Subvencions per a l’inventari i la documentació dels béns culturals que integren els museus catalans per a l’any 2021 (ref. BDNS 550308).

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és LOGOCCM.png
Núm: 11/2021Data: 8 de març de 2021Tema: Ajuts
Àrea: cultura
Assumpte: Subvencions per a l’inventari i la documentació dels béns culturals que integren els museus catalans per a l’any 2021 (ref. BDNS 550308).
DOGC: : 8356- 04/03/2021
Resolució:
CLT/497/2021, de 16 de febrer
CONVOCATÒRIA
BASES GENERALS
BASES ESPECÍFIQUES
Organismes:
DEPARTAMENT DE CULTURA
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
Entitats beneficiàries:
(vegeu de la Base específica 2 punt 2)
els ens locals o els ens que en depenen, les fundacions i altres
entitats privades sense finalitat de lucre.
Sol·licitud: mitjançant la plataforma digital EACAT.
EACAT
Presentació sol·licituds:mitjançant la plataforma digital EACAT amb documentació adjunta. (vegeu la base específica 2 punt 6)

Informació:
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
Carrer del Portal de Santa Madrona, 6
08001 Barcelona
Tel. 93 316 28 47
Termini presentació de sol·licituds:


Període del 05/03/2021 al 22/03/2021
Objecte:L’objecte d’aquestes bases és la concessió de subvencions per a l’inventari i la documentació dels béns culturals que integren els museus catalans.

Es poden subvencionar tres tipus de projectes:
a) Inventari, catalogació i digitalització dels béns culturals que integren els museus catalans.
b) Normalització de terminologia, unificació i estructuració del vocabulari tècnic utilitzat en la descripció dels béns culturals que integren els museus catalans.
c) Projectes de documentació dels fons fotogràfics dels museus catalans.

Despeses subvencionables:
Respecte a les despeses de personal, només són subvencionables les relatives al personal contractat per obra o servei determinat amb la finalitat de dur a terme el projecte subvencionat. També es poden subvencionar les despeses de contractació d’una empresa o d’un professional extern per a la implementació del projecte.
No són subvencionables les despeses que es refereixin a inversions.
S’accepten les contribucions en espècie com a part del cost del projecte, d’acord amb la base general 6.3.

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Subvencions per a l’enfortiment de l’activitat comercial en zones turístiques en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. BDNS (Identif.): 583164

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és LOGOCCM.png
Núm: 40/2021Data: 24 de setembre de 2021Tema: Ajuts
Àrea: sostenibilitat i medi ambient
Assumpte: Subvencions per a l’enfortiment de l’activitat comercial en zones turístiques en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
BOE: : 219 – 13/09/2021
Ordre ministerial:
10 de setembre de 2021
CONVOCATÒRIA extracte Ordre convocatòria
BASES REGULADORES
Organismes:
MINISTERI D’INDÚSTRIA, COMERÇ I TURISME
WEB
Informació portal d’ajuts
Entitats beneficiàries: (vegeu punt primer de l’extracte Ordre)

Enllaç
Sol·licitud: mitjançant Seu-e.
Tramitació de l’ajut

Presentació sol·licituds: mitjançant Seu-e

Informació per dubtes
Preguntes freqüents
Termini presentació de sol·licituds:

4 d’octubre de 2021
Objecte: Ajuts destinats a la realització d’actuacions amb l’objectiu de reduir l’impacte econòmic negatiu generat per la crisi sanitària de la COVID-19 en els establiments comercials localitzats en les seves zones turístiques i els negocis dels quals estan vinculats a l’arribada de visitants.

Descripció general dels ajuts

Projectes subvencionables


Requisits dels ajutsSi necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Convocatòria de subvencions en l’àmbit de la cultura popular i el patrimoni etnològic. Producció d’espectacles i d’exposicions relacionats amb la cultura popular i tradicional catalana per a l’any 2022 (CLT025)

Núm: 26/2022Data: 10 de maig de 2022Tema: Ajuts
Àrea: cultura
Assumpte: Convocatòria de subvencions en l’àmbit de la cultura popular i el patrimoni etnològic. Producció d’espectacles i d’exposicions relacionats amb la cultura popular i tradicional catalana per a l’any 2022 (CLT025)
DOGC : 8658- 2/05/2022
Resolució: CLT/1237/2022, de 21 d’abril
 
CONVOCATÒRIA

BASES GENERALSModificació
 
BASES ESPECÍFIQUES


DEPARTAMENT DE CULTURA
 
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
WEB
Entitats beneficiàries: :
(vegeu la Base Específica 2)
 
les corporacions locals o ens que en depenen …
Sol·licitud: mitjançant la plataforma digital EACAT.

