Subvencions en l’àmbit del patrimoni cultural per a l’any 2018

termini de presentació de sol·licituds: del 20 de febrer al 5 de març de 2018

Subvencions en l’àmbit del patrimoni cultural per a l’any 2018

Subvencions destinades al finançament de les escoles de música de la seva titularitat, del curs 2018-2019 i del curs 2019-2020 (ref. BDNS 562568).

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és LOGOCCM.png
Núm: 22/2021Data: 13 de maig de 2021Tema: Ajuts
Àrea: educació
Assumpte: Subvencions destinades al finançament de les escoles de música de la seva titularitat, del curs 2018-2019 i del curs 2019-2020 (ref. BDNS 562568).
DOGC : 8408- 12/05/2021
Resolució:
EDU/1404/2021, de 5 de maig
CONVOCATÒRIA
BASES REGULADORES
Organismes:
DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ

Entitats beneficiàries:
Els ens locals titulars d’escoles de música que compleixin els requisits
següents:
a) Que hagin estat creades mitjançant conveni amb el Departament d’Educació.
b) Que figurin inscrites en el registre de centres del Departament d’Educació.
c) Que tinguin alumnes matriculats de 4 a 18 anys d’edat i que aquests hagin finalitzat el curs escolar objecte de la subvenció.

Per obtenir la condició de beneficiari, els ens locals sol·licitants han de complir els requisits i les condicions que s’estableixen a la base 3 aprovada per l’Ordre EDU/7/2021, de 22 de gener.
Sol·licitud: mitjançant la plataforma digital EACAT.
EACAT

Dins el tràmit: Departament d’Educació
EDU-Subvencions per al finançament de les escoles de música d’ens locals. Curs 2018-2019 i curs 2019-2020
Presentació sol·licituds: mitjançant la plataforma digital EACAT amb documentació adjunta. (vegeu la base reguladora 4 i 5)

Informació:
Subdirecció General d’Administració i Organització de Centres Públics
Via Augusta, 202-226 (08021 Barcelona)
Telèfon 93 400 69 00
Termini presentació de sol·licituds:


9 de juny de 2021
Objecte: és el d’establir el procediment de concessió de subvencions en règim de concurrència no competitiva, als ens locals de Catalunya per al finançament de les escoles de música de la seva titularitat del curs 2018-2019 i del curs 2019-2020.

La finalitat de la subvenció és col·laborar en el finançament dels centres per a la impartició dels ensenyaments no reglats de música, per tal de fomentar i facilitar l’accés de l’alumnat a aquests ensenyaments artístics.

Línies de subvenció:
Línia 01: Escoles de música d’ens locals de Catalunya del curs 2018-2019.
Línia 02: Escoles de música d’ens locals de Catalunya del curs 2019-2020.

Despeses subvencionables i quantia de la subvenció
• Són subvencionables les despeses corrents de personal i de funcionament de les escoles de música, ocasionades per la impartició dels ensenyaments no reglats de música, que no condueixen a l’obtenció títols amb validesa acadèmica o professional.
• Aquestes subvencions són compatibles amb d’altres destinades a la mateixa finalitat i atorgades per altres administracions públiques o ens públics o privats, però en cap cas l’import de les subvencions concedides no pot ser d’una quantia que, aïlladament o en concurrència amb subvencions d’altres entitats, ajuts, ingressos o recursos, superi el cost de l’activitat a desenvolupar pel beneficiari.
• Es considera despesa mínima subvencionable a partir d’un alumne de 4 a 18 anys d’edat que consti matriculat i que hagi finalitzat l’ensenyament durant el curs escolar objecte de la subvenció.
• La tipologia de l’import de la subvenció, per cada línia de subvenció, serà una quantitat determinada en funció dels criteris de quantificació i avaluació establerts en la base 7 d’aquesta Ordre.
• L’import màxim de l’assignació pressupostària a distribuir, segons els criteris establerts a la base 7, es fixarà en la resolució de convocatòria pública.

