


CONVOCATÒRIA NEXT-GENERATION – PENDENT PUBLICACIÓ
BASES CONVOCATÒRIA NEXT-GENERATION – DOGC 8668-16/05/2022
Modificació Bases
 
INFO- CONVOCATÒRIES NEXT GENERATION – ACTIVES I PENDENTS
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA
 
WEB
 

Entitats beneficiàries:

Ajuntaments
Sol·licituds: A través del portal de tràmits
 
TRÀMITS
 

INFOGRAFIA RECURSOS
Presentació sol·licituds: a través TRÀMITS
 
Informació:
 
DIRECCIÓ DE SERVEIS DE COOPERACIÓ LOCAL
Coordinació d’Estratègia Corporativa i Concertació Local
Rambla de Catalunya, 126, 5a planta
Edifici Can Serra
08008 Barcelona
 
Telèfon: 934 022 209
 
e-mail: ds.cooperacio@diba.catTermini sol·licitud Recurs tècnic:
 
3 setmanes abans termini convocatòria Ministeri.
 
Convocatòria Ministeri pendent publicar.
 
La Diputació ha avançat la convocatòria Next-DIBA, recurs tècnic que gestiona la subvenció, en temps, pels ajuntaments que així els interessi participar a la convocatòria.

Objecte: Recurs tècnic Línia 5.2 Transformació ecològica instal·lacions – Next Diba i activació el recurs específic associat
 
 
Vegeu Línia 5.2 – pàg. 47 a la 50 – bases convocatòria Next-Generation
Bases Next Generation:
Objecte: Subvencions per a finançar actuacions de transformació ecològica de les instal·lacions destinades a allotjar infants, adolescents i joves, per fer efectiva la transició energètica, ecològica i mediambiental.

 Tipus Actuacions:
a) Projecte i execució de millores per a la transició energètica a les instal·lacions juvenils, que inclouen les instal·lacions tècniques de captació i aprofitament d’energia solar (tèrmica i fotovoltaica), i les d’energia eòlica, hidràulica, geotèrmica i d’altres fonts naturals renovables.
b) Actuacions dirigides a la millora de l’eficiència energètica, com per exemple la reducció de pèrdues tèrmiques en l’envolupant dels edificis (aïllament de parets i cobertes, canvi de tancaments exteriors), la dotació d’enllumenat i equips elèctrics de baix consum, l’aprofitament de la il·luminació natural, l’ús de sistemes de climatització i calefacció passius o d’alta eficiència i altres actuacions que tinguin per objecte l’estalvi d’energia.
c) Actuacions dirigides a la reducció de l’impacte ambiental de les instal·lacions juvenils, que inclouen la millora o la substitució d’instal·lacions de calefacció o climatització amb impacte sever en el medi, la implantació de sistemes d’estalvi d’aigua de consum, la dotació d’equips d’aprofitament d’aigües pluvials, la posada en marxa de sistemes de tractament de residus i d’aigües negres que siguin neutres o beneficiosos per al medi, la dotació d’equips de reutilització d’aigües grises, i altres iniciatives de característiques similars.
d) Actuacions de millora ambiental i de recuperació d’ecosistemes i d’entorns naturals degradats en terrenys de les instal·lacions juvenils.
 
Despeses subvencionables
– Les despeses derivades de l’execució de les obres i instal·lacions, així com les despeses derivades del lloguer de maquinària per a la realització de l’obra.
– Les d’adquisició de l’equipament i maquinària que siguin necessàries per fer efectiva la transició energètica, ecològica i mediambiental.
– Els honoraris del personal facultatiu, els estudis i altres serveis professionals contractats per a la redacció dels projectes tècnics vinculats a l’actuació subvencionada.
– Les despeses derivades de llicències d’obres, taxes i visats col·legials necessàries per portar a terme l’actuació subvencionada.
– Les derivades de la contractació dels serveis d’auditoria de comptes sobre el compte justificatiu de la subvenció concedida.
 

 Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Jornada tècnica “Aplicacions de la Biomassa a les instal·lacions de calderes per a instal·lacions públiques municipals i privades”

12 de març de 2010 a Argentona

 
Jornada Tècnica: aplicació de la biomassa a les instal·lacions d’ús públic i privat del Maresme i Vallès Oriental . Aquesta jornada tindrà lloc el divendres 12 de març a Argentona. Es parlarà sobre usos, rendiments i costos, exemples i aplicacions, ajuts i subvencions….