EACAT
Presentació sol·licituds: mitjançant la plataforma digital EACAT amb model normalitzat, documentació adjunta. (vegeu la base reguladora 8 i BE 6)

Informació:
 
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
Carrer del Portal de Santa Madrona, 6
08001  Barcelona
 
Tel. 93 316 28 47
 
Termini de presentació de sol·licituds:
 
 
19/05/2022 (fins les 14:00h)
Objecte: donar suport a la producció de nous espectacles d’arrel tradicional i a l’organització d’exposicions relacionades amb la cultura popular i tradicional catalana i aranesa.
Aquesta línia de subvencions té les modalitats següents:
a) La producció d’espectacles inèdits d’arrel tradicional.
b) La producció d’exposicions, físiques o de caràcter virtual, de temàtica vinculada o relacionada amb els diferents aspectes de la cultura popular i tradicional catalana i aranesa.
 
Queden excloses d’aquesta línia de subvencions:
a) La producció d’espectacles i d’exposicions amb finalitats comercials o vinculades a festes, fires o celebracions comercials o de promoció turística.
b) Les activitats que no utilitzin el català o l’aranès en els seus continguts.
c) La filmació o enregistrament de l’espectacle.
d) Les activitats que no tinguin relació amb el marc d’actuació que estableix la Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de l’associacionisme cultural, o les que, per raó de l’activitat o el destinatari, siguin competència d’altres departaments de la Generalitat.
(vegeu la Base Específica 1)

Despeses subvencionables
 
a) Pel que fa a la producció d’espectacles
– L’obra (guió, adaptació, etc.).
– La música (composició, arranjament, enregistrament de banda sonora, etc.).
– La direcció.
– La coreografia.
– L’escenografia.
– El disseny tècnic (llum, so, gràfic).
– La compra, la confecció o el lloguer de vestuari directament relacionat amb l’espectacle objecte de subvenció.
– La producció de material sonor i audiovisual, sempre que sigui necessari per al procés creatiu de l’espectacle.
 
b) Pel que fa a la producció d’exposicions
– El comissariat.
– El projecte de l’exposició.
– L’elaboració dels textos de l’exposició.
– El disseny i la construcció dels elements expositius.
– La producció i digitalització de materials sonors i audiovisuals que formin part de l’exposició.
– La realització del catàleg.
– Les activitats complementàries a l’activitat principal com tallers, xerrades, conferències, etc., que tinguin per objecte la dinamització de l’exposició, incloses les de difusió i la comunicació.
 
S’accepten les contribucions en espècie com a part del cost del projecte en relació amb les despeses subvencionables que estableix l’apartat anterior i d’acord amb la base general 6.3.
 
En el cas d’associacions, s’accepten les despeses facturades a l’entitat pels membres del seu òrgan de govern, sempre que compleixin els requisits que estableix la base general 6.10.

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Convocatòria  de subvencions per a l’execució d’obres de restauració i consolidació d’immobles de notable valor cultural per al trienni 2022-2024 (ref. BDNS 638351).

Núm: 58/2022Data: 20 de juliol de 2022Tema: Ajuts
Àrea: cultura
Assumpte: Convocatòria  de subvencions per a l’execució d’obres de restauració i consolidació d’immobles de notable valor cultural per al trienni 2022-2024 (ref. BDNS 638351).
DOGC: 8711, de 18/07/2022
Resolució: CLT/2229/2022, de 7 de juliol

CONVOCATÒRIA

BASES REGULADORES
modificació

BASES ESPECÍFIQUES
DEPARTAMENT DE CULTURA
 
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL (OSIC)
WEB


 
Beneficiaris: (vegeu base específica 2)

els ens locals, els ens que en depenen i les seves entitats participades majoritàriament, les cooperatives agràries, les persones físiques, les fundacions i les altres entitats privades sense finalitat de lucre, les agrupacions de persones físiques o d’entitats privades esmentades sense personalitat jurídica, així com les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat que, tot i que no tinguin personalitat jurídica, puguin portar a terme les actuacions de la base 1 i no tinguin finalitat de lucre.

Sol·licituds: per mitjans telemàtic a través de la plataforma de l’extranet de les administracions catalanes.
 
EACAT

 
Presentació sol·licituds: a través EACAT
 
Informació:
 
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural
Carrer del Portal de Santa Madrona, 6, 08001 Barcelona
 
Tel.: 933 16 28 47
Correu-e: osic@gencat.cat
Termini presentació de sol·licituds:
 
 
 13 de setembre de 2022. (fins les 14:00h)
Objecte: concessió de subvencions per contribuir econòmicament, durant un període triennal, a l’execució d’obres de restauració i consolidació d’immobles situats a Catalunya i protegits en qualitat de béns culturals d’interès nacional, en les categories de Monument històric, Jardí històric o Zona d’interès etnològic, o de béns culturals d’interès local.

Requisits, condicions i incompatibilitats (Vegeu base específica 3)
 

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15