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Convocatòria per a la concessió de subvencions adreçades als ens locals per a l’execució d’actuacions de manteniment i conservació de lleres públiques en trams urbans (ref. BDNS 604731)

Núm: 3/2022Data: 17 de gener de 2022Tema: Ajuts
Àrea: sostenibilitat i medi ambient
Assumpte: Convocatòria per a la concessió de subvencions adreçades als ens locals per a l’execució d’actuacions de manteniment i conservació de lleres públiques en trams urbans (ref. BDNS 604731).

DOGC : 8585- 17/01/2022
Resolució: RESOLUCIÓ ACC/3922/2021, de 30 de desembre

CONVOCATÒRIA
 BASES REGULADORES

Organismes:
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
 
AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
WEB
Entitats beneficiàries: (vegeu la Base reguladora 2)

les entitats locals o agrupacions d’ens locals
Sol·licitud: mitjançant la plataforma digital EACAT.

EACAT

El formulari normalitzat de sol·licitud es pot obtenir a la plataforma EACAT, dins de Tràmits de l’Agència Catalana de l’Aigua: MCL002 – Subvencions per a actuacions de manteniment i conservació de lleres 2022-2023 a les conques internes de Catalunya.
Presentació sol·licituds: mitjançant la plataforma digital EACAT amb documentació  (vegeu de la Base reguladora 6)

Informació:
 
AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
Provença, 204-208
08036  Barcelona
 
Tel. 93 567 28 00
 
Termini presentació de sol·licituds:


31 de gener de 2022
Objecte: Són objecte de subvenció les inversions per a la realització d’actuacions de conservació i manteniment de lleres a desenvolupar en els trams urbans de les lleres públiques del Districte de conca fluvial de Catalunya.

Es considera una actuació de prevenció i reparació de danys en el domini públic hidràulic la consistent en un o diversos treballs especificats a la base 1.2, i que es plantegen en un tram d’una mateixa llera pública que confronta amb sòl urbà i/o sòl urbanitzable com a mínim en un 75% de la seva longitud.

La tipologia d’actuacions de conservació i manteniment de lleres objecte de subvenció són:

a) Retirada de vegetació que pugui obstaculitzar el pas de l’aigua per la seva excessiva densitat.
b) Erradicació de vegetació invasora, incloent els treballs de replantació amb espècies autòctones.
c) Retirada d’arbres morts o de brancatge excessiu mitjançant poda.
d) Retirada de sediments que puguin reduir la capacitat de desguàs de la llera.
e) Retirada d’arrossegaments vegetals.

No són objecte de subvenció:

a) Les inversions per a la realització de manteniment d’estructures de pas (guals, obres de fàbrica, ponts).
b) Les inversions per a la retirada exclusiva de residus, deixalles i restes d’andròmines.
c) Les inversions per a actuacions de tipus geomorfològic, ni les actuacions de recuperació d’hàbitats fluvials o hàbitats propis, ni les actuacions de millora de la connectivitat longitudinal i/o transversal, que són objecte d’una línia específica de subvenció de l’Agència Catalana de l’Aigua.
d) Les inversions o despeses associades a actuacions de protecció enfront d’avingudes que beneficiïn una zona
urbana, que són objecte d’una línia específica de subvenció de l’Agència Catalana de l’Aigua.
 

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Convocatòria de subvencions per a la concessió de subvencions destinades a la contractació de nous agents d’ocupació i desenvolupament local (SOC – Agents d’ocupació i desenvolupament local – AODL) (ref. BDNS 631957).

Núm: 37/2022Data: 14 de juny de 2022Tema: Ajuts
Àrea: ocupació – treball
Assumpte: Convocatòria de subvencions per a la concessió de subvencions destinades a la contractació de nous agents d’ocupació i desenvolupament local (SOC – Agents d’ocupació i desenvolupament local – AODL) (ref. BDNS 631957).
DOGC: 8687, de 13/06/2022
Resolució: EMT/1794/2022, de 3 de juny

 CONVOCATÒRIA

BASES REGULADORES  – modificació
 
DEPARTAMENT D’EMPRESA I TREBALL

SERVEI PÚBLIC D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA (SOC)
WEB
Entitats beneficiàries: :
(vegeu la base reguladora 3.2)
  
Les entitats locals de Catalunya, els seus organismes autònoms i les entitats amb competències en matèria de desenvolupament local i promoció de l’ocupació, dependents o vinculades a aquelles


Sol·licitud: per mitjans telemàtics a través de la plataforma de l’extranet de les administracions catalanes.
 
EACAT
Presentació sol·licituds:
(vegeu la base reguladora 11)

Informació:
 
SERVEI PÚBLIC D’ OCUPACIÓ DE CATALUNYA (SOC)
C. Llull, 297-307
08019 BARCELONA
 
Tel. 93 553 61 00 / 93 553 61 01
 
Contacte: programes.pdl.soc@gencat.cat
 
Termini de presentació de sol·licituds:
 
 
15 de juliol de 2022 (inclòs)
Objecte: obrir la convocatòria corresponent a l’any 2022 per presentar sol·licituds per a la concessió de subvencions per a la contractació de nous agents d’ocupació i desenvolupament local, que estableix l’apartat 2.1.a) de l’annex 4 de l’Ordre TSF/123/2018, de 24 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades als programes de suport al desenvolupament local (DOGC núm. 7673, de 27 de juliol), modificada per l’Ordre TSF/158/2020, de 21 de setembre (DOGC núm. 8233, de 25 de setembre).
                                      
 
Programa d’Agents d’ocupació i desenvolupament local (SOC – AODL)
 
 
 


Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Aprovació de les Bases reguladores de la concessió d’ajuts per a l’elaboració de projectes de millora de l’eficiència del cicle urbà de l’aigua i la Primera convocatòria de subvencions (2022) de projectes de millora de l’eficiència del cicle urbà de l’aigua (PERTE digitalització del cicle de l’aigua), en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Núm: 69/2022Data: 3 d’octubre de 2022Tema: Ajuts
Àrea: medi ambient
Assumpte: Aprovació de les Bases reguladores de la concessió d’ajuts per a l’elaboració de projectes de millora de l’eficiència del cicle urbà de l’aigua i de la Primera convocatòria de subvencions (2022) de projectes de millora de l’eficiència del cicle urbà de l’aigua (PERTE digitalització del cicle de l’aigua), en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència
BOE: 235, de 30/09/2022
Ordre: TED/934/2022, de 23 de setembre
 
BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA
MINISTERI PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA I EL REPTE DEMOGRÀFIC
WEB
 
Beneficiaris: (vegeu la base reguladora 6)


Administració i ens públics,
 
Sol·licituds: per la Seu-e del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (procediments-subvencions).
 
Seu-e – sol·licitud
Presentació sol·licituds: amb documentació a través de la seu-e del Ministeri. (vegeu l’Art. 35 i 36 de convocatòria)
 
Informació:
MINISTERI PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA I EL REPTE DEMOGRÀFIC
Direcció General de l’Aigua
Plaza San Juan de la Cruz, 10 –
Madrid 28071
Tel.: 91 597 61 35/66 61
bzn-dgasec@miteco.es
Termini presentació de sol·licituds:

10 de febrer de 2023
Objecte:
subvencionar aquells projectes de millora de l’eficiència del cicle urbà de l’aigua. La convocatòria s’emmarca en la inversió 1 anomenada «Materialització d’actuacions de depuració, sanejament, eficiència, estalvi, reutilització i seguretat d’infraestructures (DSEAR)», del component 5 Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
 
(vegeu la base reguladora 2 i Art. 29 de la convocatòria)
 
DESPESES SUBVENCIONABLES (vegeu l’Art. 33 de la convocatòria)
 
PERTE de digitalització del cicle de l’aiguaResum

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15